Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Nafaka Ödememe Cezası ve Şikayeti

İçindekiler

Nafaka Ödememe Cezası ve Şikayeti

Nafaka Ödememe Cezası ve Şikayeti

Bu konumuzun konusu nafaka ödememe cezası ve şikayeti olup konunun önemi sebebiyle özenle okumanızı tavsiye ederiz. Nafaka ödenmeme durumunda kişilerin ne gibi yaptırımlara maruz kalacağı ve ödenmeyen nafakanın nasıl tahsil edileceği oldukça önemlidir. Nafaka, boşanma durumunda eşlerin diğer eşin yoksulluğunu önlemek amacıyla verilen bir para olarak bilinse de, yoksulluk nafakası sadece nafakanın bir türüdür. Nafaka, medeni kanun tarafından düzenlenen bir kişinin kanuni veya sözleşmeden kaynaklanan diğer bir kişinin giderlerine katılma yükümlülüğünün mahkeme kararıyla kişiye yüklenmesidir. Nafakanın ödenmemesi ciddi sıkıntılara yol açabilir. Ancak, ödenmeyen nafakanın tahsili için yasal düzenlemeler bulunmaktadır ve bu süreçte yasal yaptırımlar uygulanabilir. Bu sebeple, nafaka ödeme konusunda dikkatli olmak ve yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesi gerekmektedir.

Nafaka Nedir?

Nafaka, bir kişinin, giderlerine katılmakla yükümlü olduğu kişi ve/veya kişilerin ihtiyaçları için mahkeme kararı gereği yapması gereken ödemedir. Bu önemli hukuki kavram, yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakası gibi çeşitli tiplere ayrılmaktadır. Her bir nafaka türü, hukuki mahiyeti açısından diğerlerinden farklılık arz etmektedir.

Nafaka yükümlülüğüne uymamanın sonuçları da ciddi olabilmektedir. İhlal edildiğinde, icra takibi ile birlikte nafaka borcunun ödenmemesi durumunda, belirli şartların varlığı halinde nafaka yükümlüsü 3 ay süresince tazyik hapsine tabi tutulabilmektedir. Bu makalemizde, bu konuyu detaylı bir şekilde açıklayacağız. Hukuki bir sorumluluk olan nafaka, hem tarafların haklarının korunmasını sağlamakta hem de hukuki açıdan düzenlenmiş bir düzen içerisinde yürütülmektedir.

Nafaka Türleri Nelerdir?

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk nafakası, boşanma davası sürecinde az kusurlu olan eşin talebi üzerine, boşanmadan kaynaklı olarak yoksullukla karşı karşıya kalacak tarafa verilen bir tür nafakadır. Bu nafaka, kusuru daha fazla olan tarafa yüklenir. Yoksulluk nafakası, nafaka yükümlüsünün mali gücüne göre belirlenir. Bu şekilde, yoksullukla karşı karşıya kalan tarafın ekonomik güvenliği ve yaşam standartlarının devamı sağlanır. Yoksulluk nafakası, boşanma davası sürecinde adil ve dengeli bir şekilde uygulanarak, her iki tarafın da haklarını koruyan bir çözüm sunar. Bu şekilde, boşanma sürecinde yoksullukla karşı karşıya kalacak tarafın mağduriyetinin önüne geçilmiş olur.

Tedbir Nafakası

Tedbir nafakası, boşanma veya ayrılık durumunda, evlilik birliğinin sona ermesine kadar eşlerin evlilik birliği ve müşterek çocukların giderlerine katılmalarını sağlamak amacıyla hükmedilen bir nafaka türüdür. Bu nafakaya hükmedebilmek için kusur tespiti yapılması gerekmemektedir. Tedbir nafakasının temelinde, hala devam eden aile birliğinin, ailedeki bireylerin kusurlu olsalar da olmasalar da devam etmesi ve aile kurumunun taraflarının birbirine yardım etmeleri gereken bireylerden oluşması yatar. Bu nedenle boşanma davası açılmadan önce (TMK 197. madde) veya açılmışsa dava devam ettiği sürece (TMK 169. madde) kusurlu olan taraf da tedbir nafakasına hak kazanabilir. Türk Medeni Kanununun 169. ve 197. maddeleri tarafından düzenlenen tedbir nafakası çoğunlukla boşanma davasıyla birlikte TMK 169. madde uygulaması ile talep edilmektedir.

Yardım Nafakası

Yardım nafakası, hayatlarını sürdürebilmeleri için ekonomik olarak zorluk yaşayan aile bireylerinin, diğer aile üyelerinden talep ettiği bir maddi destektir. Bu nafaka, aile fertlerinin birbirlerine yardım etme ve dayanışma kültürünün Medeni Kanunumuza yansıması olarak kabul edilmektedir. Nafaka talep etme ve alma hakkı, kişinin sıkı bir şekilde sahip olduğu haklardan biridir. Dolayısıyla, sadece nafaka hakkına sahip olan kişiler talepte bulunabilir. Aynı şekilde nafakanın miras yoluyla aktarılması veya üçüncü kişilere geçmesi de hukuken mümkün değildir. Ek olarak, bu nafaka hakkı kamu düzenine ilişkin hükümler içermektedir ve bundan vazgeçme mümkün değildir. Bu durumun sonucu olarak, nafaka hakkından önceden vazgeçilmesi mümkün değildir. Medeni Kanunu’na göre, nafaka hakkı ihtiyaç halinde koruyucu bir tedbirdir ve geçerlidir. Taraflar arasında yapılan anlaşmalar bu hükme uygun olmak zorundadır. Dolayısıyla, herhangi bir sözleşme veya anlaşma nafaka hakkından vazgeçmeyi temel alırsa, bu anlaşmalar kendiliğinden geçersiz sayılır. Bu nedenle, nafaka konusuyla ilgilenen kişilerin bu gerçeği göz önünde bulundurması önemlidir. Hukuki açıdan doğru ve adil bir çözüm için daima uzman bir avukatın rehberliğine başvurmak daha sağlıklı olacaktır.

İştirak Nafakası

İştirak nafakası, anne-baba olarak velayet hakkı kendisine bırakılmayan kişilerin, çocuklarının bakımı, eğitimi, sağlığı ve zorunlu giderleri için ekonomik durumlarına göre katkıda bulunması amacıyla belirlenen bir nafakadır. Bu nafaka, ebeveynlerin çocuklarına olan sorumluluklarından kaynaklanır. Ancak ödenecek nafakanın tarafların ekonomik durumlarına uygun olması önemlidir. Bu nafaka, çocuğun çıkarlarını korumak amacıyla belirlenen bir düzenlemedir ve taraflar arasındaki ekonomik durumu dikkate alarak adil bir şekilde belirlenmelidir.

İştirak nafakası bir diğer adıyla katılım nafakası olarak da bilinir ve aylık olarak ödenir. Bu nafakanın talep edilmesi, ayrılık davası veya evliliğin iptali gibi durumlar sonrasında mümkündür. Ayrıca, taraflar arasında ortak velayet hükümleri uygulanıyorsa da katılım nafakasına hükmedilebilir.

Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka, toplumsal hayatın sürdürebilirliği açısından oldukça önemli bir kurumdur. Nafaka yükümlüsünün nafaka ödememesi durumunda, nafaka alacaklısı zor durumda kalabilir. Kanun koyucu, bu durumun önüne geçebilmek için İcra İflas Kanunu’nda özel düzenlemeler yapmıştır.

Nafaka alacaklısı, nafaka yükümlüsünün ödeme yapmaması durumunda icra takip yoluna başvurur. Ancak bu takip sonuçsuz kalırsa, nafaka alacaklısı icra mahkemesine nafaka yükümlüğünün ihlali şikayetinde bulunabilir. Nafaka yükümlüsü, nafaka ödememe yoluna giderse ve icra mahkemesince belli şartlar varsa tazyik hapsine çarptırılabilir. Bu durumda, nafaka yükümlüsü üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılabilir. Ancak nafaka yükümlüsü, hükmedilen tazyik hapsinden gereken nafakaları ödediği takdirde serbest bırakılır.

Nafaka Borcu Sebebiyle İcra Takibi

Nafaka ödememe durumunda, ilk olarak kişi, nafaka yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle nafaka icra takibi tabi tutulur. Nafaka, mahkeme kararıyla kişiye yüklenen bir sorumluluktur; bu nedenle nafaka ödememe durumunda ilamlı icra yoluna başvurulabilir. Ayrıca, nafaka ödenmediğinde genel haciz yoluna da başvurulabilir.

İcra işlemleri, İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmektedir. Nafaka alacaklısı, nafaka ödenmediğinde ilamlı icra yoluna başvurmuşsa, nafaka yükümlüsü icra işleminin durdurulmasını talep edebilir.

Nafaka ödenmediği durumda nafaka alacaklısı, ilamsız icra takibine başvurmuşsa, nafaka yükümlüsüne 7 günlük bir süre verilir. Bu süre içinde nafaka alacaklısı;

  • Borcunu ödeyebilir,
  • Borca itiraz edebilir.

Eğer nafaka alacaklısı borca itiraz etmişse, nafaka yükümlüsü;

  • Genel mahkemelerde itirazın iptali davası açabilir,
  •  İcra mahkemesinde itirazın kaldırılması yoluna gidebilir.

Ancak nafakaya ilişkin mahkeme kararı, İİK madde 68’de belirtilen belgeler arasında yer aldığından, itirazın kaldırılması yoluna başvurmanızı öneririz. İtirazın kaldırılması davası açmak için süre 6 aydır. İtirazın iptali davası için süre ise 1 yıldır.

Tüm bu aşamalardan sonra, ilamlı icra yolunda veya ilamsız icra yolunda haciz aşamasına geçilir. Nafaka alacaklısının, hacze katılma hakkı bulunmaktadır. Nafaka alacaklısı, nafakanın ödenmemesi sonucunda başlatılan icra takibinin sonundaki paraların dağıtım aşamasında imtiyazlı alacaklıdır. Sıra cetvelinde üçüncü sıradan alacaklı olarak yer alır.

Nafaka yükümlüsü, nafakayı ödememesi durumunda başlatılan icra takibine rağmen nafaka ödemezse nafaka yükümlüsü İİK 344’e göre tazyik hapsiyle cezalandırılabilir.

Nafaka Ödememe Cezası

Nafaka yükümlüsü, nafaka ödemelerini yerine getirmediği takdirde İcra İflas Kanunu Madde 344 kapsamında tazyik hapsine çarptırılır. Nafaka ödemelerinde gecikme yaşayan borçlu, alacaklının şikayeti üzerine üç aya kadar tazyik hapsiyle cezalandırılır. Bu hapis cezasının amacı, borçluyu yükümlülüklerini yerine getirmeye zorlamaktır. Nafaka ödemelerinin yerine getirilmesi önemli bir hukuki sorumluluktur ve bu kuralın ihlali durumunda kişi tazyik hapsiyle cezalandırılır. Ancak borçlu, nafakanın kaldırılması veya azaltılması talebiyle dava açmışsa, tazyik hapsinin uygulanması bu davanın sonuçlanmasına bırakılabilir.

Nafaka, özel bir ilişki türü olduğu için kanunda istisnai bir durum olarak değerlendirilir ve nafaka yükümlüsünün ödemeleri ihmal etmesi durumunda tazyik hapsine başvurulur. Bu durumda, nafaka yükümlüsüne mali borçları nedeniyle hapis cezası verilmez, ancak tazyik hapsi borçlu tarafından ödemenin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Nafaka yükümlüsüyle ilgili tazyik hapsi kararı, nafaka alacaklısının şikayeti üzerine en fazla üç aya kadar hükmedilir. Bu süre zarfında nafaka yükümlüsü ödemelerini gerçekleştirirse tahliye edilir.

Nafaka Ödenmezse Hapis Yatılır Mı?

Bu yazıda, nafaka alacağının ödenmeyen son üç aylık kısmına ilişkin olarak icra ceza mahkemesine şikayet yolunu kullanarak başvuru yapmanın mümkün olduğunu açıkladık. Bu sayede, nafaka yükümlüsünün üç aya kadar tazyik hapsine tabii tutulması sağlanabilir. Nafaka alacaklarının tahsili konusunda yaşanan sorunlar birçok insanı etkilemektedir. Bu sebeple, nafaka alacaklarının ödenmesi için kullanılacak yasal yolların kamuoyunda bilinmesi ve anlatılması oldukça önemlidir.

Hakkında nafaka yükümlülüğünü ihlal nedeniyle tazyik hapsi talebinde kişi, son üç aylık nafakayı öder ve bunu kanıtlayan makbuzu ilgili icra ceza mahkemesine sunarsa, tazyik hapsiyle karşı karşıya kalmaktan kurtulur. Ancak nafaka yükümlüsü bu şartları yerine getirmezse, maalesef tazyik hapsiyle cezalandırılacaktır. Tazyik hapsinden kurtulmanın yolu, ödemenin süresine ve makbuzun sunulmasına bağlıdır.

Çalışmayan Eş Nafakayı Ödeyemediği İçin Hapis Yatar Mı?

Çalışmayan bir eşin, mahkeme kararıyla belirlenmiş bir nafaka yükümlülüğü varsa ve bu yükümlülük ihlal ediliyorsa, tazyik hapsine maruz kalabilir. Ancak, eğer bu kişinin ekonomik durumuyla nafaka yükümlülüğü arasında net bir tezat bulunuyorsa, nafakanın kaldırılması ya da azaltılması talebiyle mahkemeye başvurulabilir. Bu durumda, nafaka yükümlülüğüne sahip olan kişi, ekonomik güçsüzlük nedeniyle nafaka ödeyememe durumunu kanıtlamalıdır. Mahkeme bu talebi değerlendirerek, nafakanın kaldırılmasına veya azaltılmasına karar verebilir.

Nafaka Tazyik Hapsi Şartları

Nafaka yükümlüsünün nafaka ödememesi durumunda, yukarıda bahsedildiği üzere tazyik hapsine hükmedilir. Ancak, tazyik hapsine hükmedebilmek için belirli şartlar aranmaktadır. Nafaka tazyik hapsi şartları aşağıda detaylı şekilde sıralanmıştır.

  • İlk olarak, nafaka yükümlüsüne yüklenen nafaka miktarı, kesinleşmiş bir mahkeme kararına dayanmalıdır. Nafaka, istisnai olarak kesinleşmeden icraya konulabilen bir karardır, ancak tazyik hapsine hükmedebilmek için nafaka kararının kesinleşmiş olması gerekmektedir.
  • Nafaka yükümlüsü nafaka ödememesi durumunda, nafaka alacaklısı icra takibi başlatmalıdır. İcra takibi sürecinin ilk adımı, ödeme emrinin nafaka yükümlüsüne tebliğ edilmesidir. Nafaka yükümlüsüne tebliğ edilen ödeme emrine rağmen nafaka ödemesi yapılmazsa, icra takibi kesinleşir ve tazyik hapsine hükmedilmesi için şartlar sağlanmış olur.
  • Nafaka alacaklısının tazyik hapsine başvurabilmesi için İcra İflas Kanunu’nun 344. maddesinde belirtilen şartlar aranmaktadır. Bu şartlardan biri, nafaka ödememesi durumunun öğrenilmesinden itibaren üç ay içinde herhalde bir yıl içinde şikayetin yapılması gerektiğidir.
  • Son olarak, nafaka yükümlüsünün tazyik hapsine hükmedilebilmesi için nafakanın kaldırılması veya azaltılması davası açmaması gerekmektedir. Eğer böyle bir dava açılmış ise, tazyik hapsi için davanın sonucu beklenmelidir.

Bu şartlar göz önünde bulundurularak, nafaka yükümlüsünün nafaka ödememesi durumunda tazyik hapsine hükmedilebilir. Tüm bu süreçler hukuki prosedürlere uygun olarak devam etmelidir ve nafaka alacaklısının haklarının korunması sağlanmalıdır.

Nafaka Ödenmezse Nereye Şikayet Edilir?

Nafaka ödemeyen baba nereye şikayet edilir? Nafaka ödemeyen anne nereye şikayet edilir? Nafaka yükümlüsü tarafından ödenmeyen nafaka alacaklarının tahsil edilememesi durumunda, alacaklı tarafından icra takibi yoluna başvurulabilir. İcraya konu olan nafaka türlerine göre farklı takip yöntemleri kullanılabilir. Tedbir nafakası gibi ilamsız icra takibi gerektiren durumlarda, alacaklının ödemesini talep ettiği tutarın tahsili için öncelikle icra takibi başlatılabilir. Bunun yanı sıra, yoksulluk ve iştirak nafakası gibi nafaka türleri içinse ilamlı icra takibi yoluna başvurmak mümkündür.

Eğer nafaka yükümlüsü, icra takibi sonucunda nafaka alacağını ödemeyi reddederse, alacaklının icra mahkemesine başvurarak nafaka yükümlüsünün üç aya kadar tazyik hapsine tabi tutulmasını talep etmesi mümkündür. Bu sayede, nafaka alacaklarının tahsil edilmesi için hukuki bir süreç başlatılmış olur. Önemle belirtmek isteriz ki nafaka yükümlüsünün nafaka alacaklarını düzenli bir şekilde ödemesi, taraflar arasındaki sorunları çözmek ve hukuki yollara başvurmayı engellemek adına önemlidir.

Nafaka Ödememe Davasında Şikayetçi Ve Sanık

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Davasında Şikayetçi Kimdir?

Nafaka yükümlülüğünün ihlali, nafaka alacaklısı tarafından açılan bir davadır. Nafaka alacaklısı, mahkeme kararıyla kendisine nafaka ödenmesi hükmedilen kişidir. Bu kişi aynı zamanda icra takibinde de alacaklı olarak görünmektedir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Davasında Sanık Kimdir?

Sanık, nafaka yükümlülüğünün ihlali davasında nafaka ödeme yükümlüsüdür. Yani mahkeme tarafından nafaka ödemeye mahkum edilmiş kişidir. Başka bir deyişle, bu kişi icra takibinde borçlu konumundadır.

Nafaka Ödememe Cezası Şikayet Süresi

Nafaka yükümlüsünün nafaka ödememesi durumunda, nafaka alacaklısının şikâyet hakkını kullanabilmesi için özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, İcra İflas Kanunu’nun 347. maddesinde, icra mahkemesinin icra ceza mahkemesi sıfatıyla baktığı davalar için genel bir zamanaşımı düzenlemesi yer almaktadır. Bu düzenlemeye göre, şikâyet hakkı, fiilin öğrenildiği tarihten itibaren üç ay içinde veya her halükarda fiilin işlendiği tarihten itibaren bir yıl geçmesiyle düşer.

Nafaka alacaklısının nafaka ödememesi durumunda, ilgili düzenlemeye göre nafaka alacaklısının, fiili öğrendiği tarihten itibaren üç ay içinde veya her halükarda bir yıllık hak düşürücü süresi içinde şikâyet hakkına sahiptir. Nafaka alacaklısı nafaka ödememe durumunda icra takibi sonucunda sonuçsuz kalması halinde şikâyet hakkını kullanabilir.

Nafaka Yükümlülüğünün İhlali Davasında Şikayetçi Şikayetinden Vazgeçebilir Mi?

Şikayetçinin duruşmada, yargılamanın herhangi bir evresinde, kararın kesinleşmesinden sonra ya da hatta sanığın hapsen tazyik kararının infazına başlandıktan sonra bile, şikayetten vazgeçme hakkı bulunmaktadır. İcra Ceza Mahkemesi, şikayetçinin karar verilmeden önce şikayetinden vazgeçmesi durumunda, sanıkla ilgili düşme kararı verecektir. Bu kararla birlikte, sanık hakkındaki davada düşme gerçekleşecektir.

Kararın kesinleşmesinden sonra sanık şikayetinden vazgeçerse, mahkeme tarafından “Ek Karar” verilerek düşme kararı verilecektir. Bu durumda sanık, cezaevine alındıysa derhal tahliye edilecektir.

Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır?

Nafaka kaç ay ödenmezse dava açılır sorusu şikayette bulunmak isteyen nafaka alacaklıları tarafından merak konusudur. Nafaka yükümlüsü, nafaka ödemelerini yerine getirmezse, nafaka alacaklısı geriye doğru en fazla üç aylık nafakası için şikâyetçi olabilir. Örnek olarak, 01.03.2023 tarihinde nafaka alacaklısına nafaka ödemesi hükmedilmiştir. Nafaka alacaklısı, 01.08.2023 tarihine kadar beş aylık nafakayı düzenli olarak ödemiş, ancak Ağustos ayının nafakasını ödememiştir. Bu nedenle, nafaka alacaklısı olarak siz, nafaka yükümlüsünü nafaka ödememe durumu sebebiyle icraya vermişsiniz. Ödeme emri icra edilmiş ve kesinleşmiştir, ancak borç hâlâ ödenmemiştir. Bu durumda, nafaka alacaklısı olarak 31.12.2024 tarihinde şikâyet için icra mahkemesine başvurmuşsunuz. Ancak siz, 2023 Ekim, Kasım, Aralık aylarının ödenmemiş alacakları için şikâyet yoluna başvurabilirsiniz. Bu örnekte de görüldüğü gibi, nafaka yükümlüsü nafaka ödemelerini yerine getirmediğinde, en az bir ay en fazla üç aylık nafaka için şikâyet yoluyla dava açılabilir.

Çocuğa Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Çocukların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması, hukuki düzenlemelerle belirlenmiştir. Çocuk için mahkemece tedbir ya da iştirak nafakasına hükmedilmesi, çocuğun refahını sağlamak amacıyla yapılan bir karardır. Bu kararın icra takibine konu edilmesi ise, borçlunun nafakayı ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Çocuğa nafaka ödenmezse, borçlu hakkında ödeme emri tebliğ edildikten sonra bir ay geçmesine rağmen ödeme yapmaması durumunda, mahkeme hapsen tazyik hükümlerini uygulayabilir. Bu durumda, borçlu hakkında 3 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılabilir.

Nafaka Yükümlüsü Nafaka Ödememesi Durumunda Nafaka Alacaklısı Nereye Başvurabilir?

Nafaka yükümlüsü, nafaka ödemelerini geciktirirse veya hiç yapmazsa, nafaka alacaklısı icra dairesine başvurarak nafaka yükümlüsü aleyhine icra takibi başlatabilir. Bu, nafaka alacaklısına, nafaka yükümlüsünün ödemeleri yerine getirmemesi durumunda yasal bir adım atma imkanı sağlar. İcra takibi, nafaka alacaklısının mahkeme tarafından belirlenen miktarı tahsil etmesini sağlar ve nafaka yükümlüsünün yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik eder. Bu süreç, nafaka alacaklısının haklarının korunmasında etkili bir araçtır ve gecikmiş veya ödenmemiş olan nafaka miktarlarının tahsil edilmesine yardımcı olur.

Nafaka Yükümlüsünün Nafaka Ödememesi Durumunda Nafaka Yükümlüsünün Cezalandırılması İçin Nereye Başvurulur?

Nafaka alacaklarına karşı başlatılan icra takibi, nafaka yükümlüsünün cezalandırılması için alacakların tahsili amacıyla yapılan bir yol olarak ön plana çıkar. Bu süreçte, ilgili şahıs veya kuruluş, nafaka alacağıyla ilgili icra takibini gerçekleştirmek üzere, bulundukları yerdeki icra mahkemesine başvurmalıdır. Bu sayede, nafakayı ödememe durumunda olan kişilerin cezalandırılması sağlanır ve nafaka alacaklısının hakları korunur.

Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılabilir?

Nafaka yükümlüsü, nafaka ödemelerini yerine getirmezse, alacaklı taraf en az bir ay en fazla üç aylık nafaka için şikâyet yoluyla dava açma hakkına sahiptir.

Nafaka Ödenmişse Nasıl İspatlanır?

Nafaka ödemelerinin elden yapılması durumunda, bu ödemenin ispatlanması oldukça zor hale gelir. Bu nedenle ispat edilebilir nitelikte bir ödeme yapılması önemlidir. Nafaka ödemelerinin PTT Havale, Banka Havale veya EFT yoluyla yapılması en pratik çözümdür. İcra takibine tabi olan alacakların ise hem ispat hem de olası mağduriyetlerin önlenmesi adına, icra dairesi tarafından verilen hesap numarasına ödeme yapmak en uygundur. Bu yöntemlerle işlemlerin kaydedilmesi ve kanıtlanabilmesi sağlanmaktadır.

Nafaka Ödememe Halinde Hapsen Tazyik Cezası Adli Sicile İşler Mi?

Hapsen tazyik kararı, Türk Ceza Kanunu kapsamında bir ceza olmayan, İcra ve İflas Kanunu’na özgü bir yaptırımdır. Bu yaptırımın amacı, borçlunun nafaka ödemesini sağlamaktır. Ancak, önemli bir noktayı belirtmek gerekir; nafaka yükümlülüğünün ihlali halinde sanığa verilen hapsen tazyik cezası adli sicile işlenmez. Bu durum, bu tür bir yaptırımın sadece borçlunun nafaka borcunu ödemesine yönelik olduğunu vurgulamaktadır. İcra ve iflas müesseseleri, borçlu ile alacaklı arasında adil bir denge sağlamak amacıyla bu tür bir yaptırımı uygulamaktadır.

Nafaka Ödememe Halinde Hapsen Tazyik Cezası Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Hayır. Hapsen tazyik kararları, ceza hukuku alanında bir suç olmayıp bir icra-iflas suçudur. Bu sebeple, bu tür kararların paraya çevrilmesi ya da seçenek yaptırımlara dönüştürülmesi mümkün değildir.

Nafaka Ödememe Halinde Hapsen Tazyik Cezası Ertelenebilir Mi?

Hayır. Nafaka yükümlülüğünün ihlali nedeniyle verilen hapse tazyik cezasının infazı sonraya bırakılamaz. Bu durumda erteleme veya HAGB hükümleri uygulanamaz. Nafaka yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişiler, mahkeme tarafından verilen tazyik cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Bu cezanın infazı, geciktirilemez ve hemen uygulanması gerekmektedir. Nafaka alacaklısının haklarının korunması için bu cezanın zamanında ve etkili bir şekilde uygulanması önemlidir.

Nafaka Ödememe Halinde Tazyik Hapsi Kararı Birikmiş Nafaka Borcunu Siler Mi?

Tazyik hapsi ile cezalandırılan borçlunun üç aylık tazyik hapsi cezasını tamamlaması durumunda nafaka borcu silinmeyecektir. Bu durumda, nafaka alacaklısının birikmiş nafaka borcu olarak icra dosyasında borcu devam edecektir. Tazyik hapsine maruz kalan borçlu, ceza süresinin sonunda borçtan tamamen kurtulmayacak ve nafaka borcunu ödemekle yükümlü olmaya devam edecektir. Bu sebeple, tazyik hapsi cezasını tamamlamış olsa bile, nafaka alacaklısı hala birikmiş borcunu icra yoluyla tahsil etme hakkına sahip olacaktır.

Nafaka Ödemeyen Baba Çocuğunu Görebilir Mi?

Nafaka ödemeyen baba çocuğunu görebilir mi sorusu nafaka ödemesi alamayan anneler tarafından sık sık sorulmaktadır. Nafaka yükümlülüğü ve kişisel ilişki, birbirlerinden farklı hak ve alacakları içermektedir. Özellikle nafaka borçlusunun, nafakasını ödememiş olması durumunda bile çocukla kişisel ilişki kurma hakkı bulunmaktadır. Nafaka yükümlülüğü, bir kişinin geçimini sağlayabilmesi için diğer kişi tarafından ödenen bir maddi destektir. Öte yandan kişisel ilişki, çocukla olan duygusal bağın sürdürülmesini ve ebeveynin çocuğunu görme, onunla zaman geçirme gibi haklarını içermektedir. Bireyin nafaka borcunu ödememesi, çocukla olan kişisel ilişki kurma hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Erkek hangi hallerde nafaka ödemez konusu ile ilgili detaylı bilgi için Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Nafaka Borcu Zamanaşımı

Nafaka alacakları, zamanaşımına tabii olabilen bir tür alacak olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple, zamanaşımına uğramadan icra takibi başlatmak son derece önemlidir. Nafaka ile ilgili verilen bir hükmün, kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıllık bir zamanaşımı süresine sahip olduğunu belirtmek isteriz. Dolayısıyla, nafaka alacakları için zamanaşımı süresini göz ardı etmemek ve zamanında gerekli adımları atmak, tüm tarafların menfaatine olacaktır.

Nafaka Ödememe Cezası ve Şikayeti Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Nafaka ödemeleri konusunda yaşanan sorunlar durumunda, gereken hukuki adımların atılması ve şikayet yoluyla dava açılması önemlidir. Bu sayede nafaka alacaklısı, haklarını koruyabilir ve gereken nafaka ödemelerinin yapılmasını sağlayabilir. Nafaka davası sürecinin en etkili şekilde yürütülebilmesi için adli sürece hakimiyeti olan bir aile avukatından destek almak fayda sağlayacaktır.

Nafaka Ödememe Cezası Ve Şikayet Avukat

Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerini aile hukuku alanında vekil olarak temsil etmektedir. Ayrıca vatandaşlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e  sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…