Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Bu makalemizde sizlere boşanma davası nasıl açılır sorusunu cevaplandıracağız. Boşanma evliliğin bitirilmesi için başvurulması gereken hukuki bir yoldur.  Tarafların evliliklerini sonlandırması için haklı bir sebebin varlığı gerekir. Evlilik kurumu toplumu yakından ilgilendiren bir kurum olduğu için kanunla koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla taraflar evliliklerini sonlandırmak istiyorsa bunu ancak boşanma davası açarak ve mahkemeler aracılığı ile gerçekleştirebilirler.

Boşanma Davası

Boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap bulmadan önce bu davayı anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olarak iki kategoriye ayırabiliriz. Boşanma davasının açılabilmesi ve neticelendirilmesi için boşanma sebeplerinin varlığı gereklidir. Boşanma sebepleri ise kanunla düzenlenen hükümlerdir ve emredici nitelik taşırlar. 

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden her ikisinin de evliliklerini sonlandırması halinde ortaya çıkmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasının söz konusu olması için eşlerin evliliklerinin en az 1 yıl sürmüş olması ve aralarında hiçbir hukuki ihtilafın mevcut olmaması gerekir. Eşlerden her ikisinin de boşanma yönünde iradelerini ortaya koyması halinde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını kabulü gerekir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması durumunda evlilikten beklenen yararın sağlanamayacağına karine oluşturmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında hakim tarafların iradelerini araştırmalı ve çocukların yüksek menfaatini düşünerek hüküm tesis etmelidir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için Anlaşmalı Boşanma Davası adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Boşanma davası açmadan önce yetkili ve görevli mahkemenin neresi olduğunu tespit edilmesi gerekir. Yetki itirazı çekişmeli boşanma davalarında sıklıkla görülürken anlaşmalı boşanma davalarında yetki itirazına çok sık rastlanmamaktadır. Bunun sebebi boşanmaya karar verirken eşlerin genelde her hususta birbirleriyle anlaşma halinde olmalarıdır. Dolayısıyla eşler davayı tercih ettikleri görevli mahkemede açabilecektir. İtiraz olmadığı takdirde mahkemenin yetkisi kesinleşecek ve mahkeme davaya bakacaktır. Anlaşmalı boşanma davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir fakat aile mahkemesinin olmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri aile mahkemesi sıfatıyla davaya bakmaktadır.

Gerekli Olan Evraklar

Anlaşmalı boşanma protokolü

Boşanma dava dilekçesine eklenmek istenen boşanma dava konusuna ilişkin belgeler

Tarafların nüfus cüzdan fotokopileri

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davasında taraflardan biri boşanmak isterken diğeri aksi yönde iradesini belli edebilir. Ya da her iki taraf da boşanma hususunda anlaşmalarına rağmen mal varlıkları, çocukların velayeti, nafaka ve tazminat hususunda anlaşamamış olabilirler. Anlaşılamayan hususlar davaya bakacak Aile Mahkemesi hakimi tarafından incelenecek ve karara bağlanacaktır. Çekişmeli boşanma davalarında hakim tarafların getirdikleri bilgi ve belgeler ile bağlı olmayıp söz konusu davayı  re’sen araştıracaktır.

Çekişmeli Boşanma Davası Açmak İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasında da görevli mahkeme Aile mahkemeleridir. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise Asliye Mahkemeleri görevlidir. Çekişmeli boşanma davası açarken mahkemenin yetkili mahkeme olup olmadığına dikkat etmek gerekir. Çünkü eşler arasındaki boşanma davasının yetkisiz mahkemede açılması halinde diğer eş yetki itirazında bulunabilir.

Çekişmeli Boşanma Davasında Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir?

Boşanma davalarında yetkili mahkemenin hangi mahkeme olduğu TMK’nın 168.maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerin yerleşim yeri mahkemelerinden biri olabilir. Bununla birlikte eşlerin dava açılmadan önceki son altı aydır birlikte yaşadıkları yer mahkemesinde de boşanma davasını da açabilirler.

Gerekli Olan Evraklar

Boşanma sebeplerini içeren 2 nüsha dava dilekçesi

Davacının nüfus cüzdanı fotokopisi

Boşanma sebeplerini ispat etmeye elverişli diğer belgeler

Boşanma Dava Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır

Boşanma dava dilekçesi ve içeriğinde yer alması gerekenler 6100 sayılı HMK’nın 119. maddesinde açıklanmıştır. İlgili maddeye göre boşanma dava dilekçesinde yazılması gereken hususlar şunlardır:

-Davanın açılacağı mahkemenin adı (Örneğin: İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi)

-Davayı açan davacı eş ile davalı eşin adı, soyadı ile her ikisinin de adresleri

-Davayı açan tarafın TC kimlik numarası

-Davanın tarafı olan eşlerin (varsa kanuni temsilcileri) ile varsa davacı tarafın vekilinin (boşanma avukatı) adı soyadı ve adresi

-Davanın konusu (dava malvarlığına ilişkin ise dava değeri)

-Dava konusu ve sebebi olan olayların açık izahatı

-Açıklamalarda dayanılan delillerin hangi deliller ile ispat edileceği

-İddiaların dayandığı hukuki sebepler

-Dava dilekçesi sonunda açık talep sonucu

-Dilekçenin en alt kısmında davacının veya varsa vekilinin yahut kanuni temsilcisinin imzası

Dava açıldığında yukarıda belirtilenlerden bir kısmı eksik ise mahkeme tarafından davacıya dava dilekçesindeki eksikliklerin giderilmesi için süre verilir. Eğer davacı veya vekili dava dilekçesindeki bu eksiklikleri 1 hafta içerisinde tamamlamazsa mahkemece davanın açılmamış sayılmasına karar verilir.

Yukarıda anlattığımız hususlardan da anlaşılacağı üzere her dava dilekçesi kendine özeldir. Dolayısıyla internette bulduğunuz ve size özel hazırlanmamış ve sizin hukuki hikayeniz dikkate alınmadan boşanma dava dilekçesi örneği açacağınız boşanma davanızın olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasında boşanma sebepleri TMK’nın 161 ile 165. Maddeleri arasında düzenleme altına alınmıştır. Boşanma sebepleri özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Makalemizde ilk önce genel boşanma sebeplerini açıklayacağız.

Boşanmanın Genel Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasının genel sebepleri kanunda sınırlı olacak şekilde sayılmamıştır. Boşanmanın genel sebeplerine örnek olarak eşe hakaret etmek, eşin ailesine hakaret etmek, erkeğin çalışmaması, kavga, geçimsizlik, şiddet vb verilebilir. Mahkeme tarafından bu boşanma sebepleri incelenir ve mahkemenin boşanma sebeplerini yerinde görmesi halinde boşanmaya karar verebilir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için Genel Boşanma Sebepleri adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Mahkeme davacı yanca ileri sürülen boşanma sebeplerini tarafların boşanmaları için yeterli görmezse boşanma talebinin reddine karar verebilir. Mahkeme bu karar dışında eşlerin bir süreliğine ayrı yaşamalarına da karar verebilir. Ayrılık davası konusunda daha detaylı bilgi edinmek için Ayrılık Davası Nedir? adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Boşanmanın Özel Sebepleri Nelerdir?

Boşanmanın özel sebepleri TMK’da sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Biz bu makalemizde boşanmanın özel sebeplerini ayrı başlıklar halinde inceleyeceğiz.

Zina Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu’nun 161. Maddesinde özel boşanma sebeplerinden olan zina düzenlenmiştir. Zina eden eş kusurlu olduğu için diğer eş tarafından dava açılabilecektir. Fakat zina sebebiyle boşanma davası açılmasını kanun belirli bir süre ile sınırlandırmıştır. Kanuna göre zina eden tarafın zina ettiğini öğrenen eş 6 ay içerisinde zina sebebine dayanarak boşanma talebinde bulunabilir. Herhalde 5 yılın geçmesi ile birlikte dava hakkı düşecektir. Aynı zamanda zinayı öğrenen taraf zina yapan eşi affeder ise daha sonrasında bu hususla boşanma davası açamayacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi için “Zina Davası Nasıl Açılır” ve “Zina Yapan Eşi Affetmek” adlı makalelerimizi okuyabilirsiniz. 

Hayata Kast, Pek kötü veya Onur Kırıcı Davranış Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Türk Medeni Kanunu’nun 162. maddesinde özel boşanma sebeplerinden olan hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış düzenlenmiştir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı bir davranışla karşı karşıya kalan eş bu sebeplerden herhangi birine dayanarak boşanma davası açabilir. Bu boşanma nedenine dayanarak dava açabilmek için de belirli sürelere riayet edilmesi gerekir. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı bir davranışla karşı karşıya kalan eş davranışa maruz kaldığını öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde davayı açmalıdır. Herhalde 5 yılın geçmesi ile birlikte artık bu nedene dayanarak dava hakkı düşecektir. Eşin bu boşanma sebeplerini gerçekleştiren diğer eşi affetmesi halinde dava açma hakkı düşecektir.

Suç İşleme Ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

TMK’nın 163. maddesinde özel boşanma sebeplerinden olan suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme hüküm altına alınmıştır. Taraflardan birinin suç işlemesi ve haysiyetsiz hayat sürmesi sebebiyle diğer eş için evlilik birliğinin sürdürülmesi mümkün değilse bu sebebe dayanarak boşanma davası açabilir.

Terk Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

TMK’nın 164. maddesinde  özel boşanma sebeplerinden olan terk hüküm altına alınmıştır. Eşlerden biri ortak konutu terk ettiyse, terk durumu en az 6 ay sürdüyse ve bunun üzerine yapılan ihtar sonuçsuz kaldı ise terke dayalı boşanma davası açılabilir. Diğer eşin sebepsiz yere ortak konuta gelmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

TMK’nın 165. Maddesinde özel boşanma sebeplerinden olan akıl hastalığı hüküm altına alınmıştır. Akıl hastalığının boşanma davası için bir neden olabilmesi için iki şartın gerçekleşmesi gerekir. İlk olarak eşlerden biri evlendikten sonra akıl hastalığına yakalanmış olmalı ve bu akıl hastalı kalıcı  olmalıdır. Ve bu akıl hastalığının iyileşmesinin mümkün olmadığının resmi rapor ile tespiti gerekir. İkinci şartımız ise söz konusu akıl hastalığı sebebiyle diğer eşin evliliği sürdürebilmesinin mümkün olmamasıdır. Saydığımız bu iki şartın gerçekleşmesi halinde akıl hastalığına yakalanan eşe karşı bu özel boşanma sebebine dayanarak diğer eş boşanma davası açabilecektir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Hızlı Boşanma Davası Nasıl Açılır
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma Davası Açarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Makalemizde boşanma davası nasıl açılır sorusuna cevap bulmaya çalıştık. Bu sorunun cevabı boşanma davasının anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre değişiklik göstermektedir. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve davaya sunulmak istenen belgeler unsurlardır. Bunun yanında anlaşmalı boşanma davasında anlaşmalı boşanma protokolü mahkemeye sunulması gerekirken çekişmeli boşanma davasında ise dava dilekçesi görevli ve yetkili mahkemeye ibraz edilmelidir. Her ne kadar makalemizde boşanma davasının nasıl açılacağından bahsetsek de boşanma davası zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte uzman bir boşanma avukatından destek almak davanızın lehinize sonuçlanmasında faydalı olacaktır. Boşanma ve nafaka davalarında avukat ile temsil olunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak kişiler için son derece önemli olan bu davalarda usule ve esasa yönelik hatalı veya ihmali işlemler telafisi güç sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu konuda tecrübe sahibi bir boşanma avukatı ile temsil edilmek veya hukuki danışmanlığından faydalanmak başvurmak her zaman kişinin lehine olacaktır. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık İstanbul Mecidiyeköy’de kurulmuş bir hukuk ve danışmanlık ofisidir. Genç, etkin ve güncel mevzuata hakim uzman boşanma avukatlarıyla dava sürecinde her zaman yanınızdadır.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…