Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet müddetinin kaldırılması davası hakkında genel bilgiler vereceğiz. İddet nedir, iddet süresi nedir, iddet süresi neden var ve iddet müddeti nasıl kaldırılır vb birçok soruya yanıt bulmaya çalışacağız. Ve son olarak iddet müddetinin kaldırılması dilekçesi örneğine yer verdik. Belirtmek de fayda var ki bu sürecin bir aile hukuku avukatı ile yürütülmesi hem usul hatalarının önüne geçilmesi hem de sürecin daha hızlı ilerlemesi noktasında önemli olacaktır.

İddet Nedir? İddet Ne Demek?

İddet süre anlamına gelmektedir. Dolayısıyla iddet süresi hatalı bir kullanımdır. Bu nedenle kanunun kullanmış olduğu bekleme süresi ifadesi iddet müddetine göre daha yerinde bir tabirdir. Her ne kadar bu şekilde kullanım hatalı olsa da halk arasında yerleşerek kalıplaşmıştır. Biz de bu nedenle yazımızda iddet müddeti ifadesine yer vereceğiz.

İddet Süresi Nedir?

Boşanma davasından sonra boşanan kadının yeniden evlenmek için beklemek zorunda olduğu süreye iddet süresi denir. Bekleme süresi TMK 132’de düzenlenmiştir. Kanun hükmünden de görüleceği üzere boşanan kadın için öngörülen bekleme süresi yani kadının boşanma sonrasında yeniden evlenebilmesi için geçmesi gereken süre 300 gündür. Boşanma Davası Nasıl Açılır? , Evlilik Dışı Çocuğun Tanınması ve Evlilik Dışı Doğan Çocuğun Velayeti adlı makalelerimizi okumak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

İddet Süresi Neden Var?

İddet süresinin getirilmesindeki mihai amaç soybağının korunmasını sağlamaktır. Aşağıda detaylı şekilde açıklayacağımız üzere boşanmanın kesinleşmesinden itibaren 300 gün içerisinde doğan çocuk evlilik birliği içerisinde doğmuş sayılır. Bu durumda boşanılan koca çocuğun babası kabul edilecektir.  Evlilik sonlandırılmış olsa bile çocuk ile baba arasında soybağı kurulacaktır. Bunun yanında çocuğun da nesebi karışmayacaktır. Çocuğun soybağının düzgün olması eşlerin menfaatlerinin üstünde tutulmaktadır.

İddet Müddetinin Kaldırılması

Boşanma davası neticelendikten sonra kadının başka biriyle evlenmek için beklemesi gereken süre vardır bu süreye iddet müddeti denilmektedir. Kadının bu süre zarfında evlenebilmesi için bekleme süresinin kaldırılması için iddet müddetinin kaldırılması davası açmak gerekmektedir. İddet müddeti genel olarak boşanma sonrası bekleme süresi olarak bilinmektedir. Bekleme süresi boşanmanın neticelenmesinden sonra kadının yeniden evlenmek istemesi halinde getirilen bir kısıtlamadır. Bu kısıtlama erkek için geçerli olmayıp yalnızca kadın için getirilen bir kısıtlamadır. Erkek boşandıktan sonra istediği zaman evlenebilir. Bu kısıtlama yalnızca bizim ülkemizde getirilen bir düzenleme olmayıp birçok Avrupa ülkesinde de bu kısıtlama hukuki olarak düzenleme altına alınmıştır.   TMK madde 132/1 hükmüne göre “ Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlenemez.”  İddet müddetinin asıl amacı boşanan kadının hamile olması ihtimalinde doğacak olan çocuğun soy bağının belirlenmesini sağlamak karışmasını engellemektir.  Aynı maddenin 2. fıkrasına göre “Doğurmakla süre biter.” Bu hüküm nesepte karışıklık çıkmasını önlemek amacıyla getirilmiştir. Ancak buna rağmen yapılacak evlenme, geçerli bir evliliğin sonucunu doğurur.

Bu maddenin 3. fıkrasında ise kadının bu beklemesi süresinin kaldırılması için mahkemeden talepte bulunabileceği düzenlenmiştir. Buna iddet müddetinin kaldırılması denmektedir.  Bu hükme göre “ Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbirleriyle evlenmek istemeleri hallerinde, mahkeme bu süreyi kaldırır.”

İddet Müddeti Boşanma

İddet Müddeti Nasıl Kaldırılır?

Bekleme süresinin kaldırılabileceği haller yukarıda da izah ettiğimiz üzere kanunda sayılmıştır.

Kadının Gebe Olmadığının Anlaşılması

Kadının gebe olmadığının tespit edilmesi halinde  mahkemeden bekleme süresinin kaldırılması istenebilecektir. Bu durum da, kadın doğum uzmanının da imzasını taşıyan doktor raporu ile belgelenecektir.

Eşlerin Yeniden Evlenmek İstemesi

Evliliği sona eren eşlerin tekrardan evlenmek istemeleri durumunda mahkemeye  yapacakları talep üzerine hakim bekleme süresinin kaldırılmasına karar verir.

İddet müddetinin kaldırılmasına ilişkin açılan dava sonucunda kadının iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilirse, bu karar hemen yürürlüğe girer. Yani bu kararın uygulanabilmesi için herhangi bir tebligata gerek olmayıp, davanın açılmasının ardından gelecek raporda kadının hamile olmadığı belirlenirse iddet müddetinin kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın kesinleşmesi için herhangi bir süre beklemeye gerek yoktur.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Yargılama Usulü

İddet müddetinin kaldırılması davası çekişmesiz yargı niteliğinde olup basit yargılama usulü uygulanır.

İddet Müddeti İçinde Doğan Çocuğun Nesebi

İddet müddeti içerisinde doğan çocuğun nesebi  üzerinde durulması gereken bir konudur. Türk hukuk sistemine göre karine olarak evlilik birliği içerisinde ana rahmine düşen çocuğun babası kadının kocasıdır. Aksi bir durum varsa dava açılarak bu karinenin çürütülmesi gerekmektedir. Görüleceği üzere boşanma davasının neticelenmesinden sonra 300 gün içerisinde çocuğun doğması halinde bu karineden dolayı çocuğun babasının kadının eski kocası olacağı karine olarak kabul edilmiştir.

Böyle bir durumun mevcudiyeti halinde soy bağının reddi davası açılarak eski koca ile çocuk arasındaki soy bağı ilişkisinin sonlandırılması gerekmektedir. Çünkü biyolojik baba ile çocuk arasında soy bağının kurulabilmesi için öncelikle mevcut soy bağının ortadan kaldırılması gerekmektedir.

İddet Süresinin Bittiği Nasıl Anlaşılır

300 günlük bekleme süresinin başlangıç tarihi doğru şekilde hesap edilmelidir. Bekleme süresi mahkeme tarafından çiftin boşanması kararının kesinleşmesiyle başlayacaktır. Mahkeme kararının kesinleşmesi  hukuk dünyasında bu kararın sonuçlarının doğmuş olması anlamına gelmektedir. Mahkeme tarafından verilen fakat kesin olmayan kararlar süresi içerisinde istinaf ve temyiz edilerek üst mahkeme tarafından incelenmesi talep edilebilir. Bu durumda mahkeme tarafından verilen karar kesinleşmiş olmayacaktır. Mahkeme tarafından verilen boşanma kararı süresi içerisinde istinaf ve temyiz edilmediyse ya da taraflarca bu haklardan feragat edilerek kesinleştirilmesi talep edildiyse veya karara itiraz eden tarafın üst derece mahkemesi tarafından ret edilmişse kesinleşmiş olacaktır. Dolaysıyla bekleme süresi de bu kesinleşme tarihinden itibaren başlamış sayılacaktır.

Hamile Olmadığına Dair Rapor Nasıl Alınır

Kadının iddet müddetinin kaldırılması davası açmadan önce aldığı rapor mahkemeyi bağlamaz. Dolayısıyla iddet müddetinin kaldırılması talepli dava açılmasından sonra kadın mahkemece bir hastaneye sevk edilecektir. Sevk edilen hastaneden kadının hamile olmadığına ilişkin raporun gelmesi halinde, hakim karar verecektir.

İddet Süresini Beklemeden Evlenmek

Türk Medeni Kanunu madde 132’de kadının boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında her ne kadar 300 günlük süre bitmeden evlenemeyeceği düzenlenmiş olsa da bekleme süresi kesin olmayan evlenme engellerinden biridir. Dolayısıyla boşanan kadın yeniden evlenebilecektir. Kadının bu süreyi beklemeden evlenmesi durumunda evliliğin iptal edilmesi ya da sona erdirilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu durumda yapılan evlilik normal bir evliliğin tüm sonuçlarını doğurur.

Eski Eş İle Tekrar Evlenmek İddet Müddeti

İddet müddetinin hukuki olarak düzenlenmesinin nihai amacı yukarıda da izah ettiğimiz üzere nesebin karışmasını önlemektir. Fakat kadın boşandığı eşi ile boşanmasının ardından 300 gün içerisinde evlenebilir.  Fakat belirtmekte fayda var ki eski eş ile yeniden evlenilse de iddet müddetinin kaldırılması talepli davanın açılması gerekmektedir.

Kocası Ölen Kadının İddet Süresi

Ölüm kesin bir olaydır dolayısıyla kesinleşmesi için herhangi bir süre beklenilmesine gerek yoktur. Tıbben ölüm gün ve saati belirlendiğindei iddet süresi işlemeye başlayacaktır. Ölüm karinesi de ölüm ile aynı sonucu doğurur. Bu nedenle kocası hakkında ölüm karinesi dolayısıyla ölüm kaydı  şerhi nüfus kütüğüne işlenen kadının bekleme süresi karineye esas teşkil edecek olayın meydana geldiği tarihten itibaren işleyecektir.

Gaiplik durumunda ise olay biraz farklılık arz etmektedir. Bu durumda ölüm ve ölüm karinesinden farklı olarak evlilik birliği anında sonlanmamaktadır. Evliliğin sonlanması için kadın bu yönde bir talepte bulunmalı ve hakimde evliliğin feshi yönünde bir karar vermiş olmalıdır. Böyle bir durumda süre evliliğin feshine karar verildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Ancak gaiplik kararının verilebilmesi için geçmesi gereken süreler oldukça uzundur dolayısıyla iddet süresi de burada pek bir anlam ifade etmemektedir.

İddet Müddeti Davası Ne kadar Sürer?

En çok merak edilen hususlardan bir tanesi de iddet müddeti davası ne kadar sürer hususudur. Bilindiği üzere bir davanın ne kadar süreceği hususunu bir çok etken etkilemektedir.  Sürecin daha hızlı neticelenmesi için uzman bir avukattan yardım alınmalıdır. Uzman boşanma avukatından yardım alınması durumunda davanın sonuçlanması hız kazanacaktır. Mahkemenin yoğunluğu da bu etkenlerden bir tanesi olup Türk mahkemeleri oldukça yoğun çalışmaktadır. Dolayısıyla birçok dava en az 1 yıl sürede neticelenmektedir. Elbette bu her dava için geçerli olmayıp yıllarca süren davalarda bulunmaktadır.

İddet müddetinin kaldırılması sebebiyle açılan dava mahkemenin yoğunluğuna ve alınan sağlık raporlarına göre ortalama 1 ay içerisinde neticelenmektedir.

İddet Süresini Kaldırmak İçin Gerekli Evraklar

Yukarıda da izah ettiğimiz üzere erkek için iddet müddeti süresi yoktur. Bekleme süresi hukuki düzenlemesi yalnızca kadın açısından geçerlidir. İşte bu bekleme süresinin kaldırılması için aile mahkemesinde iddet müddetinin kaldırılması davası açılması gerektir.  Eğer süre dolmamış ise ya da boşanılan eş ile yeniden evlenme durumu yoksa yalnızca dava açılarak iddet müddetinin kaldırılması mümkündür.

Bu durumda tarafımıza en çok sorulan sorulardan bir tanesi iddet süresini kaldırmak için gerekli evraklar nelerdir sorusudur.  İddet müddetinin kaldırılması dava dilekçesi, boşanma dava dosyası ve doktor raporu iddet süresinin kaldırılması için gerekli evraklardandır. Davanın en minimum sürede neticelenmesi ancak boşanma avukatı ile mümkündür.  Kısa süre içerisinde istenilen sonuca ulaşılması ve iddet müddetinin kaldırılması için aile hukuku avukatı tarafından evraklar hazırlanılmalı ve dava ikame edilmelidir.

İddet Süresi Kaldırma Ücreti

En sık muhatap olduğumuz sorulardan birisi de iddet süresi kaldırma ücreti ne kadardır sorusudur. Unutmamak gerekir ki usulü hatalar yapılmaması ve zaman kaybı ve maddi kayıplarla karşılaşmamak için uzman bir aile hukuku avukatından yardım alınmalıdır. İddet süresi kaldırma ücreti 2022 yılı için İstanbul Barosu Asgari Ücret Tarifesi’ne göre bir belirleme yapılacaktır. Fakat iddet süresi kaldırma ücreti değişiklik gösterebilir. Bu nedenle iddet süresi kaldırma ücreti hakkında bilgi edinmek için boşanma ve aile hukuku avukatı ile görüşülmelidir. İddet süresinin kaldırılması davası hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişim kısmından bize ulaşabilirsiniz.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Görevli Mahkeme: İddet müddetinin kaldırılması davasında görevli mahkeme aile mahkemeleridir. Aile mahkemesi bulunmayan yerlerde bu davalara asliye hukuk mahkemesinde aile mahkemesi sıfatıyla bakılır.

Yetkili Mahkeme: İddet müddetinin kaldırılması davası için yetkili mahkeme, kadının yerleşim yeri mahkemesidir.

İddet Müddeti  Dava Harcı

İddet müddetinin kaldırılması davası maddi bir değer içermemektedir. Bu davada başvuru ve peşin harç alınacak bir de gider avansı depo edilecektir. 2022 yılı için davanın ikame edilmesi  için tutar yaklaşık olarak 650 TL civarındadır.

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Harç ve Vekalet Ücreti

İddet müddetinin kaldırılması davası maktu harca tabidir.

İddet müddetinin kaldırılması davası hasımsız görülen davalardan olması nedeniyle vekalet ücretine hükmedilmez.

İddet Müddetinin Kaldırılması Dilekçe

İddet müddetinin kaldırılması davası bir dilekçe ile görevli mahkeme olan aile mahkemesinde aile mahkemesi olmayan yerde asliye hukuk mahkemesinde açılacaktır. 6100 Sayılı HMK m. 385 hükümleri uyarınca çekişmesiz yargı işi olduğundan basit yargılama usulüne tabi olan bu davada aşağıdaki dilekçeyi örnek gösterebiliriz.

İddet Müddetinin Kaldırılması Dilekçe Örneği

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI                    :

ADRES                      :

VEKİLİ                        : Av. Tolga ÇELİK & Av. Nur BAŞTÜRK

ADRES                      :

DAVALI                    : Hasımsız

DAVA KONUSU     : İddet müddetinin kaldırılması talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR      :

Müvekkil ……. ekli İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nin ……. Tarih …… Esas ve …… Karar sayılı boşanma ilamı ile boşanmış olup başkası ile evlenmek istemektedir. Boşanma kararı üzerinden üçyüz gün geçmemiş olduğundan, müvekkilin hastaneye sevk edilerek hamile olmadığının tespiti ile iddet müddetinin kaldırılmasını talep ve dava etmek zarureti doğmuştur.

İDDİAMIZIN DAYANAĞI OLAN VAKIALAR                         :

Müvekkil eski eşinden boşanmış olup hali hazırda evli değildir.

Müvekkil hali hazırda hamile değildir.

İDDİA ETTİĞİMİZ VAKIALARIN İSPATI OLAN DELİLLER   :

  1. ….. Aile Mahkemesinin ….. tarih, …… Esas ve …. Karar Sayılı İlamı
  2. Müvekkilin hastaneye sevki ile alınacak rapor

DELİLLER                                                                                        :

  1. Nüfus kayıt tablosu
  2. Boşanma İlamı
  3. Rapor

HUKUKİ SEBEPLER                                                                                  :

4721 Sayılı TMK m. 132

6100 sayılı HMK’nın ilgili hükümleri

SONUÇ VE TALEP                                                                         :

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerden dolayı işbu davanın kabulü ile :

Müvekkilin yeniden evlenmek için TMK m. 132 hükmü uyarınca bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilmesini talep ederiz.

Davacı Vekili

Av. Tolga ÇELİK & Av. Nur BAŞTÜRK

Kocası Ölen Kadının İddet Süresi
İddet Müddetinin Kaldırılması

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Biz bu makalemizde iddet müddetinin kaldırılması davası hakkında genel bilgilere yer verdik. Bunun yanında iddet süresini kaldırmak için gerekli evrakların neler olduğunu, iddet süresini kaldırma ücretinin nasıl belirleneceğini ve en önemlisi iddet müddetinin nasıl kaldırılacağını anlattık. Bu süreçte belirtmekte fayda var ki bir aile hukuku avukatı ile yürütülmesi hem usul hatalarının önüne geçilmesi hem de sürecin daha hızlı ilerlemesi noktasında önemli olacaktır. Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerini aile hukuku alanında vekil olarak temsil etmekte ve hukuki danışmanlık vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…