Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması

Mahkeme tarafından nafakanın çocuğa harcanmaması uygulamada sık karşılaşılan problemlerdendir. Çocuğun giderleri için hükmedilmiş olan nafaka çocuğun ihtiyaçları ve giderleri dışında farklı yerlere harcanabilmektedir.

Makalemizde nafakanın çocuğa harcanmaması durumunun ne anlama geldiğini, nafakanın çocuğa harcanmaması halinde ne yapılması gerektiği, çocuk için ödenen nafaka türünün ne olduğu gibi konular üzerinde durduk. Konunun önemi açısından makalemizi dikkatle okumanızı tavsiye ederiz.

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması Ne Demektir?

Nafakanın çocuğa harcanmaması, mahkeme tarafından çocuk için hükmedilen iştirak nafakasının çocuğun yararına olacak şekilde değil başka yerlere harcanmasını ifade etmektedir.

Müşterek çocuğa nafaka ödenmesi, anne ve babanın boşanmasının ardından çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla getirilmiş bir düzenlemedir. Çocuğun velayeti kendisinde olmayan taraf, velayeti kendisinde olan tarafa belirli bir miktar para ödemekle yükümlü olur. Bu paranın neye göre hesaplanacağına, makalemizin ilerleyen kısımlarında değinilmiştir.

Müşterek çocuk için ödenecek nafaka Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Bu konuda dava açılmasına ilişkin hükümlerde mevzuatın çeşitli bölümlerinde düzenleme altına alınmıştır. Yine Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu konuda büyük önem arz etmektedir.

İştirak nafakası kötüye kullanıma açık bir konudur. Ödenen paranın çocuk için harcanmaması halinde velayetin kaybedilmesi de dahil ciddi neticeler doğmaktadır. Bu konuda ortaya çıkacak bir hukuki problemin gündeme gelmesi halinde, boşanma avukatı irtibat kurmakta ve danışmakta fayda vardır.

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması Halinde Ne Yapılabilir?

Yukarıda da açıkladığımız üzere nafaka müşterek çocuğun giderlerinin karşılanmasına yöneliktir. Velayet sahibi ebeveyn verilen nafakayı çocuğun giderleri için kullanmıyorsa nafakayı veren taraf, dava açma hakkına sahiptir. Bu davalar velayetin değiştirilmesi veya nafakanın azaltılmasına yönelik olabilir.

Velayetin Değiştirilmesi Davası

Çocuğa ödenen nafakanın çocuğa harcanmaması halinde, çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmaması sonucuna mahkeme tarafından varılabilmektedir. Bu durumda çocuğun giderlerinin eksiksiz olarak tamamlanmadığı, çocuğa iyi bakılmadığı sonucu ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda velayetin yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda çocuğun velayeti bu ebeveynden alınarak karşı tarafa verilir. Bu durum velayetin değiştirilmesi davası açılarak sağlanır.

Velayetin kaldırılması nedenlerinden biri de, çocuğa karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin ebeveyn tarafından ağır bir şekilde ihlal edilmesi halidir. İşte müşterek çocuk için ödenen nafakanın çocuğun giderleri için harcanmaması durumu da ağır ihlal niteliğindedir.

Nafakanın Azaltılması Davası

Şartların varlığına göre kimi durumlarda nafakanın artırılması mümkün olabileceği gibi bazı durumlarda da nafakanın azaltılması mümkündür. Nafakanın çocuğa harcanmaması durumu dışında, ödenen nafaka miktarının fazla olması da gündeme gelebilir. Artık bu halde nafaka, çocuğun ihtiyaçlarına yetecek miktara indirilir. Böyle bir durumda nafakanın azaltılması için nafakanın azaltılması davası açmak gerekir. Bu dava her zaman açılabilir.

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması İddiasına İtiraz

Ebeveynlerden birinin, nafakanın çocuğun giderleri için harcanmadığı iddiası ile dava açması durumunda bu iddiasını ispat etmesi gerekmektedir. İddiaların ispatlanması durumunda yukarıda bahsedilen sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İddialar ispatlanmadan herhangi bir netice elde edilemeyecektir.

İddiaların yöneltildiği taraf, bu iddiaların doğru olmadığını ve nafakanın çocuğun ihtiyaçları ve giderleri için harcandığını ileri sürülebilir. Bu halde davayı açan tarafından ispat edilmiş iddiayı karşı taraf delille çürütmek zorundadır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Nafakanın çocuğa harcanmaması durumu yazılı delil ile ispat edilmişse artık bu halde bu iddianın çürütülmesi de yazılı delille yapılabilir. Artık bu durumda tanık gösterilemeyecektir. Fakat ilk halde ispat tanık yolu ile gerçekleştirilmişse artık bu halde iddiaları kabul etmeyen taraf da tanık dinletebilir. Aynı zamanda bu konuda mahkemece karar verilmesi halinde istinaf kanun yoluna  gidilebilir. Bu konuya makalenin ilerleyen kısımlarında değinilmiştir.

İştirak Nafakasının Belirlenmesi

Çocuk için ödenen iştirak nafakasının doğru tespit edilmesi çok önemlidir. İştirak nafakasının tespiti mahkemenin re’sen yerine getireceği işlerdendir. İştirak nafakasının tespit edilmesinde belli başlı bazı kriterler mevcuttur. Bu kriterlerden en önemlisi çocuğun giderleridir. Çocuğun eğitim giderleri, temel ihtiyaçları ve bakımı gibi giderler nafakanın belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken kriterlerdendir. Mahkemece çocuğun bu giderleri göz önünde bulundurularak uygun nafaka miktarına hükmedilir. Bunun yanında tarafların mali gücü ve hayat koşulları da dikkate alınır.

 Ebeveynler mali güçleri oranında çocuğun giderlerine katılırlar. Bu hususla birlikte, çocuğa ait giderlerde göz önünde bulundurulur. Bu husus açıkça Türk Medeni Kanunu’nun 330. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu konuda iştirak nafakası adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

İştirak Nafakasında Kanun Yolu

Çocuk için mahkemece hükmedilen nafakaye itiraz, Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf yoluyla hükmün götürülmesi şeklinde olur. Yine nafakanın kaldırılması, nafakanın azaltılması ve velayetin değiştirilmesi hallerinde de kanun yoluna gidilebilir. Bu kanun yolları istinaf ve temyiz kanun yollarıdır. Kanun yollarına başvuru ilk derece mahkemesinin kararının tebliğ edilmesinden itibaren 2 hafta içerisinde yapılmalıdır.

 İlk olarak Bölge Adliye Mahkemesi olarak adlandırılan istinaf merciine gidilir. Buradan aleyhe karar çıkması durumunda temyiz mercii olarak adlandırılan Yargıtay’a başvurulur.

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafakanın çocuğun giderleri için harcanmaması halinde görevli ve yetkili mahkemenin tayini önemli bir husustur. Davanın yanlış mahkemede açılması durumunda davanın usulden reddedilmesi veya süre kaybı ile karşı karşıya kalınabilmektedir.

Bu davada görevli mahkeme aile mahkemesi olup, davanın açıldığı yerde aile mahkemesinin bulunmaması halinde dava asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır. Artık burada davaya aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi tarafından bakılır. Bu davada yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının bulunduğu yer mahkemesidir.

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması Konusunda Sıkça Sorulan Sorular

Nafakanın çocuğa harcanmaması halinde başvurulacak hukuki yollara ve bunun usullerine ilişkin uygulamada merak edilen çeşitli hususlar bulunmaktadır. Merak edilen hususlardan bazılarına aşağıda yanıt bulduk.

İştirak Nafakasının Çocuğa Harcanmaması Halinde Ne Olur?

İştirak nafakasının çocuğa harcanmaması durumunda mahkeme velayetin karşı tarafa verilmesine veya nafakanın azaltılmasına karar verebilir.

İştirak Nafakası Ne Kadardır?

İştirak nafakası, nafaka yükümlüsünün ve çocuğun veli ya da vasisinin mali güçleri, hayat koşulları, çocuğun ihtiyaç ve giderleri ile bulunması halinde çocuğun gelirleri göz önünde bulundurularak mahkeme tarafından uygun bir miktar hükmedilir.

İştirak Nafakası Nasıl Ödenir?

İştirak nafakası her ay peşin olarak ödenir.

İştirak Nafakasının Ödenmemesi Halinde Ne Olur?

Nafakanın ödenmemesi durumunda cebri icra yoluna başvurularak nafakanın tahsili sağlanır. Nafaka, icra takibinde öncelikli alacaklar içerisindedir. Bu konuda nafaka icra takibi adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Çocuk Kaç Yaşına Gelinceye Kadar Nafaka Ödenir?

Müşterek çocuk 18 yaşına gelinceye kadar iştirak nafakası ödenir. 18 yaşını tamamlamış olan çocuk eğitim hayatına devam ediyorsa, bu durumda nafaka ödenmeye devam edilir.

Nafakanın Çocuğa Harcanmaması Halinde Hangi Mahkemede Dava Açılır?

Görevli mahkeme aile mahkemeleri olup aile mahkemesi olmayan yerlerde asliye hukuk mahkemeleri bu sıfatla davaya bakarlar. Yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısının oturduğu yer mahkemesidir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nafakanın çocuğa harcanmaması, üzerinde dikkatle durulması gereken ve son derece önem arz eden bir konudur. Bazı durumlarda nafaka çocuğun ihtiyaçları dışında kalan şeyler için de harcanabilmektedir. Böyle durumlarda çocuğun hayatı da olumsuz etkilenmekte ve iştirak nafakası amacı dışında kullanılmaktadır.

Makalemizde iştirak nafakasının ne olduğunu,  nafakanın çocuğa harcanmaması halinde neler yapılabileceğini, mahkemenin bu hususta ne tür kararlar verebileceğini anlattık. Aynı zamanda bu konudaki sık sorulan soruları yanıtladık. Detay içeren bir konu olması sebebiyle bu hususta söz konusu olabilecek hukuki problemleri avukat aracılığıyla çözüme kavuşturulmasında büyük fayda vardır.

Nafakanın çocuğa harcanmaması için yürütülmesi gereken hukuki sürecin en etkili şekilde yürütülebilmesi için adli sürece hakimiyeti olan bir boşanma avukatından destek almak fayda sağlayacaktır. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerini aile hukuku alanında vekil olarak temsil etmektedir. Ayrıca vatandaşlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e  sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…