Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku

Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku

  Gayrimenkul hukuku avukatı olarak Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık ofisi olarak müvekkillerimize danışmanlık, avukatlık ve dava takibi desteği sunmaktayız. Gayrimenkul hukuku Medeni hukuk alanı içerisinde yer alır. Ev, arsa, apartman ve daire gibi taşınmazlar için düzenlenmiş olan hukuk kurallarını kapsamaktadır. Bu nedenle tapu davaları, istihkak davları, kira davaları, kamulaştırma davaları, izale-i şuyu davaları gayrimenkul davaları içerisinde yer almaktadır. Gayrimenkul hukuku eşya hukukunun önemli bir parçasıdır. Genellikle asliye hukuk mahkemelerinde görülen gayrimenkul davaları taşınmazın bulunduğu yerlerdeki mahkemede açılan davalarla şekillenmektedir.

Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku Avukatı Hizmetleri

Gayrimenkul hukuku alanındaki hizmetlerimiz şu şekildedir.

 • Gayrimenkul alım-satımı ile kiralama ve her türlü kira sözleşmelerinin hazırlanması
 • İmar ve inşaat projelerinin mevzuata uygunluğunun denetimi, gerekli izin ve ruhsatların alınması
 • Tapu ve imar davalarının yürütülmesi
 • Yabancıların mülk edinmesi
 • Yerli ve yabancı müvekkillerin tapu işlemlerinin yürütülmesi
 • Aynı hak tesisi işlemleri
 • Hukuka aykırılıkların bulunması durumunda tapu davalarının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Taşınmaza karşı gerçekleştirilen haksız ihlal durumlarında istihkak davalarının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Kamulaştırma davalarında özel mülk ve arazilerin fiyatının belirlenerek kamulaştırma işlemlerine itiraz edilmesi
 • Kiracı ya da mal sahibi tarafından açılan kira davaları, kira bedeli veya tahliye sebebiyle oluşan uyuşmazlıkların çözümü
 • Ortaklı taşınmaz mallarda ortaklığın sonlandırılması için izale-i şuyu davası açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Mülkiyet hakkına ilişkin yolsuz bir tescilin varlığı halinde tapu iptal ve tescil davalarının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının isteği üzerine borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak saiki ile yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek amacıyla tasarrufun iptali davası açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar nedeniyle alacak davalarının açılması, takibi ve sonuçlandırılması
 • Kiracı veya kiraya veren tarafından kira bedelinin belirlenmesi amacıyla kira tespit davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye davasının açılması, takibi ve neticelendirilmesi
 • Kiraya verenin, kiracının kiraya verdiği taşınmazdan kanunda belirtilen nedenlerle boşaltılması amacıyla tahliye davalarının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Mal üzerindeki mülkiyet hakkı sahibinin yani malikin malına haksız olarak müdahale edilmesi halinde müdahalenin men-i davası açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Saldırının sona erdirilmesine, sebebinin önlenmesine ve zararının giderilmesine yönelik olarak zilyetliğin korunmasına ilişkin davaların açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Bir mal ya da taşınmazın sahibinin ya da idarecisinin rızası olmaksızın kullanılması durumunda ecri misil davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • İpotek ve rehin davalarının açılması, yürütülmesi ve sonlandırılması
 • Taşınmazdan genel yola çıkmak amacıyla yeterli geçit bulunmayan mülk sahibinin bedel karşılığında geçit hakkı tanınması amacıyla geçit hakkı davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması
 • Arsa payının düzeltilmesi davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…