Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Doğum Yeri Değiştirme Davası

Doğum Yeri Değiştirme Davası

Doğum Yeri Nasıl Değiştirilir?

Kimlikte yer alan bilgilerden bir tanesi de doğum yeri bilgisidir. Doğum yerinin yanlış ya da hatalı şekilde kaydedilmesi durumları yaşanabilmektedir. Özellikle evde doğum yapılması veya nüfusa kayıt esnasında yanlış beyanda bulunulması hallerinde bu durum ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte sokakta yaşayan ya da terk edilmiş olan çocukların durumunun bilinmemesi nedeniyle bu kişilerin ileride kendi gerçek doğum yerlerini öğrenmek ve değiştirmek istemesi durumunda doğum yeri değiştirme davası gündeme gelmektedir.

Kimlik bilgileri kısmına ilgilinin bilgilerinin yanlış kaydedilmesi halinde doğum yeri değiştirme davası açılarak gerçek doğum yerleri kimliğe işlenmektedir.

Doğum Yeri Değiştirme Davasının Tarafları

Kişiler doğum yerlerinin nüfus kayıtlarına yanlış şekilde kaydedilmesi halinde doğum yerinin düzeltilmesini talep edebilirler. Bu sebep haricinde  başka bir sebebe dayanarak doğum yerinin değiştirilmesini talep edilmesi halinde olumsuz sonuç alınacaktır. Kişinin doğduğu yerden haz etmemesi,  başka bir yere aidiyet duygusu hissetmesi, bu yerin ona sosyal hayatında olumsuz etkilemesi gibi sebepler doğum yerinin değiştirilmesi geçerli sebepler değildir.

Doğum yeri değiştirme davası nüfus kaydının düzeltilmesi davasıdır. Diğer nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında olduğu gibi bu davada Nüfus Müdürlüğü’ne karşı açılacaktır. Genellikle avukatsız olarak bu davayı açan kişiler anne – babalarına veya başka kurumlara davayı yöneltmekte olup bu konuda sık sık hata yapmaktadır. Bu nedenle kişilerin davaları reddedilmekte bu tarz hatalar zaman kaybı ve maddi kayıplara yol açmaktadır. Dava açılmadan evvel doğum yeri değiştirme davası konusunda bir avukata danışmak bu tarz kayıpların önüne geçecektir.

Doğum Yeri Değiştirme Davasını Kim Açabilir?

Doğum yeri değiştirme davasını hukuki yararı olan herkes açabilir. Burada davayı açan davacı ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Ergin olmayan kimseler için ise bu dava onların yasal temsilcileri aracılığı ile açılır.

Nüfus kayıtlarının doğru şekilde kayıt altına alınması kamu düzenindendir. Dolayısıyla bu durumun kamu düzenine ilişkin olması sebebiyle bazı durumlar Cumhuriyet Savcısı mahkemenin talebi doğrultusunda ya da re’sen bu davayı açabilmektedir.

Dava Açılmadan Doğum Yeri Değiştirilebilir Mi?

Doğum yeri değişikliğini sağlamak için asıl olan yol dava açma yoludur. Nüfus kayıtlarında doğum yerinin hatalı, eksik ya da yanlış şekilde kayıt altına alınması sonucunda ilgili kişi yalnızca dava açarak bunun düzeltilmesini sağlayabilir. Nüfus müdürlüğüne başvuru bu yanlışlığın düzeltilmesini sağlamayacaktır. Başka bir deyişle dava açılmadan doğum yerinin değiştirilmesi mümkün değildir. Fakat nüfus kaydında kayıt altına alınan bilgiler basit maddi hata içeriyorsa örneğin imla hatası bu durumda nüfus müdürlüğüne yazılı dilekçe ile başvurarak birtakım belgelerin (hastane kayıtları vb.) ibrazı ile basit maddi hatalar düzeltilebilecektir. Basit maddi hata dışındaki durumlar için dava açılması zorunludur. Nüfus Müdürlüğü’ne müracaat ile düzeltilebilecek basit maddi hataya örnek olarak Şişli / İstanbul yerine Şişle /İstanbul yazılması örnek gösterilebilir.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Şartları

Doğum yeri davası şartının en önemli şartı nüfus kaydına ilgili bölümün yanlış şekilde işlenmesidir. Bu şartın bulunmaması durumunda başka bir sebep öne sürülerek doğum yeri değiştirme davası açmak mümkün değildir.

Nüfus kaydına doğum yerinin yanlış şekilde işlenmesi belirli birtakım durumların yaşanması halinde ortaya çıkmaktadır. Kişinin evde doğması durumunda hastane kaydı olmadığından anne ve babanın farklı bir yeri doğum yeri olarak kaydettirmesi halinde doğum yeri değiştirilmesi davası şartı sağlanmış olacaktır. Bu davaya vücut verecek başka bir durum ise kişinin doğduğu hastanede kaydının mevcut olmaması veya kaydın olduğu hastane ile nüfus kaydındaki yerin farklı olması gibi hallerde dava açılması için şart sağlanmış olur. Terk edilen çocukların ilerleyen zamanda gerçek doğum yerlerini öğrenmeleri hali de doğum yeri değiştirme davasının açılmasına sebebiyet verecek hallerden bir diğeridir.

Bunun yanında bazen köy olarak yazan yer ilçe olarak ilçe olarak yazan yer il olarak değiştirilmek istenmektedir. Bu da bazı durumlarda mümkündür. Nüfus hizmetleri kanununun uygulanmasına dair yönetmeli madde 29’da bu durum açıklanmıştır.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Şartları
Doğum Yeri Değiştirme

Doğum Yeri Değiştirme Davası İspatı                         

Doğum yeri değiştirme davası için en önemli delil hastane kayıtlarıdır. Kişinin doğum kaydının olduğu hastane il nüfus kaydındaki yer farklılık gösteriyorsa gerçek doğum yeri bu kayıtlarla ispatlanabilecektir. Fakat nüfus kayıtları ile hastane kayıtları uyuşuyorsa doğum yerinin değiştirilmesi söz konusu olamaz.

Doğum yerinin değiştirilmesi için dava açan kişinin herhangi bir doğum kaydının mevcut olmaması halinde örneğin evde doğmuşsa, kayıt dışı doğmuşsa veya sokağa terk edilmiş ise  ispat olarak doğum kaydı aranmayacaktır. Bu gibi hallerde gerçek doğum yerinin neresi olduğu tanıkla ispat edilecektir. Burada kişinin annesi veya babası tanık olabileceği gibi kişinin doğumunu bilen ve bilebilecek biri de tanıklık yaparak durumu ispat edebilir.

Her somut olayda kullanılacak olan ispat yöntemleri ve deliller değişiklik arz edebilir. Somut olayın özelliklerine göre doğum yeri değiştirilmesi davasında hangi delillerin kullanılacağı, gerçek doğum yerinin nasıl ispatlanacağı konusunda uzman bir avukata danışılmalıdır.

Gerçek doğum yerinin hastane kayıtları ile ispatlanması halinde doğum kaydı önemli belgelerdendir. Hastane kaydının mevcut olmadığı hallerde gerçek doğum yerini ispatlayabilecek her türlü belge mahkemeye ibraz edilebilir.

DİKKAT: Doğum yeri değiştirme davasındaki en önemli belgelerden bir tanesi dava dilekçesidir. Dava açmak için davacı tarafından hazırlanan belge dava dilekçesidir. Bu belgenin hatalı şekilde ya da usuli eksiklikler ve yanlışlıklar ile hazırlanması davanın reddedilmesine ya da olumsuz netice ile karşılaşılmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla hak kayıplarının yaşanmaması için uzman bir avukat desteğinden faydalanılmalıdır.

Doğum Yeri Değişikliği Davası Ne Kadar Sürer

Doğum yeri değiştirme davalarının ne kadar süreceği sorusunun cevabı mahkemelerin yoğunluğuna ve davanın özelliklerine göre değişecektir. Doğum yeri değiştirme davası genel olarak 3 ile 6 ay arasında neticelenmektedir. Fakat doğum kaydına ulaşılamaması gibi hallerde bu süre uzamaktadır. Hatasız ve eksiksiz bir dava süreci geçirmek ve olumlu sonuç alabilmek için bir avukat ile çalışılmalıdır.

Doğum Yeri Değiştirme Davasında Avukat Vekaletnamesi

Doğum yeri değiştirme davası avukat olmadan da açılmaktadır. Fakat davayı avukat ile takip etmek birçok olumsuz sonuçların engellenmesi sağlamaktadır. Davanın bir avukat ile takip edilmesi halinde vekaletname düzenlenmelidir. Aksi halde avukatın müvekkilini davada temsil edebilmesi ve müvekkili adına işlemler yapabilmesi mümkün değildir.

Doğum yerinin değiştirilmesi davası nüfus kaydının düzeltilmesi davası olup bu davanın avukat aracılığı ile takip edilmesi halinde vekaletnamede bazı ifadelerin yer alması gerekmektedir. Bu dava için verilecek vekaletnamede  avukatın doğum yeri değiştirme davası açmaya veya nüfus davaları açmaya yetkili olduğu yazılmalıdır.

Doğum Yeri Değiştirme Davasında Görevli Ve Yetkili Mahkemesi

Doğum yeri değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi iken kişinin yerleşim yeri ya da nüfusa kayıtlı olduğu yer mahkemesi ise yetkili mahkemedir. Dava açacak kişi bu iki yerden dilediği mahkemede davasını açabilecektir.

Doğum Yeri Değiştirilmesi Davasında Zamanaşımı

Doğum yeri değiştirme davasının açılabilmesi için herhangi bir zamanaşımı süresi mevcut değildir. Doğum yerinin değiştirilmesi amacıyla bu davayı açacak olan kişi istediği zaman bu davayı açarak nüfus kaydının düzeltilmesini talep edebilir.

Doğum Yerinin Değiştirilmesinin Hukuki Sonuçları Nedir?

Doğum yeri değiştirme davası sonucunda kişinin doğum yerinin değiştirilmesi kişinin diğer haklarında herhangi bir değişiklik yaratmayacaktır. Sadece kişinin nüfus kaydındaki hatalı kayıt altına alınan doğum yeri bilgisi yerine gerçek doğum yeri bilgisi yer alacaktır.

Doğum Yeri Değiştirme Davası Kabul Edilen Kişi Yeni Kimlik Belgesini Ne Zaman Alabilir?

Doğum yeri değişikli davasının kabul edilmesi neticesinde mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılır. Mahkemece verilen bu kararın kesinleşmesinden sonra ilgili nüfus müdürlüğüne değişiklik hakkında müzekkere yazılır ve değişikliğin kayıt altına alınması sağlanır. Bunların ardından kişi nüfus müdürlüğüne değişikliğin işlenmiş olduğu yeni kimlik belgesini almak için talepte bulunabilir.

Doğum Yeri Değiştirme Davasında Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Diğer nüfus kaydının düzeltilmesi davalarında da olduğu gibi doğum yeri değiştirme davasında da ispat hususu önemlidir. Somut olayın özelliklerine göre doğru ispat araçlarının tercih edilmesi davanın akıbeti açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla doğum yerinin değiştirilmesi davasında bir avukat yardımından faydalanmak ya da bir avukat ile çalışmak olumlu sonuç almak açısından oldukça önemlidir. İstanbul Mecidiyeköy’de aile hukuku avukatı ve nüfus davası avukatı ile faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi müvekkillerine profesyonel hizmet vermekte ve müvekkilleri adına süreci yönetmektedir.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…