Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer sorusu bu makalemizin konusunu oluşturmaktadır. Kiracı tahliye davası 6 ay ile 1,5 yıl arasında sürmektedir. Yargılamanın süresi, davanın koşullarına ve iddia edilen tahliye gerekçesine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle her faktörün ayrı ayrı değerlendirilmesi ve tahliye nedenlerine göre dava süresinin ayrı ayrı ele alınması gerekmektedir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Kiracının tahliyesi davası 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmektedir. Tahliye davasının süresi çeşitli faktörlere bağlı olarak daha uzun veya daha kısa olabilir. Bu nedenle bütün ihtimallerin değerlendirilmesinde yarar vardır. Aşağıda tahliye davasının süresini etkileyebilecek bazı faktörler listelenmiştir.

• İddia edilen tahliye nedeni
• Mahkeme iş yükü,
• Taraflar dava konusunda anlaşıp anlaşamaması
• Duruşmanın avukat eşliğinde yürütülüp yürütülmediği,
• Delillerin toplanma süresi,
• Bilirkişi raporunun hazırlanma süreci gibi çeşitli faktörler mevcuttur.

Bu faktörler duruma göre değişiklik gösterebilir. Tahliye davasının süresini etkileyen faktörlerin sayılanlarla sınırlı olmadığını da belirtmek isteriz.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? Tahliye Davası İlk Celsede Biter Mi?

Gerekli koşulların sağlanması ve mahkeme yoğunluğun uygun olması durumunda tahliye davası ilk duruşmayla sona erer. Ancak günümüz şartlarında ilk celsede tamamlanma ihtimalinin düşük olduğunu da belirtmekte yarar vardır. Özellikle mahkemelerin yoğunluğu ve kiracıların itirazları nedeniyle davalar genellikle ilk duruşmada neticelenememektedir.

İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

İhtiyaç nedeniyle tahliye davaları ortalama 1-1,5 yıl arasında sürmektedir. Davanın süresi; iddia edilen ihtiyacın niteliğine, ispat kolaylığına ve kiracının tutumuna göre daha uzun veya daha kısa olabilir. Tahliye davasının ne kadar süreceği sorusunun cevabı bir ölçüde somut davanın şartlarına göre şekillenmektedir.

İhtiyaç nedeniyle tahliye davasında iddia edilen ihtiyacın gerekli kriterleri karşılaması ve doğru hukuki zeminde mahkemeye sunulması sağlanarak mahkeme süreci kısaltılır. İhtiyaç nedeniyle tahliye davası hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için İhtiyaç Nedeniyle Tahliye Davası adlı makalemizi okuyabilirsiniz.

Kirasını Ödemeyen Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Kira ödemeyen kiracının tahliyesi 6-12 ay arasında sürmektedir. Ev sahibi, kiracının kirayı ödememesi halinde kiracıya ihtarname gönderecektir. İhtarname işleminin usulüne uygun yapılıp yapılmaması, tahliye davasının ne kadar süreceği sorusunun cevabını doğrudan etkilemektedir.
Kira bedelini ödemeyen kiracıya karşı noter aracılığıyla ihtarname çekilmiş olması ve tebliğ şerhi alınması dava süresince ispat açısından kolaylık sağlayacaktır. Ödeme yapmayan kiracı için sürecin nasıl yürütülmesi gerektiği “Kirayı Ödemeyen Kiracının Tahliyesi” yazımızda anlatılmıştır.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliye etmesi 1-1,5 yıl sürmektedir. Dava açarken yeni malikin kendisinin veya kanunda sayılan yakınlarının konut ihtiyacının samimi, gerçek, sürekli ve zorunlu olduğunu açıkça ortaya koyması gerekir. Kiracının itirazı söz konusu olduğunda çoğunlukla bir çekişme gündeme gelir ve süreç uzayabilir.

Tahliye davasının uzunluğunun belirlenmesinde bir diğer önemli faktör, ev sahibinin ihtarname şartını doğru usuldeve zamanında yapıp yapmadığıdır. Yeni malik evi aldıktan sonraki ilk 1 ay içinde kiracıya bildirimde bulunulmadığı takdirde tahliye davası açılamayacak ve zaman kaybı söz konusu olacaktır. Konu ve süreçle ilgili tüm hususlar “Yeni Ev Sahibi Kiracıyı Çıkarabilir Mi” yazımızda anlatılmıştır.

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye Ne Kadar Sürer?

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye 6 ile 12 ay arasında sürmektedir. Ancak tahliye taahhütnamesinin geçerlilik şartlarına uygun olarak alınıp alınmaması davanın süresini büyük ölçüde etkilemektedir. Örneğin taahhütnamenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde bu koşulun yerine getirilmemesi halinde tahliye süreci uzayacaktır. Aynı şekilde taahhütnamede yer alan imzaya itiraz edilmesi durumunda da tahliye süreci uzayacaktır.

Tahliye taahhütnamesi ile kiracı tahliye davasının ne kadar süreceği sorusunun cevabı, tahliye taahhütnamesinin doğru bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığı ve davanın süresini etkileyen genel nedenlerin bulunup bulunmadığına bağlıdır.

10 Yıllık Kiracının Tahliyesi Ne Kadar Sürer?

10 yıllık kiracının tahliyesi ortalama 6 ile 12 ay sürmektedir. Ancak 10 yıllık sürenin hesaplanmasında hata yapılmaması ve kiracıya bu konuda kanun çerçevesinde ihtar çekilerek bilgilendirilmesi önemlidir. Bu şartların ispatı sağlanamazsa dava sürecini de etkileyecektir.

Tahliye davasının süresi açısından bakıldığında ön işlemlerin doğru bir şekilde yapılması oldukça önemlidir. 10 yıllık kiracının tahliyesinde dikkat edilmesi gereken bütün hususlar ve sürecin nasıl işlediği “10 Yıllık Kiracının Tahliyesi” yazımızda adım adım anlatılıyor.

Dükkan Tahliye Davası Ne Kadar Sürer?

Dükkan tahliye davası süreci 6 ile 1,5 yıla kadar sürmektedir. Dava konusu taşınmazın iş yeri olması yargılamanın süresini değiştirmeyecektir. Ancak iş yeri türü veya mülkiyeti konusunda anlaşmazlık olması durumunda dava süresi uzatılabilir. Bunlara ek olarak tahliye davasının süresi; ayrıca mahkemenin iş yükü, tarafların konusunda anlaşıp anlaşmaması, delillerin toplanması ve bilirkişi atanması gibi çeşitli faktörlerden de etkilenmektedir.

Yukarıdakiler ve diğer tüm tahliye nedenleri “Kiracı Nasıl Çıkarılır” yazımızda açıklanmıştır. İlgili makalede kiracı tahliye sürecinin ne kadar sürdüğünün yanı sıra, kiracının hangi durumlarda tahliye edilebileceği sorusuna da yanıt verilmektedir.

Tahliye Davası Aşamaları Ve Süreleri

Tahliye davasının aşamaları ve süreleri, tahliye sürecinin işleyişini göstermesi nedeniyle oldukça önemlidir. Tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı bu bağlamda ortaya çıkacaktır. Aşağıda tahliye davasının temel aşamaları listelenmiştir.

İhtarname aşaması,
Arabuluculuk aşaması,
Davaya ön hazırlık ve davanın açılması,
Ön inceleme aşaması,
Eksik delillerin dosya muhteviyatına kazandırılması,
Tahkikat aşaması,
Bilirkişi süreci,
Karar süreci,
Zorla çıkarma süreci,
İstinaf aşaması,
Kesinleşme süreci.

Tahliye davasının aşamaları aşağıda farklı başlıklar altında detaylı olarak anlatılmıştır. Tahliye davası sırasında tüm bu adımların dikkatle takip edilmesi gerekir. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı bu süreçlerin ne kadar zaman diliminde gerçekleştirildiğine göre değişmektedir.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer? İhtarname Süreci

Bir kiracının tahliyesinin ne kadar süreceği söz konusu olduğunda ihtarname şartı çok önemlidir. Kiracı tahliyesinde ileri sürülen tahliye nedeni için yasada ihtar şartı öngörülmüşse belirtilen zaman diliminde ihtar çekilmelidir.

İhtarnamenin kiracıya noter kanalıyla gönderilmesinde ve tebliğ şerhi alınmasında ispat açısından büyük yarar vardır. Çünkü bu şekilde gelecekteki davalarda ispat hususunda ev sahibine kolaylık sağlayacaktır. Aksi takdirde çeşitli ispat sorunları ortaya çıkabilir ve bu da sürecin uzamasına neden olabilir.

Arabuluculuk Süreci

7445 sayılı kanunla birlikte 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren açılacak tahliye davaları için arabuluculuk süreci zorunlu bir dava şartı olarak kabul edilmiştir . Bu nedenle tahliye davası arabuluculuk süreci gerçekleştirilmeden yapılırsa dava reddedilecektir. Öncelikle arabuluculuk süreci işletilmeli anlaşılamaması halinde ardından tahiye davası açılmalıdır.

Arabuluculuk süreci 3 hafta içerisinde neticelendirilir. Zorunlu hallerin gerektirmesi halinde arabulucu süreyi bir hafta daha uzatabilir. Arabuluculuk aşamasının süresi, kiracının tahliye sürecinin ne kadar süreceği konusunda belirleyici bir faktördür.

Davaya Hazırlık ve Davanın Açılması

Tahliye davası hazırlık sürecinde ev sahibinin dava açarken gerekli tüm delil ve belgeleri hazırlaması gerekmektedir. Bu faktörler de özellikle tahliye işleminin nedenine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Örneğin; hazırlık aşamasında kira sözleşmesi, kiracıya gönderilen ihtarnamenin örnekleri, kiracının yükümlülüklerini ihlal ettiğini veya ev sahibinin eve olan ihtiyacının nedenlerini gösteren her türlü belge önemli olabilir.

Ev sahibi hazırlık aşamasında gerekli tüm belge ve delilleri topladıktan sonra dava başlatılır. Tahliye davası taşınmazın bulunduğu yerdeki sulh mahkemesinde açılmalıdır. Davacı, oluşturduğu dava dilekçesi ile birlikte tüm belgelerini mahkemeye sunarak davayı açmalıdır.

Bundan sonra davalının mahkemeye cevap dilekçesini sunması beklenecektir. Cevap dilekçesini sunma süresi 2 haftadır. Bu aşama, karşılıklı dilekçelerin mahkemeye sunulmasıyla veya sürenin dolması ile sona erecektir. Kiracıların tahliyesinin ne kadar süreceği hususunda, bu aşamanın ne kadar sürede neticeleneceği de önem arz etmektedir.

Tahliye davasında hangi tahliye nedenine dayanıldığı kiracının tahliyesine ilişkin davanın ne kadar süreceği hususunda önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle tahliye sebebinin doğru tespit edilmesi gerekmektedir.

Mahkeme sürecinin daha hızlı tamamlanabilmesi için dava dilekçesinin doğru bir şekilde hazırlanması ve davanın doğru bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Çünkü dilekçede yer alan iddialar sonradan değiştirilemeyecektir. Bu nedenle uzman bir gayrimenkul avukatı ile çalışmanızda fayda var.
Ön İnceleme Aşaması

Dilekçelerin karşılıklı olarak sunulmasının ardından ön inceleme aşamasına geçilir. Ön inceleme aşamasında mahkeme dava şartlarını ve ilk itirazları inceler. Ayrıca uyuşmazlığın mahiyeti de tespit edilir.

Ön inceleme aşamasının amacı, tarafların dilekçede belirtilen delilleri toplayıp, tahkikat aşamasına geçmeden önce mahkemeye sunmasıdır. Ayrıca hakim bu aşamada tarafları sulhe teşvik eder. Ön inceleme aşaması duruşmalı veya duruşmasız yapılabilir.

ÖNEMLİ: Tahliye davası yetkisiz sulh hukuk mahkemesinde yani yanlış mahkemede açılmış olabilir. Bu durumda mahkemenin yetkili olmadığı konusunda itiraz etmek gerekir. Bu itiraz en geç ön inceleme aşamasında yapılabilir. Yetkisizliğe itiraz edilmemesi halinde yetkisiz mahkeme yetkili hale gelecektir.

Tahkikat Süreci

Tahliye davası ne kadar sürer sorusunun cevabı, tahkikat sürecinin ne kadar sürdüğüne bağlıdır. Tahkikat aşamasında hakim iddia ve savunmaları dinler. Bu aşamada mahkemeye sunulan belge ve deliller incelenecektir. Son olarak hakim, davaya konu olan hususları değerlendirerek uyuşmazlığın nasıl çözümleneceğine karar verir.

Aslında tahkikat süreci yargılamanın temel sürecidir. Çünkü söz konusu durum artık bu aşamada hakim tarafından ele alınır. Bu nedenle tahkikat süreci tahliye davasının en çok zaman alan aşamasıdır.

Bilirkişi Aşaması

Bilirkişi, hakimin hukuk bilgisi dışında özel ve teknik bilgi gerektiren konularda bilgisine başvurulan kişiyi ifade eder. Bu bağlamda uyuşmazlığa ilişkin teknik bilgi gerektiren bir hususun bulunması halinde hakim, ilgili konuda bilirkişi görevlendirecektir. Bilirkişi, mahkemeye konunun teknik yönüne ışık tutan bir rapor mahkemeye sunacaktır.

Bilirkişi HMK 274 ‘e göre raporunu 2 ay içerisinde hazırlaması gerekmektedir. Ancak bilirkişinin talebi üzerine mahkeme kendisine 2 aya kadar ek süre verebilir. Bilirkişinin görüş bildiren raporu mahkeme açısından bağlayıcı değildir. Ama hakim kararını verirken elbette bu rapordan yararlanacaktır.

Bilirkişi raporunun taraflara tebliğinden sonra taraflar iki hafta içerisinde bilirkişi raporuna itiraz edebilirler. Söz konusu itirazda; rapordaki eksik hususların tamamlanması, belirsiz soruların açıklığa kavuşturulması veya yeni bir bilirkişinin atanması gibi taleplerde bulunulabilir. İtirazla ilgili olarak hakim bilirkişiden ek rapor hazırlamasını veya sözlü açıklamalarda bulunmasını isteyebilir. Ayrıca dilerse yeni bir bilirkişi görevlendirilmesine de karar verebilir.

Karar Aşaması

Tahkikat aşaması neticelendikten sonra hâkim sözlü yargılama aşamasına geçer. Sözlü yargılama aşamasında taraflardan nihai beyanları istenir ve ardından karar aşamasına geçilir. Sözlü yargılama ve karar verme genellikle aynı duruşmada gerçekleşir.

Bu noktada hakim, kiracının tahliyesi veya tahliyenin reddi yönünde nihai kararı verir. Mahkemece verilen bu nihai karar zapta geçirilir. Bu durumda dava süreci de sona ermiş olacaktır.

Zorla Çıkarma Aşaması

Kiracı tahliye sürecinin ne kadar süreceği yanında dava neticelendikten sonra ne yapılması gerektiği hususu da önemlidir. Mahkeme kiracının tahliyesine karar verirse, ilgili kararla icra dairesinde takip başlatılmalıdır.

İcra takibinin içeriğinde mahkeme kararı dayanak gösterilerek kiracının evden tahliyesi talebi yer almalıdır. İcra prosedürünün usulüne uygun olarak tamamlanmasının ardından kiracı evden zorla tahliye edilir.

İstinaf Süreci Ve Kararın Kesinleşmesi

Sulh hukuk mahkemesinin kiracı tahliyesi ile ilgili verdiği karara taraflar itiraz etmek isterlerse istinaf kanun yoluna başvurmalıdırlar.
Bu durumda istinaf dilekçesi, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde kararı veren sulh hukuk mahkemesine sunulur. Burada özellikle son teslim tarihini kaçırmamaya dikkat etmekte fayda vardır. İstinaf edilen dosyayı Bölge Adliye Mahkemesi inceleyecektir. Mahkemenin vereceği karar sonucunda karar kesinleşmiş olacaktır.

Önemle belirtmek isteriz ki ilk derece mahkemesinin tahliye kararına karşı istinaf mahkemesine başvurulması kiracının evden tahliye edilmesine engel teşkil etmeyecektir. Bu nedenle süreç istinaf mahkemesinde olmasına rağmen ilk derece mahkemesinin kararına dayanarak kiracı tahliye edilebilecektir.

Tahliye Davasında Dava Süresini Uzatan Nedenler Nelerdir?

Tahliye davasının ne kadar sürede sonuçlanacağının yanı sıra, davanın sonuçlanma süresini uzatan nedenlerin neler olduğu da önemlidir. Tahliye davasında yargılama süresinin uzatılmasının nedenleri arasında örneğin mahkemenin iş yükünün fazla olması, taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması, kiracının ilk derece mahkemesi kararına itiraz ederek istinafa taşıması ve dava açıldıktan sonra adli tatilin başlaması sayılabilir.

Ayrıca tarafların yerine getirmesi gereken işlemlerde hatalar veya eksiklikler yapılması da süreci uzatan faktörlerdendir. Söylenenlerin yanı sıra tahliye davasının aşamalarının uzunluğu da davanın süresini doğrudan etkilemektedir. Örneğin bilirkişinin 2 ay içinde raporunu hazırlayamaması ve 2 ay daha ek süre talep etmesi davanın süresini uzatacaktır.

Tahliye Davasında Dava Süresi Nasıl Kısaltılır?

Kiracı tahliyesinin ne kadar sürdüğünün yanı sıra, cevaplanması gereken diğer bir soru da, dava süresini kısaltan hallerin neler olduğudur. Dava süresinin uzamasını önlemek için öncelikle dava dilekçesinde tahliye nedeninin gerekçeli, açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerektiğine dikkat edilmelidir. Ayrıca bu bağlamda tahliye nedenlerinin somut olayın ayrıntılarıyla birlikte açıklanması ve uygun delillerin mahkemeye doğru bir şekilde sunulması gerekmektedir.

Dava dilekçesinde yukarıda belirtilen hususlara özen gösterildikten sonra; dava süresinin uzamamasını sağlamanın temel yolu, özellikle usul işlemleri açısından süreci özenle yürütmektir. Böylece dava süresini uzatan olası uzak durulmuş olur.

Kiracı Tahliye Davası Ne Kadar Sürer Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makalemizde kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusunu yanıtladık. Tahliye davasının ne kadar süreceği sorusu sıklıkla gündeme gelir ve bu bakımdan sürecin doğru yürütülmesi çok önemlidir. Süreç iyi yönetildiği sürece davanın süresi kısalacak ve davanın uzaması durumu yaşanmayacaktır. Zaman veya maddi kayıp yaşamamak için sürecin alanında uzman bir gayrimenkul avukatı ile yürütülmesi faydalı olacaktır.

Kira hukuku avukatı, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda yasal rehberlik ve temsil sağlayabileceğinden kira davalarında büyük öneme sahiptir.  Kira hukuku avukatı kira sözleşmelerinin gözden geçirilmesine ve müzakere edilmesine yardımcı olur. Yine kiracı hakları konusunda kiracıya tavsiyelerde bulunabilir ve kiracıyı mahkemede temsil edebilir. Kısacası kira hukuku avukatı hem ev sahibinin hem de kiracının haklarının korunmasına ve tüm yasal gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olabilir. İstanbul’da Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi kira hukuku avukatı kadrosu ile kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi, kira bedelinin artırılması için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi10 yılı dolduran kiracının tahliyesi iş yeri ve konut kira sözleşmesinin hazırlanması ve tahliye taahhüdü hazırlanması konularında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ofisimiz aynı zamanda kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi ya da konutun  veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye durumlarında meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kira hukuku avukatı kadromuz kira hukuku ve kira davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgileri çerçevesinde müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak adına hukuki destek vermektedirler.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…