Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşe Hakaret Boşanma Sebebi Midir?

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Eşe hakaret boşanma sebebi midir sorusuna cevap vermeden önce öncelikle genel boşanma sebeplerinden bahseceğiz. Özel boşanma sebeplerinden farklı olarak genel boşanma sebepleri belli bir olguya dayanmamaktadır. Genel boşanma sebepleri önceden belirlenmesi mümkün olmayan ve genellikle pek çok olayın bir araya gelip belli bir durumun ortaya çıkması sonucunda belirirler. Daha detaylı bilgi için Genel Boşanma Sebepleri adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

TMK’nun 166. maddesinde düzenlenen genel boşanma sebepleri 3 türde ele alınmıştır. Bunlardan ilki evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166/1) ikincisi eşlerin birlikte dava açmaları ya da birinin açtığı davayı diğerinin kabul etmesi  (TMK m. 166/3) üçüncüsü ise boşanma davasının reddinden sonra evlilik birliğinin yeniden kurulamamasıdır. (TMK m. 166/4)

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma nedeni nisbi bir boşanma nedenidir. Dolayısıyla açılan boşanma davası nisbi bir boşanma davası olup evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak gösterilen sebep tek başına boşanma sonucunu doğurmayacaktır. Boşanmaya karar verilebilmesi için bu sebeplerden ötürü ortak yaşam çekilmez hale gelmiş olmalıdır. Aksi halde boşanma kararı verilemez.

Evlilik birliğinin temelinden sarsılması genel bir boşanma sebebidir. Evlilik birliğini temelinden sarsacak eylemler maddede belirtilmemiştir. Sonuç olarak her somut olaya göre evlilik birliğini temelinden sarsacak eylemler kendi içerisinde değerlendirilmelidir.  Evlilik birliğini sarsabilecek nitelikteki tüm sebepler boşanma sebebi sayılabilecektir. Erkeğin çalışmaması, güven sarsıcı davranışlarda bulunmak bu sebeplere örnek olarak gösterilebilir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için Erkeğin çalışmaması boşanma sebebi midir? ve Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak adlı makalelerimizi okuyabilirsiniz.

Eski ismiyle “şiddetli geçimsizlik” yeni ismiyle “evlilik birliğinin temelden sarsılması” boşanma sebebi ülkemizdeki boşanma sebeplerinin yüzde 90’ını oluşturmaktadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması eşler arasında ciddi ve şiddetli bir geçimsizlik veya anlaşmazlık bulunmasını ifade eder. Geçimsizliğin şiddetli olup olmadığı, evlilik birliğini temelinden sarsıp sarsmadığı hususu, bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından istifade edilerek belirlenecektir.

Eşe Hakaret Boşanma Sebebidir

Biz bu makalemizde eşe hakaret boşanma sebebi midir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız.  Son dönemlerde sık sık kadınlar tarafından işittiğimiz sözler kocam bana sürekli küfür ediyor veya kocam bana sürekli hakaret ediyor tarzındaki sözlerdir. Eşe hakaret boşanma için tek başına yeterli bir neden midir? Eşler evlilik birliği içerisinde birbirlerine karşı nazik davranmak, kırıcı olmamak ve özellikle hakaret etmemek yükümlülüğü altındadırlar. Eşlerin birbirlerine hakaret etmeleri evlilik birliğinin temelden sarsılmasına sebebiyet verecek boşanma nedenlerinden birini oluşturabilmektedirler.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 26.06.2018 Tarih, 2016/15484 E. 2018/8152 K. sayılı kararında şu sonuca ulaşılmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan deliller üzerine mahkeme tarafından davalı erkeğin, davacı kadına küfür ettiği anlaşılmıştır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Aynı zamanda eşler arasında birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik sabittir. Bu olay  karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak kanunen mümkün değildir. Tüm bu nedenlerle boşanmaya (TMK m.166/1) karar verilmesi gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın reddedilmesi doğru değildir.

Yargıtay kararlarından da görüleceği üzere eşe hakaret boşanma sebebi olarak görülmektedir.

Boşanmada Hakaret İspatı Nasıl Yapılır?

Hakaret sebebiyle açılan boşanma davalarında sözlü olarak edilen hakaret davanın konusu olabileceği gibi whatsapp, sms, sosyal medya ve benzeri dijital ortamlarda yazılı olarak yapılan hakaretlerde boşanma davasının konusu olabilir. Hakaret sebebiyle boşanma davası açan eşin bu hakaret olgusunu ispatlaması gerekmektedir. Hakaret olgusu tanık beyanıyla ispat edilebilecektir. Boşanmada hakaret olgusunun ispatı için deliller süresi içerisinde verilmelidir. Hakaret olgusunun ispatı için süresinden sonra sunulan deliller hükme esas alınmayacaktır. Hakaret olgusuna ilişkin beyanları somut ve zamanı belirsiz ise bu durum karşı tarafa kusur olarak yüklenemez.

Kadının Kocasına Hakaret Etmesi Yargıtay
Eşe Hakaret Etmek Yargıtay Kararı

Eşe Hakaret Etmek Yargıtay Kararı

Eşe Küfür Etmek

“Yapılan yargılama ve toplanan delillerle; davalı erkeğin davacı kadına küfür ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamış ve bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20.06.2018 Tarih, 2016/15484 E. 2018/8152 K.)

“Yapılan yargılama ve toplanan deliller üzerine mahkeme tarafından davacı-davalı erkeğe yüklenen kusurlu davranış yanında, davalı-davacı kadının da davacı-davalı erkeğe hakaret ettiği anlaşılmaktadır. O halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı – davalı erkek de dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı erkeğin boşanma davasının kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile erkeğin davasının reddi doğru görülmemiştir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 05.02.2018 Tarih, 2016/10472 E. 2018/1320 K.)

Eşe Şerefsiz Demek Yargıtay Kararı 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20.10.2015 Tarih, 2015/4984 E. 2015/18839 K. sayılı kararında boşanmada hakaret ispatı ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle mahkemenin davacıya yönelik belirlediği kusurlu davranışlar yanında davalının, davacının işyerini basarak etrafı dağıttığı, davacıya şerefsiz diyerek hakeret ettiği, davacının annesi ve babasıyla ilgilenmesini sorun haline getirdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK.md. 166/2) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Hakaret olgusunun ispatı için deliller süresinde verilmelidir. Süresinden sonra sunulan deliller hükme esas alınamaz

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 30.06.2020 Tarih, 2020/2290 E. 2020/3468 K. sayılı kararında boşanmada hakaret ispatı ile ilgili şu sonuca ulaşılmıştır. Somut olayda, davacı-karşı davalı erkek karşı davaya verdiği cevap dilekçesinde hakaret vakıasına delil olarak telefon mesaj kayıtlarına dayanmıştır. Mahkemece 04/07/2017 tarihli ön inceleme duruşmasında, taraflara delillerini bildirmeleri için iki hafta kesin süre verilmiştir. Davacı-karşı davalı erkek verilen sürede telefon mesaj kayıtlarını bildirmemiştir. Süresinden sonra 02/05/2018 tarihli tanık beyanlarına ve esasa ilişkin sunduğu beyan dilekçesine kadın tarafından gönderilen telefon mesaj kayıtlarını eklemiştir. Mahkemece bu mesaj kayıtlarına itibar edilmiş ve erkeğin davasının kabulüne karar verilmiştir. Kesin süresi içerisinde bildirilmeyen delillere dayanılarak kadının az kusurlu olduğunun kabul edilmesi ile erkeğin davasının kabulüne karar verilmesi yerinde değildir.

İlk derece mahkemesince kusur olarak yüklenmeyen hakaret vakıasının istinaf eden tarafa yüklenmesi doğru değildir.

“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle istinaf talebinde bulunan davalı erkeğin aleyhine olacak şekilde ilk derece mahkemesi tarafından erkeğe kusur olarak yüklenmeyen, “hakaret” vakıasının bölge adliye mahkemesince erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceğinin, boşanmaya sebebiyet veren diğer kusurlu davranışlarına göre yine de davalı erkeğin tam kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 24.06.2020 Tarih, 2020/1409 E. 2020/3262 K.)

Hakaret vakıasına ilişkin tanık anlatımları soyut ve zamanı belirsiz ise, bu vakıa karşı tarafa kusur olarak yüklenemez.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 10.06.2020 Tarih, 2020/1433 E. 2020/2922 K. sayılı kararında tanık beyanlarının soyut ve zamanının belirsiz olamayacağını şu şekilde açıklamıştır. Bölge adliye mahkemesince davacı-karşı davalı kadın ağır, davalı-karşı davacı erkek az kusurlu bulunarak boşanma kararı verilmişse de, yapılan yargılama ve toplanan delillerden, kadına kusur olarak yüklenen hakaret ettiği vakıasına ilişkin tanık anlatımları soyut ve zamanı belirsiz olup bu vakıa davacı-karşı davalı kadına kusur olarak yüklenemez. Evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan olaylarda gerçekleşen kusurlu davranışlara göre taraflar eşit kusurludur. Bu durum gözetilmeden davacı-karşı davalı kadının ağır kusurlu kabul edilerek karar verilmesi doğru değildir.

Hakaret Olgusunun İspatı Tanık Beyanıyla da İspat Edilebilir

“Davalı kadın, davacı erkeğe nazaran daha fazla kusurlu kabul edilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiş ise de; yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve özellikle tanık beyanlarına göre tarafların birbirlerine karşılıklı hakaret ettiklerinin kanıtlandığı, mahkemece davalı kadına yüklenen diğer vakıalara yönelik tanık ifadelerinin ise sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak soyut izahlardan ibaret olduğu ve kusur belirlemesinde dikkate alınamayacağı anlaşılmaktadır. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda taraflar eşit kusurlu oldukları halde, yanılgılı değerlendirme sonucu kadının erkeğe nazaran daha fazla kusurlu kabul edilmesi bozmayı gerektirmiştir. (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 16.06.2020 Tarih, 2020/2046 E. 2020/3065 K.)

Evlilikte Karşılıklı Hakaret Boşanma Sebebi Midir?

Eşlerin birbirlerine karşılıklı olarak hakaret etmesi evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanma davası açılması sebebidir. Zira eşlerin birbirine hakaret etmesi duygusal şiddete yönelik bir davranıştır. Eşlerin birbirine hakaret etmelerinin dışında boşanma sebebi olacak tarafların başka eylemleri kanıtlanamamış ise bu tarafların eşit kusurlu olduğu değerlendirilerek boşanma kararı verilecektir.

TC Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 17.01.2011 Tarih 2009/21656 E. 2011/1 K. sayılı kararda şu sonuca ulaşılmıştır. Toplanan delillerden anlaşıldığı üzere davalı-karşı davacı kadının eşine hakaret etmiş ayrıca güven sarsıcı davranışlarda bulunmuştur. Buna karşılık davacı-karşı davalı koca ise birlik görevlerini yerine getirmemiş, karısına hakaret edip şiddet uygulamıştır. Tarafların aynı evde birlikte yaşamaları birbirlerini affettikleri sonucunu doğurmayacaktır. Ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve evlilik birliğinin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik vardır. Olayda bir tarafın kusuru diğerinden ağır kabul edilemez. O halde her iki davanın da kabulü ile boşanmaya karar verilmesi gerekmektedir. Yazılı gerekçe ile tarafların davalarının reddine karar verilmesi doğru değildir.

Eşe Hakaret Sebebine Dayanılarak Açılacak Boşanma Davasında Avukatın Önemi

Her davada olduğu gibi eşe hakaret sebebine dayanarak açılacak olan boşanma davanızı kendiniz açabilirsiniz. Boşanma Davası Nasıl Açılır? adlı makalemizi okumak için linke tıklayabilirsiniz. Burada önemli olan husus vakıaları doğru ve uygun zamanlarda mahkemeye sunmanız ve vakıaları temellendirebilmenizdir. Yukarıdaki yargıtay kararlarında da görüleceği üzere delillerin mahkemeye ibrazının yanlış zamanda gerçekleştirilmesi veya vakıaları ispata elverişli delillerin hangi deliller olduğunun tespiti önemlidir. İleride telafisi güç veya imkansız zararların ortaya çıkmasını önlemek adına boşanma avukatı desteği alınması gerekmektedir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi en başta İstanbul Boşanma Avukatı olarak bütün İstanbul’a hizmet vermektedir. Özel olarak ise Şişli boşanma avukatı ve Mecidiyeköy boşanma avukatı olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…