Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkmak

Kiraz Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkmak

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak yaygın bir durumdur. Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkılabilir mi? 6098 sayılı TBK  böyle bir duruma dengeli düzenlemeler getirerek hem kiracıyı hem de ev sahibini/işyeri sahibini korumaya çalışmıştır.

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmaktan kasıt taraflar arasında kararlaştırılan kira süresi bitmeden evden çıkmaktır. Makalemizde de bu şekilde kullanacağız

Kira kontratı bitmeden tahliyenin sonuçları nelerdir, nasıl bir prosedür izlenmelidir gibi sorulara yazımızda cevap vereceğiz. Bu süreçte yapılacak basit hatalar veya ihmaller ciddi kayıplara neden olabilir. Bu nedenle yazımızı dikkatlice okuyunuz.

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkmak

Kiracı kira sözleşmesi bitmeden evden çıkabilir mi? Kira sözleşmesi dolmadan evden çıkmak mümkündür. Burada izlenecek temel bir prosedür olsa da, asgari şartları ele alacağız. Ancak çeşitli sebeplerden dolayı kira süresinden önce tahliye ihtiyacı ortaya çıkabilir.

Kira hukukunda kiraya veren belirli süreli bir kira sözleşmesini kiralama süresi sonunda sona erdiremez. Kiracı devam etme seçeneğine sahiptir. Ancak kira süresi bitmeden tahliye belirli usul kurallarına göre gerçekleştirilmelidir.

Kiracının Hukuki Sorumluluğu Nelerdir?

Türk Borçlar Kanunu’nun 325. maddesine göre, kira kontrat süresi bitmeden evden çıkmak mümkündür fakat burada kiracının hukuki sorumluluğu ortaya çıkmaktadır.

Buna göre, kiracının kira süresinin bitiminden önce veya sözleşmede belirtilen fesih dönemi dışında kiralananı tahliye etmesi halinde, kiracının sözleşmeden doğan borcu, mal sahibinin mülkü yeniden kiralayabileceği uygun bir süre boyunca devam edecektir.

Bu, sözleşmenin bitiminden önce tahliye mümkün olsa bile, kiracının bir süre için kira, aidat, ortak giderler varsa bunları ödemesi gerektiği anlamına gelir.

Peki ne zamana kadar bu ödemeleri yapacaktır? Kanun bunun için kesin bir süre belirtmemiş olup kiralananın yeniden kiralanabileceği makul bir süre olarak belirtmiştir.

Bu makul süre kira kontratında yazıyor olabilir. Sözleşmede bu öngörülmemişse taraflar bu konuda anlaşmaya varmış olabilir. Bu da olmazsa, mahkeme bu makul süreye karar verecektir. Mahkeme bu süreyi belirlemek için bilirkişi görevlendirir.

Eğer makul süreden önce yeni bir kiracı bulunursa ödeme yükümlülüğü sona erer. Makul süre dolmasına karşın yeni kiracı bulunamazsa kiracının ödeme yükümlülüğü de sona erer.

Konuyla ilgili bir örnek vermemiz gerekirse; 1 yıllık kira kontratı bitmeden 9. ayda evden çıkıldıysa kalan 3 ayı ödemek makul olarak değerlendirilebilir. Ancak evin bulunduğu lokasyon, kira dönemi vb. sartlara göre ev 1 ay içinde kiralanabiliyorsa sadece o 1 ayın ödemesi gerçekleştirilir.

ÖNEMLİ: Sözleşmede, kiralananın erken tahliye edilmesi durumunda kalan tüm kira bedellerinin muaccel olacağı gibi hükümler mevcut ise bu durumda sözleşme her ne kadar geçerli olsa da bu hüküm geçersiz olur. Başka bir deyişle, kiracıya kalan kira bedellerinin tamamını ödetme yükümlülüğü yüklenemez.

ÖNEMLİ: Makul sürenin hesaplanması ve ödenmesinin bu tutarla sınırlı olduğu hükmü ve burada belirtilen diğer yasal işlemler 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önce sözleşme hükmü ve sözleşmede hüküm yoksa mülga Borçlar Kanunu hükümleri uygulanmaktaydı. Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkarsanız yukarıda açıkladığımız hükümlere tabi olursunuz. Mevzuat değiştikçe biz de makalemizi güncelleyeceğiz.

Kiracı Başka Bir Kiracı Bulursa

Kiralama süresi bitmeden evden çıkmak, kiracıyı belli bir süre için ödeme yükümlülüğü altına sokar. Burada kiracı, makul süreyi kısaltmak için başka bir kiracı bulabilir veya süresi içinde başka bir kişiyi taşınmaza geçirmek isteyebilir.

Başka bir kiracıyı kendisinin yerine kiralanana geçirmek isteyebilir. Ancak bu kiracının sınırsız bir hakkı değildir. Kiraya veren yeni kiracıyı istemeyebilir.

Ev sahibinin yeni kiracı kabul etmemek için geçerli bir sebebi varsa, kiracının kira süresi dolmadan taşınmazı terk etmesi halinde kiracının ödeme yükümlülüğü makul bir sürenin sonuna kadar devam eder.

Ev sahibi geçerli bir sebebi olmamasına rağmen yeni kiracıyı kabul etmezse kiracının ödeme yükümlülüğün sona ermiş olduğu kabul edilir.

Tabii ki, tüm bu hususlar yargıya taşınacak hususlardır. Kira süresinin sona ermesinden önce evden çıkmak çoğu zaman neticelerini yargı kararıyla gösterir. Bu meseleler Yargıtay kararlarına sıklıkla yansımıştır.

Erken Tahliye Halinde Depozito Verilir Mi?

Kira kontratı bitmeden evden çıkmak genellikle depozito iadesi bakımından sorunlara yol açar. Uygulamada, ev sahipleri kiracının kira sözleşmesi süresinden önce ayrılması durumunda depozito ödemek istememektedirler.

Depozito normalde evin teslim alındığı gibi iade edilmesinin teminatı olarak alınır ve bu koşullar sağlandığında iade edilmelidir.

Kira kontratına kira süresi bitmeden evden çıkılması halinde depozito yanacaktır şeklinde eklenen maddeler geçerli değildir. Yani kiralananın depozitoyu cayma bedeli veya cezai şart olarak kullanmasını öngören sözleşme maddeleri geçersizdir.

Kontrat Bitmeden Evden Çıkmak
Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkmak

Ev Sahibi Anahtarları Almazsa Ne Olur?

Kira sözleşmesindeki süre bitmeden evden çıkmak, evi boşaltıp kiraya verene alelade bir bildirim yapmakla neticelerini doğurmaz. Ev anahtarları ev sahibine teslim edilmelidir. Aksi halde kira kontratı devam ediyormuş gibi sözleşme neticelerini doğurur. Bu nedenle, anahtarları ve dolayısıyla taşınmazı gerektiği gibi teslim etmek gerekir. Ev sahibi, kirasüresinin dolmadığını ve bu nedenle anahtarı almadığını söylerse, anahtarların Sulh Hukuk Mahkemesi’ne durumun bildirilerek ve hakimin belirleyeceği yere tevdi edilmesi gerekir.

Kira Bedeli Yıllık Ödenmişse Ne Olur?

Kira sözleşmesi bitmeden evden çıkmak kiranın yıllık olarak ödenmesi halinde daha zor olabilir Bu durumda, hükümlerin aylık ödemeye benzer şekilde uygulanması gerekir. Böyle bir durumda kiracı makul bir süre hesabı yaparak kalan tutarı kiralananda geri talep eder. Bu mesele de çoğunlukla yargıya taşınan bir meseledir.

Kiracı Ölürse Ne Olur?

Kiracının ölümü halinde mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine riayet ederek  en yakın fesih dönemi sonu için kadar sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Bu, kiracının ölümü durumunda sözleşmenin otomatik olarak feshedilmediği anlamına gelir. Hesaplama, somut olayın özelliklerine göre yapılır.

Kiracı ölmüş ve mirasçıları veya ortakları sözleşmeyi devam ettirmek istiyorlarsa, bunu yapma hakları vardır. TBK’nın 356. maddesine göre, mirasçılar veya ortaklar sözleşmeye ve kanun hükümlerine uymaları koşuluyla, taraf olarak kira sözleşmesini devam ettirme imkanına sahiptir.

Kira Sözleşmesi Bitmeden İşyerinden Çıkmak Mümkün Mü?

Kira süresi dolmadan işten ayrılmak ve kira süresi dolmadan evden çıkmak kiracı açısından hukuki sorumluluk doğurur. TBK düzenlemelerinde konut ve çatılı işyeri kiraları aynı düzenlemelere tabidir.

Dolayısıyla, kira süresi bitmeden evden çıkmak için bahsettiğimiz düzenlemeler, kira süresi dolmadan işyerinden çıkmak için de geçerlidir. Elbette makul sürenin hesaplanma şekli ve hesaplamayı etkileyen faktörler işyerine göre farklılık gösterebilmektedir.

Evden – İşyerinden Çıkmak İçin Geçerli Sebep Varsa

Yukarıda kiracının geçerli bir gerekçesi olmadığı durumda kira süresi bitmeden evden çıkmasının neticelerini anlattık. Ancak kiracının, kiracılığın devamını kendisi için katlanılmaz kılan geçerli bir sebebi varsa, sözleşmeyi yasal fesih bildirim süresine uyarak her zaman sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Elbette bu durumda olağanüstü fesih yapılmış olur ve bu durumun mali sonuçlarını hakim belirleyecektir.

Kira Sözleşmesi Bitmeden Evden Çıkmak Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Makalemizde kira kontrat süresi bitmeden evden çıkmak, işyerinden çıkmak nedir ve ne gibi sonuçları olur yanıtladık. Gördüğünüz gibi ciddi sonuçları olan bir sorundan bahsediyoruz.

Uygulamada sıklıkla mahkemelere taşınan bu meselelerde hatalı veya ihmali davranışlar göstererek hak kaybı uğramamak adına tecrübeli kira hukuku avukatından yardım almakta fayda bulunmaktadır.

Kira hukuku avukatı, ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklarda yasal rehberlik ve temsil sağlayabileceğinden kira davalarında büyük öneme sahiptir.  Kira hukuku avukatı kira sözleşmelerinin gözden geçirilmesine ve müzakere edilmesine yardımcı olur. Yine kiracı hakları konusunda kiracıya tavsiyelerde bulunabilir ve kiracıyı mahkemede temsil edebilir. Kısacası kira hukuku avukatı hem ev sahibinin hem de kiracının haklarının korunmasına ve tüm yasal gerekliliklerinin karşılanmasına yardımcı olabilir. İstanbul’da Mecidiyeköy Gayrimenkul Hukuku alanında faaliyet gösteren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi kira hukuku avukatı kadrosu ile kira bedelini ödemeyen kiracının tahliyesi, kira bedelinin artırılması için kira tespit davası, kiranın ödenmemesi sebebiyle tahliye davası, ihtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesi10 yılı dolduran kiracının tahliyesi iş yeri ve konut kira sözleşmesinin hazırlanması ve tahliye taahhüdü hazırlanması konularında müvekkillerine hizmet vermektedir. Ofisimiz aynı zamanda kiraya verenin kiralanan konut veya iş yerini tahliye ettirmesi ya da konutun  veya iş yerinin yeniden inşası nedeniyle tahliye durumlarında meydana çıkan uyuşmazlıklarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kira hukuku avukatı kadromuz kira hukuku ve kira davaları konusunda edindikleri deneyim ve bilgileri çerçevesinde müvekkillerine en etkili sonucu sağlamak adına hukuki destek vermektedirler.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…