Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi titizlikle oluşturulmalıdır. Dilekçe metninde dikkat edilmesi gereken birçok husus bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edildiğinde, olumlu bir sonuç elde etmek mümkün olacaktır.

İzale-i Şuyu Dava Dilekçesi

Aşağıda, ortaklığın giderilmesi için dava dilekçesi örneği bulunmaktadır. Ancak bu örneğin sadece bir taslak olduğunu ve dilekçenin olaya özgü olarak düzenlenmesi gerektiğini unutmayın.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesi Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI :
ADRES :

VEKİLİ : Av. M. Nur BAŞTÜRK & Av. Tolga ÇELİK
ADRES : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

DAVALI :
ADRES :

KONU : Dava Dilekçemizin Sunulmasından İbarettir

AÇIKLAMALAR :

Müvekkilin babası muris ………. ‘nun 15/04/2019 tarihinde vefat etmiştir. Aşağıda sıraladığımız muris adına kayıtlı taşınmazlar mevcuttur. 14/03/2022 Tarihinde muris ………..’nun mirasçılarını gösterir Bakırköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin …….. E. ……. K. sayılı dosyasından mirasçılık belgesi alınmıştır. (EK-1: …………’na ait mirasçılık belgesi).

…………’nun terekesi 2 pay kabul edilip;
-1 payın ……….. ve …………..’dan olma ……………. doğumlu ………….. T.C. Kimlik numaralı …………..’na
-1 payın ……….. ve …………..’dan olma ……………. doğumlu ………….. T.C. Kimlik numaralı …………..’na aidiyetine ve verasetin bu şekilde sübutuna karar verilmiştir.

Müvekkil ………….. davalı ………. ile birlikte aşağıda belirtilen taşınmazlara elbirliği ile malik konumundadır. (Aşağıda belirttiğimiz müvekkilin elbirliği ile malik konumunda olduğu taşınmazların tapu kayıt örneklerinin ilgili tapu müdürlüğünden celbini talep ederiz.)

…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm
…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm
…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm
…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm

Ortaklığın devamını zorunlu kılan bir sebep bulunmamaktadır. Müvekkilim ve davalı taraf dava konusu taşınmaz üzerinde taksim ve taşınmazın kullanımı konusunda anlaşamamışlardır. Müvekkilim bu sebeple taşınmazdan faydalanamamaktadır. Paydaşlar arasında elbirliği ile mülkiyetin bulunmasının bir faydası bulunmamaktadır. Bilakis bu durum mala ve paydaşlara zarar vermektedir.

Hukuki bir işlem gereğince veya paylı malın sürekli bir amaca özgülenmiş olması sebebiyle paylı mülkiyeti devam ettirme yükümlülüğü bulunmadıkça, paydaşlardan her biri malın paylaşılmasını isteyebilir. Paylaşma, malın aynen bölüşülmesi veya pazarlık ya da artırmayla satılarak bedelinin bölüşülmesi biçiminde gerçekleştirilir.

Taraflar paydaş olup söz konusu taşınmazın kullanımı geçmişten bu güne kadar sürekli olarak taraflar arasında sorun yaratmıştır. Müvekkillerime aile arasında sorun yaratmamak adına bu güne kadar sorun çıkartmak istememesine karşın sorunun artık çekilmez olup paydaşlığın devamı müvekkilimiz açısından imkansız hale gelmiştir.

Yukarıdaki taşınmazlar için ilgili Tapu Müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazlara izale-i şuyu şerhi konularak güncel tapu kayıtlarının ve ilgili kadastro müdürlüğüne müzekkere yazılarak dava konusu taşınmazlara ait tapu kayıt örneklerinin ve plan örneklerinin mahkemenizce celbini talep ederiz.

Taşınmazların mümkünse aynen taksimini, bunun mümkün olmaması halinde satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesini sağlamak için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER : 4721 S. K. m. 698, 699, 6100 S. K. m. 4, 12, 316

HUKUKİ DELİLLER :
– Tapu kayıtları (İlgili tapu müdürlüğünden dava konusu taşınmazlara ilişkin tapu kayıt örneklerinin celbini talep ederiz.)
– Veraset ilamı (Bakırköy 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin ……… E. ……… K. sayılı dosyasından alınan muris ……….’na ait mirasçılık belgesi)
– Yemin,
– Keşif,
– Bilirkişi İncelemesi,
– Tanık ve sair her türlü yasal delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm
…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm
…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm
…………. İli …….. İlçesi …………………… Mahallesi ………… Ada ………. Parsel Mesken Nitelikli 1 No’lu Bağımsız Bölüm

-Yukarıda belirtilen taşınmazlardaki paydaşlığın müvekkil ile davalı arasında öncelikle aynen taksim, mümkün olmadığı takdirde satış yoluyla giderilmesine

-Bedellerinin paydaşların payları oranında bölüştürülmesine,

-Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin de, davalılardan payları oranında alınmasına karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederiz. 30.08.2023

Davacı Vekilleri
Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Ortaklığın Giderilmesi Davası Cevap Dilekçesi

Ortaklığın giderilmesi cevap dilekçesi, şekil bakımından ortaklığın giderilmesi dava dilekçesinden farklı değildir. Dolayısıyla; yukarıda verilen dilekçe örneği, cevap dilekçesi için de ilham verebilir. Ancak dilekçenin içeriği, dava dilekçesinden farklı olacaktır. Karşı tarafın dava dilekçesinde ileri sürdüğü konulara göre cevap dilekçesi şekillenir.

Ortaklığın giderilmesi dava dilekçesi, diğer davalı ortaklara mahkeme tarafından tebliğ edilir. Her davalı, dilekçenin kendilerine tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya karşı cevaplarını içeren cevap dilekçesini mahkemeye sunabilir. Bu süre içinde cevap dilekçesi verilmezse, davalılar cevap hakkını kaybetmiş olacaktır.

Davalı, cevap dilekçesinde, davacının iddialarına karşı argümanlarını ileri sürecek ve bu yönde dayanak olarak gösterebileceği delilleri de mevcutsa mahkemeye sunacaktır. Dilekçe, tüm davalı ortaklarca beraber hazırlanabileceği gibi her davalı ayrı dilekçe de yazabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Dava Dilekçesinde Dikkat Edilecek Noktalar

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesini doldururken dikkat edilmesi gereken birçok nokta bulunmaktadır. Özellikle dilekçenin eksiklikler içermemesi ve dava sürecinin usule uygun şekilde başlatılması son derece önemlidir. Aksi halde, ortaklığın istenilen koşullarla giderilemeyeceği durumuyla karşılaşılabilir. Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesini doldururken dikkat edilmesi gereken hususlara aşağıda yer verilmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davasında görevli mahkeme, sulh hukuk mahkemesidir. Yetkili mahkeme, dava konusu mal taşınmazsa malın bulunduğu yer mahkemesidir. Malın taşınır olması durumunda ise davalılardan birinin yerleşim yerindeki mahkemedir. Davanın yanlış mahkemede açılması, sürecin uzamasına ve gereksiz masrafa neden olabilir.

Her bir ortak, ortaklığın giderilmesi davası açabilir. Ortaklığın giderilmesi davası açan ortak, diğer tüm ortakları davalı olarak dosyaya eklemek zorundadır. Eğer ortaklardan biri vefat etmişse, o paydaşın tüm mirasçıları dilekçeye davalı olarak eklenmelidir. Bu konuda tapu müdürlüklerinden bilgi alınabilir.

Ortaklığın giderilmesine engel olabilecek hukuki veya fiili durumlar olabilir. Bu tür bir olasılığın varlığı durumunda, doğrudan hukuki sürece girmek zaman kaybına neden olacaktır. Bu nedenle, ilk aşamada böyle bir durumun varlığının tespit edilmesi gerekmektedir. Hangi durumların ortaklığın sona erdirilmesine engel olacağı, “İzale-i Şuyu Engelleme” yazımızda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Davacı, arzu ettiği ortaklığın sona erdirilme şeklini net bir şekilde dilekçede belirtmelidir. Ortaklığın giderilmesi davasında, ortaklık ya aynen taksim suretiyle ya da satış yoluyla sona erebilir. Bu iki yöntemin aynı dava dilekçesinde terditli olarak talep edilmesinde ise bir sakınca bulunmamaktadır.
Ortaklığın giderilmesi davası, basit yargılama usulüne tabi olduğundan dolayı, tarafların tüm delil ve taleplerini tek dilekçede sunmaları gerekmektedir. Dilekçeler mahkemeye sunulduktan sonra, davadaki talepler değiştirilemeyecek ve yeni delil getirilemeyecektir. Bu sebeple, dilekçelerin titizlikle hazırlanması oldukça önemlidir.

7445 sayılı Kanun’la birlikte 1 Eylül 2023 tarihi ve sonrasında açılacak ortaklığın giderilmesi davalarında, arabuluculuk zorunlu hale getirilmiştir. Bu sürecin tamamlanmaması durumunda izale-i şuyu davası açılamaz. Arabuluculuk sürecine ilişkin tutanaklar, dava dilekçesine eklenmelidir. Aksi takdirde mahkeme, bu belgelerin eklenmesi için 1 hafta süre tanıyacaktır. Arabuluculuk tutanaklarının eklenmemesi veya arabulucuya başvurulmaksızın dava açılması durumunda ise dava reddedilecektir.

Ortaklığın giderilmesi davası dilekçesinin hazırlanması ve sonrasındaki aşamalarda dikkat edilmesi gereken pek çok detay bulunmaktadır. Eğer bu süreçte hata yapılır veya eksiklikler olursa istenilen sonuca ulaşılamayabilir. Bu nedenle, konusunda uzman bir gayrimenkul avukatına danışarak adım atmak faydalı olacaktır.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ortaklığın giderilmesi davasında, dava ve cevap dilekçelerinin doğru bir şekilde hazırlanması son derece önemlidir. Dilekçedeki eksiklikler, usule ilişkin sürelerinin kaçırılması ve doğru hukuki argümanların sunulmaması gibi durumlar, çeşitli masraflar ve zaman kaybına neden olabilir. Bu tür sorunlarla karşılaşmamak için, uzman bir gayrimenkul avukatından destek almak faydalı olacaktır.  İstanbul’da faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisimiz bünyesindeki gayrimenkul hukuku avukatlarına ile internet sayfamızdaki iletişim bilgileri kısmından ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…