Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İsim değişikliği dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Dava dilekçesinin yanlış yazılması, yanlış taleplerde bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. Dava dilekçesinin yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dava dilekçesi hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dava konusu ve davacının kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde isim değişikliği dava dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe hazırlanmalıdır. 

İsim değişikliği dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dava dilekçesi hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

İsim değişikliği davasına ilişkin dilekçe metni hazırlanırken davanın konusuna göre isim değiştirme dava dilekçe örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemelere başvuru yapılabilmektedir.

İsim değişikliği dava dilekçesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde dava süreci hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Nüfus davası ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. İsim değiştirme davası hakkında detaylı bilgi edinmek için İsim Değiştirme Davası adlı makalemizi okuyabilirsiniz. 

İsim Değişikliği Dava Dilekçesi Örneği-1

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI:

ADRES :

VEKİLİ : Av. Tolga Çelik & Av. Nur Baştürk
ADRES :
MADDİ İLGİLİ :
……… İli ………İlçesi Nüfus Müdürlüğü’ne izafeten ……… Nüfus Müdürü
ADRESİ :

KONU : İsmin düzeltilmesine ilişkin istemimizi içerir.
AÇIKLAMALAR :

Müvekkilin ismi her ne kadar nüfus kaydı sırasında kayıtlara Emel olarak geçse de, müvekkil hayatı boyunca bütün sosyal çevresi tarafından Eda olarak bilinmekte ve herkesçe de Eda olarak telaffuz edilmektedir. Müvekkil kendisi de hayatı boyunca Eda ismini kullanmıştır. Müvekkilin ailesi dışındaki herkes müvekkilin isminin Eda olduğunu bilmekte Emel isminin bilmemektedirler. Nitekim bu hususlara ilişkin tanık listesinde bilgilerini verdiğimiz tanıkların sayın mahkemenizce dinlenilmesini talep ediyoruz.

Her ne kadar müvekkil hayatı boyunca Emel ismini kullanmış olsa da resmi kayıtlarda isminin Eda olarak geçiyor olması okul hayatında ve resmi işlerde müvekkile problem yaratarak karmaşıklığa sebebiyet vermektedir. Müvekkil Emel ismine hiçbir aidiyet hissetmediği için resmi işlemlerinde ismi sorulduğunda direkt Eda ismini vermekte olup kayıtlar genelde bu şekilde açılmaktadır. Sonrasında işlemlere devam edildiğinde isim uyuşmadığında sorunlar yaşamaktadır. Müvekkil çoğu defa bu tür işlemleri için sonradan randevu almak ve tekrardan işlem açtırmak zorunda kalmıştır. Yine müvekkil okul hayatında Emel ismi ile seslenildiğinde aidiyet hissetmemesi sebebiyle okul hayatında büyük sıkıntılar yaşamıştır. Ve yine müvekkilin isminin ve soyadının çok uzun olması sebebiyle belgelere ve formlara müvekkilin tam isim ve soyadı sığmamaktadır. Müvekkilin tam isim ve soyadı çok heceli olup fonetik bir söylenişi olmaması sebebiyle müvekkil ismini söylerken telaffuz sıkıntıları yaşamaktadır. Müvekkilin sosyal çevresinde kullandığı isimle nüfus kaydındaki ismin farklılık arz etmesi ileride daha büyük sorunlara neden olmasından korkmaktayız. Bu kapsamda bu mevcut durumun değiştirilerek bu sorunun giderilmesi ve müvekkilin bir aidiyet hissetmediği Emel isminin müvekkilin nüfus kaydından silinerek kayıtların gerçeğe uydurulması zorunluluk haline gelmektedir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde (aile bireyleri arasında ve çevresinde) bilinip tanındığı adını kayden de taşıması ve bu bağlamda nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır. Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında “Emel” olarak geçen isminin “Eda” olarak değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize başvurmamız zorunlu hale gelmiştir.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 30.04.2015 tarih, 2014/18248 E. 2015/7152 K. Sayılı ilamında belirtilen “…tanık beyanları doğrultusunda davacının ailesi ve tüm çevresinde başka bir isimle tanındığı hususu sabit olmasına rağmen bu husus dikkate alınmayarak davanın reddine karar verilmesi doğru değildir…”

HUKUKİ NEDENLER:

4721 Sayılı Kanun Madde 27, 5490 Sayılı Kanun Madde 36, HMK, Yargıtay içtihatları ve Sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

-Tanık (Tanıkların isim ve adresleri aşağıda sayın mahkemenize sunulmuştur.)
Nüfus Kayıt Örneği,
-Adli Sicil Kaydı,
-Bilirkişi,
-Yemin,
-Sair Deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle,

Davanın kabulü ile birlikte nüfus kayıtlarında “Emel” olarak geçen ismimin “Eda” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 29.05.2023

Davacı Vekili
Av. Tolga Çelik & Av. Nur Baştürk

İsim Değiştirme Davası Dilekçe Örneği -2 

İSTANBUL NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                             :

VEKİLİ                              :

ADRES                              :                          

MADDİ İLGİLİ                :

ADRES                               :

KONU                                 :Haklı Nedenle İsmin Düzeltilmesi İsteminden ibarettir

AÇIKLAMALAR              : 

1- Davacı müvekkilim Serap AKTAŞ’ın adı yanlışlıkla her nasılsa Nüfus Kütüğüne ikinci ismi olan  Ahu ismi yazılmamış ve sadece “Serap” olarak nüfus kütüğüne tescili yapılmıştır . Müvekkilimin adı aile içinde Ahu olarak bilinmektedir ve herkesçe de Ahu olarak telaffuz edilmektedir.

2- Müvekkilimin isminin Nüfus İdaresi tarafından dikkatsizce davranılarak belirttikleri ikinci isim olan Ahu isminin yazılmamış olması bakımından nüfus idaresi işbu işlem sebebiyle kusurludur. Nüfus idaresinin yaptığı bu işlem hukuka uygun olmamakla beraber hakkaniyet gereği müvekkilimin belirtmiş olduğu ikinci isim olan Ahu  isminin eklenmesini ve bu yanlışlığın nüfus idaresi tarafından düzeltilmesini sayın mahkemenizden talep etmekteyiz. Çünkü idarenin yapmış olduğu hatanın telafi edilmemesi hukuka uygun olmayacak ve müvekkilin mağduriyetine yol açacaktır. Ayrıca müvekkilimin aile çevresinde de bu isimle tanınmıştır. Müvekkilimin sosyal çevresinde kullandığı isimle nüfus kaydındaki ismin farklılık arz etmesi ileride daha büyük sorunlara neden olmasından korkmaktayız, mevcut durumun değiştirilmesi ve kayıtların gerçeğe uydurulması zorunluluk haline gelmektedir.

3- Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde (aile bireyleri arasında ve çevresinde) bilinip tanındığı adını kayden de taşıması ve bu bağlamda nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır. Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında  “Serap” olarak geçen ismine ikinci ismi olan  “Ahu” isminin eklenmesini ve “ Ahu Serap” olarak değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize başvurmamız zorunlu hale gelmiştir.

DELİLLER                      : Nüfus kaydı, tanık beyanı ve her tür delil,

HUKUKİ SEBEPLER  : 4721 S. K. m. 27, 5490 S. K. m. 36 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE TALEP       : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle nüfusta  “Serap” olarak geçen ismine ikinci ismi olan Ahu isminin eklenmesini ve “Ahu Serap” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederiz. 09.11.2023

Davacı Vekili
Av. Tolga ÇELİK & Av. Nur BAŞTÜRK

İsim Soy İsim Değiştirme Dilekçe Örneği – 3

KÜÇÜKÇEKMECE NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE

DAVACI                             :

VEKİLİ                              :

ADRES                              :                          

MADDİ İLGİLİ                :

ADRES                               :

KONU                                 : Haklı nedenle İsim ve soy isim değişikliği talebimizi içerir dilekçemizin sunulmasından ibarettir.

AÇIKLAMALAR              : 

1-MÜVEKKİL HAYATI BOYUNCA DERİN İSMİNİ KULLANMIŞ OLUP SERAP İSMİNE BİR AİDİYET HİSSETMEMEKTEDİR

Müvekkilin ismi her ne kadar nüfus kaydı sırasında kayıtlara Serap olarak geçse de, müvekkil hayatı boyunca bütün sosyal çevresi tarafından Derin olarak bilinmekte ve herkesçe de Derin olarak telaffuz edilmektedir. Müvekkil kendisi de hayatı boyunca Derin ismini kullanmıştır. Müvekkilin ailesi ve çevirisindeki herkes müvekkile Derin ismi ile hitap etmektedirler. Nitekim bu hususlara ilişkin tanık listesinde bilgilerini verdiğimiz tanıkların sayın mahkemenizce dinlenilmesini talep ediyoruz.

Her ne kadar müvekkil hayatı boyunca Derin ismini kullanmış olsa da resmi kayıtlarda isminin Serap olarak geçiyor olması resmi işlerde müvekkile problem yaratarak karmaşıklığa sebebiyet vermektedir. Müvekkil resmi işlemlerinde ismi sorulduğunda Derin ismini vermekte olup kayıtlar genelde bu şekilde açılmaktadır. Sonrasında işlemlere devam edildiğinde isim uyuşmadığında sorunlar yaşamaktadır. Müvekkil çoğu defa bu tür işlemleri için sonradan randevu almak ve tekrardan işlem açtırmak zorunda kalmıştır. Yine müvekkil sosyal çevresinde Derin ismi ile seslenildiğinde aidiyet hissetmesi sebebiyle olumlu dönüşlerde bulunmaktadır. Sayın mahkemeniz nezdinde dinleticeğimiz tanıklarda dava dilekçemizde yer verdiğimiz bu durumu doğrulayacaktır. Müvekkilin sosyal çevresinde kullandığı isimle nüfus kaydındaki ismin farklılık arz etmesi ileride daha büyük sorunlara neden olmasından korkmaktayız. Bu kapsamda bu mevcut durumun değiştirilerek bu sorunun giderilmesi ve müvekkilin kullandığı ve aidiyet hissettiği Derin isminin müvekkilin nüfus kaydına tescil edilerek nüfus kayıtların gerçeğe uydurulması zorunluluk haline gelmektedir.

Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarına göre, kişinin toplum içinde (aile bireyleri arasında ve çevresinde) bilinip tanındığı adını kayden de taşıması ve bu bağlamda nüfus kaydında gerekli değişikliğin yapılması konusunda dava açabilmesi için haklı neden sayılmaktadır. Bu nedenle müvekkilin nüfus kayıtlarında “Serap” olarak geçen isminin “Derin” olarak değiştirilebilmesi için sayın Mahkemenize başvurmamız zorunlu hale gelmiştir.

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 30.04.2015 tarih, 2014/18248 E. 2015/7152 K. Sayılı İlamı

“4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesi hükmüne göre adın ve soyadın düzeltilmesi haklı nedenlere dayanılarak hakimden istenebilir. Somut olayda davacı, ailesi ve tüm çevresinde …..adı ile bilindiğini açıklamış, dinlenen tanıklarda davacıyı …..adı ile tanıdıklarını beyan etmiştir. Bu durumda davacının…adı ile tanındığı dikkate alınarak davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yerinde olmayan gerekçe ile reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”

Görüleceği üzere adın değiştirilmesi istemli davalarda haklı neden maddi vakıa niteliğinde olduğundan tanıkla ispatlanabilir. Kişinin toplum içinde bilinip tanındığı adını kayden de taşımasını istemesi haklı neden teşkil etmektedir.

2- MÜVEKKİLİN SOYADI TOPLUM İÇERİSİNDE ALAY KONUSU EDİNİLEN BİR KELİME OLUP MÜVEKKİL SOYADINI DEĞİŞTİRMEK İSTEMEKTA HAKLIDIR

Müvekkil dava dilekçemizde de yar aldığı üzere “CİNCİ” soyadına sahiptir. Müvekkil işbu soyadı sebebiyle alay konusu edilmiş ve eğitim hayatı boyunca akran zorbalığına maruz kalmıştır. Müvekkil gerek eğitim hayatı boyunca gerek sosyal çevresi tarafından soy ismi üzerinden “Cinli Derin” “Cinci Derin” ” Üç Harfli Derin” şeklinde lakaplar takılmış olup müvekkil bu durumdan büyük rahatsızlık duymaktadır. Sayın mahkemeniz nezdinde dinleteceğimiz tanıklarda dava dilekçemizde yer verdiğimiz bu durumu doğrulayacaktır. Müvekkilin sosyal çevresinde kullandığı soy ismin müvekkil üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler sebebiyle ileride daha büyük sorunlara neden olmasından korkmaktayız. Yargıtay içtihatlarında “soyadın toplumda alay konusu edilmesi” değiştirilmesi için Türk Medeni Kanunu 27. maddesi kapsamında haklı neden saymıştır.

Yargıtay 18. Hukuk (Kapatılan) Dairesi 13.07.2010 Tarih, 2010/7165 E., 2010/10789 K.

“Davacı dava dilekçesinde, “…” olan soyadının alay konusu olduğunu ileri sürerek kayden “… ” olan soyadının “…” olarak düzeltilmesini istemiş, mahkemece davanın reddine karar verilmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Yasasının 27. maddesi hükmüne göre kişi, haklı nedenlere dayanarak adının değiştirilmesini hakimden isteyebilir. Yargıtay uygulamalarında anlam itibarıyla alay konusu olabilecek soyadını değiştirmesi haklı neden sayılmaktadır. Somut olayda davacının “…” soyadı ile alay edildiği ileri sürülüp, bu nedenle soyadının değiştirilmesi istendiğine ve dinlenen tanıklar da istemi doğruladığına göre, davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.”

İşbu sebeplerle davayı yetkili mahkemenizde açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER:

4721 Sayılı Kanun Madde 27, 5490 Sayılı Kanun Madde 36, HMK, Yargıtay içtihatları ve Sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER :

-Tanık (Tanıkların isim ve adresleri sayın mahkemenize sunulacaktır.)
Nüfus Kayıt Örneği,
-Adli Sicil Kaydı,
-Bilirkişi,
-Yemin,
-Sair Deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda kısaca arz ve izah olunan nedenlerle,

Davanın kabulü ile birlikte nüfus kayıtlarında “Serap CİNCİ” olarak geçen isim ve soyadının “Derin YÜKSEL” olarak değiştirilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 11.11.2023

                                                                                                                                                  Davacı Vekili
                                                                                            Av. Tolga ÇELİK & Av. M. Nur BAŞTÜRK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…