Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak

Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası

Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak boşanma nedeni midir sorusu bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Fakat bu soruya cevap vermeden önce kısaca genel boşanma sebepleri üzerinde duracağız. Genel boşanma sebepleri özel boşanma nedenlerinden farklı olarak belli bir olguya dayanmamaktadır. Genel boşanma nedenleri önceden belirlenmesi mümkün olmayan ve pek çok olayın bir araya gelip belli bir durumun ortaya çıkması sonucunda belirirler. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için Genel Boşanma Sebepleri adlı makalemizi inceleyebilirsiniz.

Türk Medeni Kanunu’nun 166. maddesinde düzenlenen genel boşanma nedenleri 3 başlıkta ele alınmıştır. İlki evlilik birliğinin temelinden sarsılması (TMK m. 166/1) ikinci eşlerin birlikte dava açmaları veya taraflardan birinin açtığı davayı diğer eşin kabul etmesi  (TMK m. 166/3) üçüncüsü ise boşanma davasının reddedilmesinden sonra evlilik birliğinin yeniden kurulamamasıdır. (TMK m. 166/4)

Evlilik birliğinin temelden sarsılması boşanma nedeni nisbi bir boşanma nedeni olup bu nedenle açılan boşanma davası da nisbi bir boşanma davasıdır. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak gösterilen sebep tek başına boşanmanın gerçekleşmesi için yeterli değildir. Boşanmaya karar verilebilmesi için bu nedenlerden dolayı ortak yaşam çekilmez hale gelmiş olmalıdır. Aksi halde hakım boşanma yönünde karar vermeyecektir.

Evlilik birliğinin temelden sarsılması genel boşanma nedenidir. Evlilik birliğini temelinden sarsacak eylemler Türk Medeni Kanunu’nda tek tek sayılmamıştır. Her somut olayın özelliğine göre evlilik birliğini temelden sarsacak olaylar kendi içerisinde değerlendirilmelidir.  Evlilik birliğini temelinden sarsabilecek nitelikteki bütün nedenler boşanma sebebi sayılabilecektir. Eşe hakaret evlilik birliğini temelinden sarsabilecek sebeplere örnek olarak gösterilebilir. Bu konuda daha detaylı bilgi edinmek için Eşe Hakaret Boşanma Sebebi Midir? Adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Eski adıyla “şiddetli geçimsizlik” yeni adıyla “evlilik birliğinin temelden sarsılması” boşanma nedeni ülkemizdeki boşanma nedenlerinin çoğunu oluşturmaktadır. Evlilik birliğinin temelden sarsılması eşler arasında şiddetli bir geçimsizliğin mevcut olduğunu gösterir. Geçimsizlik halinin şiddetli olup olmadığı, evlilik birliğini temelden sarsıp sarsmadığı durumu değerlendirilirken, bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından yola çıkılarak değerlendirilir.

Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Boşanma Sebebidir

Biz bu makalemizde güven sarsıcı davranışlarda bulunmak boşanma sebebi midir sorusuna cevap bulmaya çalışacağız.  Son dönemlerde sık sık eşler tarafından işittiğimiz sözler eşim başka erkeklerle konuşuyor veya eşim başka kadınlara bakıyor tarzındaki sözlerdir. Güven sarsıcı davranışlarda bulunmak boşanma için tek başına yeterli bir neden midir? Eşler, evlenmekle birlikte duygusal ve cinsel yönden eşlerinin yanında yer alırlar. Evlendikten sonra, ne geçmiş dönem yaşantılarına dair ne de ileriye dönük yaşantılarında karşı cinsle evlilik birliğini zedeleyecek bir ilişki serdetmek evlilik birliğine zarar verecektir. Örneğin erkeğin gece geç saatlere kadar başka kadınlarla eğlence mekanlarına gitmesi, eski nişanlısıyla görüşmeler yapması gibi eylemler güven sarsıcı niteliktedir. Eşler birbirine güven duymak ve gözleri arkada kalmayacak şekilde huzurlu yaşamak hakkına sahiptir. Diğer eş bunu zedeleyecek ve eşinde kuşku uyandıracak güven sarsıcı eylemlerden kaçınmalıdır. Aksine davranış güven duygusunu sarsar. Ve bu durum evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olabilir. Hangi davranışlar güven sarsıcı davranış olarak görülür? Aşağıda güven sarsıcı davranışlara birkaç örnek verdik verdik.

 • Kadının evi terk ederek eşinin ve çevresinin bilmediği bir yere gitmesi
 • Kadının başka erkeklerle mutad sayıdan fazla telefonla görüşmeler yapması
 • Erkeğin başka bir kadınla görüşmesi
 • Kadının eski kocasından kocam diye bahsetmesi
 • İnternette başkasıyla yazışarak güvensizlik oluşturmak
 • Erkeğin sosyal medyadan kadınlara parayla cinsel ilişki teklifinde bulunması
 • Eşe güven sarsıcı sözler söylemek
 • Eski nişanlısı için benimle hala evlenmek isterdi şeklinde beyanda bulunmak
 • Başka bir erkekle vakit geçirerek güven sarsıcı davranışta bulunmak
 • Önceki eşinin fotoğrafını odasında bulundurmak
 • Çalışmadığı halde çalıştığını söyleyerek yalan söylemek suretiyle güveni sarsmak
Güven Sarsıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Yargıtay
Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak

Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak Yargıtay Kararları

Kadının Evi Terk Etmesi, Eşinin Ve Çevresinin Bilmediği Bir Yere Gitmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 20.02.2020 Tarih 2019/8356 E. 2020/1396 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle davalı kadının eşine ve çevresine haber vermeden müşterek evi terk ettiği, eşinin ve çevresinin bilmediği bir yere gittiği, davacı erkeğin kayıp ilanı vermek durumunda kaldığı, yaşanan bu olay neticesinde davalı kadının, davacı erkeğin güvenini sarstığı, evlilik birliğinin çekilmez hale geldiği ve temelinden sarsıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, hatalı gerekçe ve kusur belirlemesiyle erkeğin davasının reddi doğru bulunmamış, bozmayı gerektirmiştir.

Kadının Telefonla Başka Erkekle Sık Sık Konuşması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 13.01.2015 Tarih 2014/16312 E. 2015/264 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Davalı-davacı ( koca )’nın eşine ve kayınvalidesine fiziksel şiddet uyguladığı, son olayda da tarafların karşılıklı olarak birbirlerine fiziksel şiddet uygulayıp hakaret ettikleri, ayrıca davacı-davalı ( kadın )’ın eşinden habersiz cep telefonu edindiği ve bu telefonla bunalımda olduğu dönemde birkaç kişiyle görüştüğünü kabul ettiği, yine iş yerinin servisi olduğu halde ve eşinin karşı çıkmasına rağmen iş yerindeki ustabaşının aracı ile eve gelip gittiği anlaşılmaktadır. Davacı-davalı ( kadın )’ın açıklanan bu tutum ve davranışları güven sarsıcı nitelikte olup kusur teşkil eder. Gerçekleşen bu durumda evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olaylarda taraflardan birinin kusurunun diğerinden üstün tutulamayacağı ve her iki tarafında eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Eşit kusurlu eş yararına maddi ve manevi tazminata hükmedilemez ( T.M.K.m. 174/1-2 ). Durum böyleyken, mahkemece davalı-davacı ( koca )’nın daha fazla kusurlu kabul edilmesi ve buna bağlı olarak davacı-davalı ( kadın ) lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi isabetsiz olmuş, bozmayı gerektirmiştir.

Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunan Eşinin Ailesine Soğuk ve İlgisiz Davranan Kadına Göre Daha Kusurludur

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 15.06.2022 Tarih 2022/3296 E. 2022/5854 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Her ne kadar davacı tanıkları ziyarete gittiklerinde tarafların ortak konutlarının temiz ve düzenli olmadığını ve yemek yapılmamış olduğunu beyan etmiş iseler de davalı kadının, eşinin sürekli şehir dışında çalışması sebebiyle ikisi ikiz olmak üzere toplam üç çocuğuna tek başına baktığı, aynı zamanda kamu görevlisi olarak üniversitede çalıştığı, kaldı ki tanıkların dönem dönem ziyaretlerinde karşılaştıkları bu durumun süreklilik arz ettiğinin de ispatlanamadığı anlaşılmakla birlik görevlerini ihmal vakıasının kadına kusur olarak yüklenmesi doğru olmamıştır. Gerçekleşen bu duruma göre davacı erkeğin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, davalı kadının ise süreklilik arz eder şekilde eşinin ailesine soğuk ve ilgisiz davrandığı, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı erkeğin davalı kadına oranla “daha fazla” kusurlu olduğunun kabulü gerekirken, hatalı değerlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu olduklarının kabul edilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Kadının Başka Erkeklerle Mutad Sayıdan Fazla Telefonla Görüşmeler Yapması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 26.03.2019 Tarih 2018/7239 E. 2019/3464 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerle mahkemece davacı –  karşı davalı kadınında dosya arasına alınan telefon kayıtlarına göre başka erkeklerle mutad sayıdan fazla telefonla görüşmeler yaparak güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu görülmektedir. Gerçekleşen bu duruma göre davacı – karşı davalı kadının, davacı – karşı davalı erkeğe nazaran az da olsa kusurlu olduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında davacı –  karşı davalı kadının davranışları nedeniyle de ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışı karşısında davalı – karşı davacı erkek de dava açmakta haklıdır. Davalı – karşı davacı erkeğin karşı boşanma davası yönünden Türk Medeni Kanunu’nun 166/2. Maddesi koşulları oluşmuştur. Ne var ki, davalı – karşı davacı erkek tarafından boşanma davasının reddi temyiz kapsamı dışından bırakıldığından bozma sebebi yapılmamış, yanlışlığa değinilmekle yetinilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 18.09.2018 Tarih 2018/2954 E. 2018/9479 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkemece, davalı – karşı davacı erkeğin davasının reddine, davacı –davalı kadının davasının, kabulüne karar verilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden  davacı – karşı davalı kadının, başka bir erkekle olağan dışı sıklıkta ve gece geç saatlerde telefon görüşmeleri yapmak suretiyle güven sarsıcı davranışlar içine girdiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak şekilde bir geçimsizlik sabittir. Olayların akışına göre  davalı – karşı davacı erkek dava açmakta haklıdır. Davalı – karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Başka Bir Kadınla Görüşmek Güven Sarsıcı Davranışta Bulunmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 12.02.2019 Tarih 2018/8284 E. 2019/961 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkemece davacı – davalı kadının davasının reddine, davacı – davalı erkeğin davasının kabulüne karar verilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı – davalı erkeğin başka bir kadınla görüştüğü ve onunla kol kola görüldüğü bu şekilde güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davalı – davacı kadın dava açmakta haklıdır. Davalı – davacı kadının boşanma davasının da kabulü gerekirken yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Kadının Eski Kocasından Kocam Diye Bahsetmesi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 24.10.2018 Tarih 2017/1599 E. 2018/11854 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır.  Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle, davacı – davalı kadının yatağını ayırarak birlikte yaşamaktan kaçındığı, tanık …..’ın beyanından ise davacı – davalı kadının eski kocasından “kocam” diye bahsettiği ve “kocam beni evden atmasaydı ondan ayrılmayacaktım” ifadelerini kullanarak güven sarsıcı davranışta bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davalı – davacı erkek dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davalı – davacı erkeğin davası yönünden boşanmaya karar verilecek yerde yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

İnternette Başkasıyla Yazışarak Güvensizlik Oluşturmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 28.06.2018 Tarih 2016/19041 E. 2018/8351 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Mahkemece, davalı – karşı davacı erkeğin davasının reddine, davacı – karşı davalı kadının davasının kabulüne karar verilerek tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden davacı – karşı davalı kadının, başka bir erkekle internet ortamında yazışmak suretiyle güven sarsıcı davranışta bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davalı – karşı davacı  erkek dava açmakta haklıdır. Davalı – karşı davacı erkeğin boşanma davasının da kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Erkeğin Sosyal Medyadan Kadınlara Parayla Cinsel İlişki Teklifinde Bulunması

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 22.05.2017 Tarih 2016/1135 E. 2017/5962 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davalı erkeğin başka bir isimle facebook hesabı açarak bu hesap üzerinden başka kadınlara parayla cinsel ilişki teklifinde bulunduğu, eşine nöbete gideceğini söylemesine karşın eğlenmeye gittiği, bu haliyle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri bir arada yaşamaya zorlamak artık kanunen mümkün değildir. Dolayısıyla eşler hakkında boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Eşe Güven Sarsıcı Sözler Söylemek

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 06.02.2017 Tarih 2015/22160 E. 2017/1002 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, mahkemenin de kabulünde olduğu üzere, davalı – davacı erkeğin  …’da ikamet ettiği, eşinin yanına gelmesi konusunda sen prosedür işlemlerini tamamla gelebiliyorsan gel ben karışmam dediği, ayrıca …’da kız arkadaşı olduğunu ve evli olduğunu …. makamlarına bildirmediğini sadece Türkiye’de evli olduğunun bilindiğini beyan ettiği, böylelikle eşiyle birlikte yaşamak için gerekli çabayı sarf etmediği gibi kadının güven duygusunu zedeleyici sözler söylediği anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre  davacı – davalı kadın da dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı – davalı kadının boşanma davasının da kabulü ile boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile kadının davasının reddi doğru bulunmamıştır.

Eski Nişanlısı İçin Benimle Hala Evlenmek İsterdi Şeklinde Beyanda Bulunmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 24.11.2015 Tarih 2015/8181 E. 2015/22212 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının eşine hakaret ettiği, eski nişanlısı için benimle hala evlenmek isterdi şeklinde beyanlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak artık kanunen mümkün görülmemektedir. İşbu davada boşanmaya (TMK madde 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Başka Bir Erkekle Vakit Geçirerek Güven Sarsıcı Davranışta Bulunmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 17.11.2015 Tarih 2015/9947 E. 2015/21619 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerle, davalı kadının, eşinin güven duygusunu sarsacak şekilde eşine farklı beyanda bulunarak başka bir erkekle birlikte vakit geçirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak artık kanunen mümkün görülmemektedir. İşbu davada boşanmaya (TMK madde 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Evlilik Öncesinde Tanıştığı Erkek Arkadaşı İle Telefonla Görüşüp Mesajlaşarak Güven Sarsıcı Şekilde Davranmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 21.10.2015 Tarih 2015/4702 E. 2015/18969 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, mahkemece davalı – davacı erkeğin kusurlu davranışlarına karşılık, davacı – davalı kadının da evlilik öncesi tanıştığı erkek arkadaşı ile telefonla görüşmek ve mesajlaşmak suretiyle güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davalı – davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak artık kanunen mümkün görülmemektedir. İşbu davada boşanmaya (TMK madde 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

Önceki Eşinin Fotoğrafını Odasında Bulundurmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 13.10.2008 Tarih 2008/13894 E. 2008/13218 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Tarafların, davacı tarafından daha önce açılıp 15.03.2005 tarihinde feragatle sonuçlanan boşanma davasından sonra barışıp bir araya geldikleri ve 2006 yılı Ocak ayına kadar birlikte yaşadıkları anlaşılmaktadır. Yine davalının barışmadan sonra da eşine sürekli olarak hakaret ettiği, önceki eşinin resmini yatak odasında bulundurduğu ve yatak odasını kilitli tuttuğu, evlilik birliğine ilişkin görevlerini de yerine getirmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Gerçekleşen bu olayların akışına göre davacı dava açmakta haklıdır. O halde, davacı tanıklarının yukarıdaki hadiselere ilişkin ve olaylara çok yakın sözlerine değer verilerek isteğin kabulü gerekirken, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru olmamıştır.

Çalışmadığı Halde Çalıştığını Söyleyerek Yalan Söylemek Suretiyle Güveni Sarsmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 09.09.2015 Tarih 2015/13920 E. 2015/15335 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı kadının çalışmadığı halde çalıştığı konusunda gerçeğe aykırı beyanda bulunmak suretiyle davacı eşinin güvenini sarstığı ve birlikte yaşamaktan kaçındığı anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak artık kanunen mümkün görülmemektedir. İşbu davada boşanmaya (TMK madde 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır

Karıkoca İlişkisi Kurmaktan Kaçınmak, Güven Sarsıcı Davranışta Bulunmak

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 18.06.2015 Tarih 2014/27292 E. 2015/13088 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalının eşiyle dört yıldır karıkoca ilişkisi kurmaktan kaçındığı ve güven sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede bir geçimsizlik mevcuttur. Olayların akışına göre davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamak artık kanunen mümkün görülmemektedir. İşbu davada boşanmaya (TMK madde 166/1) karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır

Boşanma Davasında Annenin Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunması 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 11.10.2021 Tarih 2021/5003 E. 2021/7089 K. sayılı kararında şu neticeye varmıştır. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. ve Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6. maddeleri idrak çağındaki çocukların kendilerini ilgilendiren konularda görüşünün alınması ve görüşlerine gereken önemin verilmesini öngörmektedir. Çocukların üstün yararı gerektirdiği takdirde, görüşlerinin aksine karar verilmesi mümkündür. Somut olayda; mahkemece 2010 doğumlu E. ve 2016 doğumlu Tuana’nın velayeti, annenin sinirli, saldırgan , geçimsiz tavırlarının anlaşılması, annenin güven sarsıcı davranışlarının bulunması ve davalı babanın …da yaşadığı ortamın çocukların halen anne ile yaşadığı köydeki ortama göre çocuklar için daha elverişli olduğu kanaatiyle babaya bırakılmış ise de, sosyal inceleme raporundaki ortak çocuk E.’ın beyanlarında babasının öfke kontrolü olmadığını, sinirlenince telefonu fırlattığını, kapıları tekmelediğini ve bu durumlarda çok fazla korktuğunu ifade ettiği ve annesini de babasını da sevdiğini söyleyerek, anne yanında kalmak istediği yönündeki beyanı yanında, uzman görüşü, çocukların yaşı, gerekmedikçe kardeşlerin ayrılmamasının esas alınması, annenin velayeti almasına engel bir sebebinin olmaması karşısında ve yargılama sürecinde anne yanında kalan çocukların velayetinin hatalı değerlendirme sonucu babaya verilmesi doğru görülmemiş olup, bozmayı gerektirmiştir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu makalemizde evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle boşanma davasından, evlilik birliğinin temelden sarsılmasına neden olan olaylardan birisi olan güven sarsıcı davranışlarda bulunmak eyleminden ve güven sarsıcı davranış nedeniyle boşanma hususundan bahsettik. Boşanma avukatlarının boşanma davası öncesinde ve boşanma davası sırasında müvekkillerinden işittikleri cümlelerden bir tanesi eşim başka kadınlarla konuşuyor, eşim başka erkeklerle konuşuyor şeklindeki cümlelerdir. Önemle belirtmek isteriz ki söz konusu olayların ispatında hukuka uygun delillerden faydalanılmalı ve hukuka aykırı deliller mahkemeye sunulmamalıdır. Gerek boşanma davasının detaylı ve uzun bir süreç olması gerek hatalı işlemler ve usuli eksikliklerden kaçınmak adına alanında uzman bir boşanma avukatı ile çalışılmalıdır. Böylece telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasının önüne geçilmiş olacak ve boşanma davası başarılı bir şekilde sonuçlandırılacaktır. İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerine hizmet vermektedir.  Boşanma avukatlarımız Av. Tolga Çelik’e ve Av. Nur Baştürk’e internet sitemiz üzerinde yer alan avukata soru sor kısmından sorularını yöneltebilir ya da iletişim sayfamızdan kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…