Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Muris Muvazaası Dava Dilekçesi

Muris Muvazaası Davası Dilekçesi

Muris muvazaası dava dilekçesi örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Muris Muvazaası Dava Dilekçesi sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

Muris muvazaası dava dilekçesi örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Muris muvazaası dava dilekçesi metni hazırlanırken davanın konusuna göre Muris Muvazaası Dava Dilekçe Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

Muris muvazaası nedeniyle tapu iptali ve tescil davası dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Nafaka davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Muris Muvazaası Dava Dilekçesi

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İhtiyati Tedbir Taleplidir.

DAVACILAR :

VEKİLİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

DAVALILAR :

HARCA ESAS DEĞER : 6.0000,00 TL (Fazlaya dair haklarımız saklı kalmak üzere …….. ili, ……. ilçesi, ……..mahallesi, …….. ada, ……. parsel sayılı taşınmazdaki 1/4 oranındaki hissede müvekkillerin miras payına karşılık gelen değer için şimdilik 5.000,00 TL değer gösterilmiştir.) (Murisin satış bedelini ödeyerek davalı oğullarına karşılıksız olarak kazandırdığı …….. ili, …….. ilçesi, ……. mahallesi, ……. ada, …………… parsel sayılı taşınmazedaki 3/4 oranındaki hissede müvekkillerin miras payına karşılık gelen değer için şimdilik 1.000 TL değer gösterilmiştir.)

KONU : Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil (mümkün olmaması halinde tenkis), denkleştirme taleplerimiz ile ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebimizi içerir dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkillerimiz, muris …………….’ün kızları olup yasal mirasçılarıdır. Davalılardan ………… ve …………. müvekkillerimizin erkek kardeşleri, muris …………..’ün ise oğullarıdır. Muris ………….. tarihinde vefat etmiştir. Murisin vefatı ile eşi, 2 erkek çocuğu ve 5 kız çocuğu olmak üzere toplamda 8 yasal mirasçısı mevcuttur. (EK-1 Beyoğlu 3. Noterliği’nin ………. tarihli, ………… yevmiye numaralı ………….’ün mirasçılarını gösterir veraset ilamı)

………. İLİ, ……… İLÇESİ, ……… MAHALLESİ, …….. ADA, ……… PARSEL SAYILI DÜKKANI OLAN EV NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN 1/4’ÜNE DAİR TALEPLERİMİZ.

Müvekkillerimiz, ülkemizde çok sık görülen kız çocuklarını mirastan ıskat etme amacına yönelik muvazaalı işlemlerin mağduru olmuştur. Muris müvekkillerimizi ve diğer kız çocuklarını mirasından mahrum bırakmak saikiyle …………. tarihinde ……… ili, ……… ilçesi, ………. mahallesi, ………. ada, …….. parsel sayılı taşınmazdaki 1/4 oranındaki hissesinin 1/2’sini davalı oğlu …………..’e diğer 1/2’sini davalı oğlu …………….’e muvazaalı olarak devretmiştir. Muris müvekkilleri miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla davaya konu taşınmazın hisselerini gerçekte davalılara bağışladığı halde tapuda satmış gibi muvazaalı işlem yapmak suretiyle temlik etmiştir. Ayrıca taşınmazın hisselerinin muristen intikali sırasında satış bedelleri de çok düşüktür. Taşınmazın hisselerinin satış bedelinin düşük olması da gerçekte olmayan bir satış işleminin yapıldığına işarettir. Taşınmaz hisselerinin satış işleminde taşınmaz bedeli günün şartlarına ve içerisinde bulunan müştemilat ve parselin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda oldukça düşük olarak belirlenmiştir. Keşifte de görüleceği üzere bu denli kıymetli bir parsellerin bu bedelle satışının yapılması mümkün değildir. Arz olunan ve yargılama aşamasında ortaya çıkacak tüm bu nedenlerle, muris ile davalı arasındaki tüm tasarruf işlemleri batıl olup iptali gerekmektedir. Zira davalılar müvekkillerin oğullarıdır. Bu durum da muvazaayı ispat eden olgulardandır. Söz konusu bağışlama işlemi ise şartları noksan bulunduğundan geçersizdir.

Nitekim; Muris sağ iken, huzurdaki davalı oğulları ……… ve ……….. aleyhine İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……….. E. Sayılı dosyası üzerinden tapu iptal ve tescil davası açmıştır. Söz konusu dava dilekçesinde; …………. ili, ……….. ilçesi, ……… mahallesi, ………. ada, ……… parsel sayılı taşınmaza dair tapuda gerçekleştirdikleri görünürde satış işlemin muvazaalı olduğunu, aslında satmadığını bağışladığını ifade etmektedir (Dava dosyasının ilgili mahkemeden celbini talep etmekteyiz).

……….. ili, ……… ilçesi, ……… mahallesi, …….. ada, ……….. parsel sayılı taşınmazın devir tarihi ……..’dir. O tarihte davalı …….. 6 yaşında, davalı ……. ise 3 yaşındadır. Davalıların temlik tarihinde yaşlarının küçük olduğu ve hiçbir gelirleri bulunmadığı açık ve nettir. İstanbul’un kıymetli konumlarından birisini satın almaları hayatın olağanına da aykırıdır. Aynı zamanda temlik tarihinde miras bırakanın ekonomik durumunun iyi olduğu, taşınmaz mal satma ihtiyacının olmadığı da bütün aile üyeleri tarafından bilinmektedir. Muris, sağlığında oğulları aleyhine açtığı davada, devir işleminden sonra da dükkanı işlettiğini ve evde oturmaya devam ettiğini belirterek devir işleminin muvazaalı olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. Murisin mirasını mirasçıları arasında makul oranlarda paylaştırmadığı ve herhangi bir denkleştirme de yapmadığı dolayısıyla dava konusu temlikin mirasbırakan tarafından paylaştırma amacı ile yapılmadığı ve muvazaalı olduğu sabittir. 01.04.1974 tarihli 1974/1 E., 1974/2 K. sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı uyarınca satış işlemi muvazaa nedeniyle gizli bağış işlemi de şekle aykırılık sebebiyle geçersiz olduğundan dava konusu temlikin iptali ile müvekkillerin payı oranında tescilini temini için mahkemenize başvurma zarureti hasıl olmuştur. Bu şekilde müvekkilin hakkının muvazaalı olarak gaspını önlemek maksadıyla işbu davayı ikame ediyoruz.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/1- 1634 E. 2015/1531 K. Sayılı Kararı

“Mirasçılardan mal kaçırma amacıyla yapılan taşınmaz temliklerinde iki işlem vardır, bunlardan görünürdeki işlem, yani satış sözleşmesi tarafların gerçek iradelerine uymadığından, gizli işlem yani bağış işlemi de resmi şekilde yapılmadığı için geçersizdir. Bu geçersizlik, miras hakkı ihlal edilen tüm mirasçılar tarafından dava yoluyla ileri sürülebilir. Ayrıca, temlik tarihinde miras bırakanın ekonomik durumunun iyi olması, taşınmaz mal satma ihtiyacının olmaması, taşınmaz devrinde o tarihteki değeri ile akitte gösterilen değer arasında fahiş bir fark olması, taşınmazı devralanın böyle bir ekonomik güçte olmaması gibi durumlar miras bırakanın mirasçılardan mal kaçırmaya yönelik hareket ettiğini ve yapılan temlikin muvazaalı olduğunu gösterir”

Neticede; murise ait ………. ili, …….. ilçesi, …….. mahallesi, …… ada, ……. parsel sayılı taşınmazdaki 1/4 oranındaki hissesinin davalı oğullarına devrine dair satış işleminin müvekkillerimizin miras payı oranında iptali ile müvekkillerimiz adına tesciline karar verilmesini talep etmekteyiz.

Öncelikli sayın mahkemenizden muris muvazaasına dayalı tapunun iptali ve tesciline ilişkindir. Fakat sayın mahkemenizce aksi kanat hasıl olursa; murisin muvazaalı işlemi sonrası müvekkilimin saklı payının zedelenmesi nedeniyle tenkisine karar verilmesi talebimiz bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun “Tenkise tâbi kazandırmalar” başlığı altındaki 565. maddesinde; “(4) Miras bırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar.” hükmü düzenlenmiştir. Murisin, davalı oğullarına yaptığı karşılıksız kazandırma müvekkilimin saklı payını zedelemiş olup tenkise tabidir.

Neticeden; öncelikli talebimiz muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil olup, kabul görmemesi durumunda müvekkilimin saklı payı zedelenmesi sebebiyle muris tarafından gerçekleştirilen işlemin müvekkilimin saklı payı oranında tenkisine karar verilmesini talep etmekteyiz.

………. İLİ, …….. İLÇESİ, …….. MAHALLESİ, …….. ADA, …….. PARSEL SAYILI DÜKKANI OLAN EV NİTELİĞİNDEKİ TAŞINMAZIN 3/4’ÜNE DAİR TALEPLERİMİZ.

………. ili, ……….. ilçesi, …….. mahallesi, …….. ada, ……. parsel sayılı taşınmazdaki 1/4 oranındaki hissesinin sahibi muris ……… iken, 3/4 oranındaki hissenin sahibi dava dışı ……….’tır (Tapu kayıtları ve resmi senetler celp edildiğinde ortaya çıkacaktır). …….. tarihinde muris 1/4 oranındaki hissesinin 1/2’sini davalı oğlu ………….’e diğer 1/2’sini davalı oğlu …………’e satış gibi göstererek devrederken, dava dışı ………………. da aynı tarihte aynı yevmiye numaralı işlemle 3/4 oranındaki hissesinin 1/2’sini davalı …………’e diğer 1/2’sini davalı ………….’e satış gibi gösterilerek devretmiştir. Dava konusu taşınmazın 3/4’üne dair yapılan devir işlemi de muvazaalıdır.

Her ne kadar söz konusu işlem tapuda satış şeklinde gösterilse de aslında bu işlem gizli bağış işlemidir. Zira; dava konusu taşınmazın 3/4’ünün tamamının bedeli muris tarafından ödenmiştir fakat 3/4 oranındaki hissenin devri 3. kişi olan dava dışı ………….. tarafından doğrudan 1/2’si davalı ……….’e diğer 1/2’si de davalı …………..’e yapılmıştır.

Türk Medeni Kanunu’nun “Mirasta Denkleştirme” başlıklığı altındaki 669. maddesinde; “(1) Yasal mirasçılar, mirasbırakandan miras paylarına mahsuben elde ettikleri sağlararası karşılıksız kazandırmaları, denkleştirmeyi sağlamak için terekeye geri vermekle birbirlerine karşı yükümlüdürler. (2) Miras bırakanın çeyiz veya kuruluş sermayesi vermek ya da bir malvarlığını devretmek veya borçtan kurtarmak ve benzerleri gibi karşılık almaksızın altsoyuna yapmış olduğu kazandırmalar, aksi miras bırakan tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça, denkleştirmeye tâbidir.” hükmü düzenlenmiştir.

Yargıtay Kararı – 1. HD., E. 2016/17397 K. 2020/311 T. 21.1.2020; “Ne var ki, davacı taraf muris muvazaası hukuksal nedeni yanında terditli olarak 4721 sayılı TMK’nin 669. ve devamı maddeleri uyarınca denkleştirme nedenine de dayanmıştır. Ancak mahkemece, bu neden üzerinde hiç durulmadan ve olumlu-olumsuz bir değerlendirme yapılmadan sonuca gidildiği anlaşılmıştır.”

Yargıtay Kararı – 2. HD., E. 2008/16921 K. 2009/22192 T. 22.12.2009; “Denkleştirmede; mirasçıya yapılan karşılıksız kazandırmalar kural olarak miras payına mahsuben yapılmış sayılır ve iadeye tabidir. Aksinin ispatı yükümlülüğü karşılıksız kazanım elde eden mirasçıdadır.”

Muris henüz sağ iken, davalı oğulları ……… ve ……. aleyhine açmış olduğu tapu iptal ve tescil davası olan İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin …….. Esas sayılı dosyasındaki dava dilekçesinde; …….. ili, …….. ilçesi, ………. mahallesi, …….. ada, …….. parsel sayılı taşınmazın 3/4 hissesinin sahibi 3. Şahıs …………. ‘a bedelini ödeyerek satın aldığı 3/4 oranındaki hissenin tapuda 3. Şahıs olan …………..’tan direkt oğullarına devrinin sağlandığını, 3. Kişiden davalı oğullarına yapılan görünürde satış işleminin muvazaalı olduğunu, aslında bu işlemin kendisi tarafından oğullarına yapılan bağış işlemi olduğunu ifade etmiştir. Muris ………..’ün, dava konusu taşınmazın 3/4’ü oranındaki hisse bedelini 3. Şahıs ………..’a ödemek suretiyle satın alarak gizli bağış ile davalı oğullarına karşılıksız kazandırmada bulunduğu söz konusu mahkemedeki beyanlarıyla açıktır. Davalıların denkleştirme kapsamında dava konusu taşınmazın 3/4’ü oranındaki hissenin değerini terekeye iade borcu bulunmaktadır. Bu kapsamda müvekkillerime miras payı oranında hesaplanacak bedeli ödemekle yükümlüdürler.

Neticede; murisin satış bedelini ödeyerek davalı oğullarına karşılıksız olarak kazandırdığı ……….. ili, …….. ilçesi, ……… mahallesi, ……… ada, …… parsel sayılı taşınmazın 3/4 oranındaki hissesine karşılık gelen değerin (Murisin vefatı tarihindeki değeri) davalı ……… ve Daval ……. tarafından terekeye iadesi ile işbu tutar üzerinde müvekkilimin miras payı oranında hesap edilecek bedelin tespiti sonrasında talebimizi artırmak üzere davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmekteyiz.

Öncelikli talebimiz denkleştirmeye dayalı alacak talebimizdir. Denkleştirme talebimizin kabul görmemesi halinde; murisin muvazaalı işlemi sonrası müvekkilimin saklı payının zedelenmesi nedeniyle tenkisine karar verilmesi talebimiz bulunmaktadır.

Türk Medeni Kanunu’nun “Tenkise tâbi kazandırmalar” başlığı altındaki 565. maddesinde; “(4) Miras bırakanın saklı pay kurallarını etkisiz kılmak amacıyla yaptığı açık olan kazandırmalar.” hükmü düzenlenmiştir. Muris’in, davalı oğullarına yaptığı karşılıksız kazandırma müvekkilimin saklı payını zedelemiş olup tenkise tabidir.

Nihayetinde; öncelikli talebimiz denkleştirme olup, kabul görmemesi halinde müvekkilimin saklı payı zedelendiğinden muris tarafından gerçekleştirilen gizli bağış işleminin müvekkilimin saklı payı oranında tenkisine karar verilmesini talep etmekteyiz.

İHTİYATİ TEDBİR KONULMASI TALEBİMİZ HAKKINDA

Haricen aldığımız duyumlara göre davalılar üzerlerine kayıtlı olan taşınmazları 3. şahıslara devretmek üzeredirler. Müvekkillerimin herhangi bir hak kaybına uğramaması açısından;

Dava konusu ……. ili, ………. ilçesi, …….. mahallesi, ……. ada, ……. parsel sayılı taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına İHTİYATİ TEDBİR konulmasını,

Son olarak dava konusu taşınmazın dava tarihinden önce iyi niyetli 3. şahıslara devri yapmış ise (dava haklarımızı bu durumda da saklı tutuyoruz) müvekkilimin miras hakkının dava tarihi ile bedellerinin tespiti ile davalılardan alınıp davacı müvekkile ödenmesini, tazminini ayrıca talep etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER : TMK, TBK, HMK, 2644 Sayılı Tapu Kanunu ve sair ilgili mevzuat

HUKUKİ DELİLLER :

1- ……… ili, …….. ilçesi, …….. mahallesi, …… ada, …… parsel sayılı taşınmaz (Beyoğlu Tapu Müdürlüğü’nden ……….. tarihli resmi satım senetleri ile birlikte mevcut tüm kayıtların celbi talep olunur),
2- Beyoğlu 3. Noterliği’nin ……….. tarihli, ……. yevmiye numaralı ………’ün mirasçılarını gösterir veraset ilamı,
3- Muris tarafından sağ iken, huzurdaki davalı oğulları ……… ve ……. aleyhine açılan tapu iptal ve tescil davası olan İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ……. Esas sayılı dosyasının celbi
4 – Tanıklarımız (Tanık listesi ayrı sunulacaktır),
5 – Keşif ve Bilirkişi İncelemesi,
6- Yemin, İsticvap ve davalıların delillerine karşı sunacağımız tüm deliller.

NETİCE-İ TALEP : Yukarıda izah olunan nedenlerle, resen dikkate alınacak nedenlerle huzurdaki haklı davamızın kabulü ile;

  1. Dava konusu …….. ili, …… ilçesi, …….. mahallesi, ……. ada, ….. parsel sayılı taşınmazın üçüncü kişilere devrinin önlenmesi amacıyla tapu kaydına İHTİYATİ TEDBİR KONULMASINA,
  2. Murise ait ……. ili, ……… ilçesi, ……… mahallesi, ……. ada, …… parsel sayılı taşınmazdaki 1/4 oranındaki hissesinin davalı oğulları ………. ve ……….’e devrine dair satış işleminin müvekkillerimiz ………… ve ………….’ın MİRAS PAYI ORANINDA İPTALİ İLE MÜVEKKİL ADINA TESCİLİNE, sayın mahkemenizce kabul görmemesi halinde müvekkillerin saklı payları zedelendiğinden muris tarafından gerçekleştirilen işlemin MÜVEKKİLLERİMİZİN SAKLI PAYI ORANINDA TENKİSİNE,
  3. 6100 sayılı Yasa’nın 107. Maddesi uyarınca toplanacak delillere ve bilirkişi raporlarına göre talebimizi sonradan artırmak üzere; murisin satış bedelini ödeyerek davalı oğullarına karşılıksız olarak kazandırdığı ……….. ili, ……… ilçesi, …….. mahallesi, …… ada, …….. parsel sayılı taşınmazın 3/4 oranındaki hissesine karşılık gelen değerin (Murisin vefatı tarihindeki değeri) davalı ………. ve Davalı ……… tarafından denkleştirme kapsamında terekeye iadesi ile işbu tutar üzerinden müvekkillerimizin miras payları oranında hesap edilecek denkleştirmeden kaynaklı alacağı için 1.000,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalılar ……….. ve …………’den MÜŞTEREKEN VE MÜTESELSİLEN TAHSİLİNE, kabul görmemesi halinde müvekkilimin saklı payı zedelendiğinden muris tarafından gerçekleştirilen gizli bağış işleminin müvekkilimin saklı payı oranında tenkisine,
  4. Yargılama giderleri ve ücret-i vekaletin davalılar yana MÜŞTEREKEN ve MÜTESELSİLEN yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim, saygılarımla. 27.05.2022

Davacılar Vekili

Av. Tolga ÇELİK & Av. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…