Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kira Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Kira Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği

Kira tespit davası cevap dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Kira tespit davası cevap dilekçesinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Kira tespit davası cevap dilekçesi yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde kira tespit davası cevap dilekçesine ilişkin dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

Kira tespit davası cevap dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

Kira tespit davası cevap dilekçesine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre Kira Tespit Davası Cevap Dilekçesi Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

Kira tespit davası için oluşturulacak cevap dilekçesinde, kira tespit davası dilekçesinde olduğu gibi pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Kira tespit davası dilekçesi için “Kira Tespit Davası Dilekçe Örneği” adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Kira tespit davası süreci ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için “Kira Tespit Davası” adlı makalemizi okuyabilirsiniz. Kira tespit davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Şişli Mecidiyeköy’de faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi bünyesindeki gayrimenkul hukuku avukatı ile iletişim kurmak istiyorsanız sitemizde yer alan iletişim bilgilerinden avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

Kira Tespiti Cevap Dilekçesi Örneği

BAKIRKÖY ….. SULH HUKUK MAHKEMESİ’NE

DOSYA NO :

DAVALI : 

VEKİLLERİ : Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK
Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6/11 Şişli / İstanbul

DAVACI : 

VEKİLİ : 

KONU : Cevap dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil  ile davacı  arasında 01.01.2017 tarihli kira sözleşmesi akdedilmiş olup işbu kira sözleşmesi çerçevesinde aralarında kiraya veren – kiracı ilişkisi tesis edilmiştir. Müvekkil davacı yana ait …………….. adresinde 01.01.2017 tarihinden itibaren kiracı konumundadır. Davacı yanın ikame ettiği işbu dava haksız ve kötü niyetlidir. Söz konusu dava dilekçesi 02.08.2022 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiş olup süresi içerisinde cevaplarımızı sunarız. Şöyle ki;

USULE VE ESASA İLİŞKİN İTİRAZLARIMIZ

Davacı yan dava dilekçesinde kiralananın aylık kira bedelinin 3.000 TL olarak tespitini ve işbu kira bedelinin ise 01.01.2022 tarihinde başlayan kira döneminden itibaren geçerli sayılmasını talep etmiştir. Kira bedelinin tespiti davasında verilecek tespit kararının kira sözleşmesinin yeni döneminde uygulanabilmesi için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmekte olup davacı yanın TBK Madde 345’de aranan şartları yerine getirmemiştir.

MADDE 345- Kira bedelinin belirlenmesine ilişkin dava her zaman açılabilir.

Ancak, bu dava, yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açıldığı ya da kiraya veren tarafından bu süre içinde kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak kiracıya yazılı bildirimde bulunulmuş olması koşuluyla, izleyen yeni kira dönemi sonuna kadar açıldığı takdirde, mahkemece belirlenecek kira bedeli, bu yeni kira döneminin başlangıcından itibaren kiracıyı bağlar.

Davacı yan Kartal ….. Noterliği’nin ……… keşide tarihli ve …….. yevmiye numaralı ihtarı ile ” Yeni kira dönemi başlangıcı olan 01.01.2022 tarihinden itibaren rayiç değerler ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak aylık kiranın 3.000,00 TL olarak ödenmesini” talep etmiştir. Görüleceği üzere kiraya veren tarafından yeni kira dönemi olan 01.01.2022 tarihinden en geç otuz gün önceki bir tarihte kira bedelinin artırılacağına ilişkin olarak müvekkile yazılı bildirimde bulunması gerekmektedir. Davacı yan 01.01.2022 tarihinden en geç otuz gün öncesinde değil yeni kira döneminin başlamasından elli beş gün sonra söz konusu ihtarnameyi keşide etmiş ve müvekkile tebliğe çıkarmıştır. Görüleceği üzere TBK madde 345’deki ihtarname şartı sağlanmamıştır.

Yine TBK madde 345’e göre yine tespit edilen kira bedelinin yeni kira döneminden itibaren geçerli şekilde tesis edilmesi için davanın yeni dönemin başlangıcından en geç otuz gün önceki bir tarihte açılması şartını aramaktadır. Davanın ikame edildiği tarih olan 28.06.2022 tarih dikkate alındığında TBK madde 345’deki işbu şartı sağlamadığı da açıktır.

Taraflar arasında yapılan kontrata göre müvekkil, konutun kira bedeli olarak aylık 1.300,00TL ödemektedir. Ancak davacı bu değerin günümüz piyasasında emsal ve rayiç değerlerinin altında kaldığı iddiasıyla, müvekkile ………. tarihli ihtarname ile kira bedelinin artırılacağını bildirilmiştir.

Davalı müvekkil, davacıya ait taşınmazda oldukça uzun zamandır kiracı konumundadır. Bu süreç içerisinde, davalı ve davacı arasında kira ödemelerine veya kiralanan taşınmaza ilişkin olarak hiçbir uyuşmazlık yaşanmamıştır. Kira bedeli her ay düzenli olarak ödenmiş; kiralanan taşınmaza ilişkin özen yükümlülüğü müvekkil tarafından hiçbir zaman aksatılmamıştır. Bu şekilde müvekkil ve davacı arasında gelişen güven ilişkisi, davacının haksız olarak ikame ettiği davanın dilekçesinin müvekkile tebliğ edildiği tarihe kadar hiçbir zaman sarsılmamıştır.

Davacı tarafın ihtarname ile talep ettiği artırılmış kira bedelinin kabulü mümkün değildir. Talep edilen bu zam rayiç bedellerin ve konutun durumu gözetildiğinde muadillerinin çok üzerinde olup, kabul edilemeyeceği çok açıktır. Bu bariz duruma rağmen, ödenmekte olan kira bedeline bu oranda zam yapılmasının talep edilmiş olması ve indirim talep edilmesine rağmen uzlaşmaya yanaşılmamış olması, davacının yalnızca suiniyetli olduğunu göstermektedir.

Davacının ikame etmiş olduğu bu dava haksız ve iyi niyetten uzaktır. Davacı her ne kadar kiralanan taşınmazın kira bedelinin emsallerinin çok aşağısında olduğunu iddia etmişse de, bu iddianın tarafımızca kabulü mümkün değildir. Davalı tarafından ödenen kira bedeli, emsalleriyle aynı hatta daha üzerinde değerlerde olup, ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı ekonomik süreç de gözetildiğinde oldukça yerinde bir değerdir.

Davacı ile davalı müvekkil arasında güven esasına dayalı olarak süregelen bir kira ilişkisi vardır. Bugüne dek kira ödemelerinde veya taşınmaza ilişkin olarak, davalı müvekkil tarafından yaratılan en ufak bir problem dahi yaşanmamıştır. Kira bedelini aksatmadan ödeyen davalı müvekkil aleyhine iş bu davanın açılmış olması kabul edilebilir bir durum değildir.

Uyuşmazlık konusu taşınmaza ilişkin ödenmekte olan kira bedelinin ülke koşulları ve taşınmazın durumu göz önünde bulundurulduğunda emsalleriyle eş değerde olması, yıllık artışlarının yapılmış olması ve davacının tamamen suiniyetle işbu davayı ikame etmiş olması sebebiyle, davacının hakkaniyete ve usule aykırı iddia ve taleplerinin kabul edilmeyerek; davanın reddedilmesini talep etme zarureti tarafımıza hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : 6570 sayılı Kanun, TBK, HMK, Av. Kanunu ve sair ilgili mevzuat
DELİLLER : Kiralanan taşınmaza ait tapu kaydı, 01.01.2017 Başlangıç Tarihli Kira Kontratı, ……… Keşide Tarihli ihtarname, Emsal Kira Sözleşmeleri, Tanık Anlatımları, Keşif ve Bilirkişi raporu (Gerekli Görüldüğü Takdirde), Sair her türlü delail

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda açıklanan ve Mahkemenizce re’ sen dikkate alınacak tüm nedenlerle,

Davacının suiniyetli iddialarıyla ikame ettiği işbu davasının ve taleplerinin bütünüyle reddine,

Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 28.12.2023

 

Davalı Vekili
Avukat Tolga ÇELİK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…