Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

İcra Hukuk Mahkemesi İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Dava Dilekçesi

İcra Hukuk Mahkemesi İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Dava Dilekçesi

İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesinin yanlış yazılması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. Dilekçe hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı dilekçe konusu ve dilekçede adı geçirilen kişilerin kimlik bilgileri gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde icra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre dilekçe metni hazırlanmalıdır.

İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla dilekçe hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir dilekçe hazırlanmalıdır.

İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye davası dilekçesine ilişkin metin hazırlanırken dilekçe konusuna göre İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye dava dilekçesi örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen dilekçelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de mahkemeye müracaat edilebilir.

İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliyesi için hazırlanacak dilekçede pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. İcra hukuk mahkemesi itirazın kaldırılması ve tahliye dava ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İcra Hukuk Mahkemesi İtirazın Kaldırılması Ve Tahliye Davası Dilekçesi

BAKIRKÖY NÖBETÇİ İCRA HUKUK MAHKEMESİ’NE

İTİRAZIN KALDIRILMASINI
İSTEYEN DAVACI : 
ADRES : 

VEKİLİ : Av. M. Nur BAŞTÜRK & Av. Tolga ÇELİK
ADRES : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Elbir İş Merkezi No:6 Kat:9 Daire:11 Şişli / İstanbul

DAVALI : 
ADRES : 

DAVA KONUSU : Bakırköy …… İcra Müdürlüğü’nün ……… E. sayılı dosyaya yapılan itirazın kaldırılmasına, takibin devamına, süresinde kira borcunu ödemeyen borçlunun tahliyesine ve ödenmeyen kira alacağının borçludan tahsiline ve kötü niyetli olarak takibe itiraz etmiş olduğundan %20 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil maliki olduğu ………… adresinde bulunan taşınmazı daire olarak kullanması amacıyla borçlu …………’a kiralamıştır. Borçlu kiracı şahıs söz konusu taşınmazın kira bedellerini ödememektedir.

Borçlu kiracı aleyhine yukarıda esas numarası belirtilen dosya ile biriken kira alacaklarımız için icra takibi başlatılmıştır. Fakat borçlu ödeme yapmadığı için yapmış olduğumuz icra takibine kötü niyetli olarak itiraz etmiştir. Borçlu herhangi bir ödeme yapmamış olup dava konusu taşınmazı da tahliye etmemiştir.

Borçlu şahıs kira sözleşmesinin varlığına, kira sözleşmesindeki imzaya ve aylık kira bedeline itiraz etmemiştir. Davalı kiracı kira bedellerini ödediği itirazında bulunmuş olup ispat yükümlüsü bu itirazları bildiren borçlu kiracıdır. Kiracı itiraz sebeplerini ve isteğini noterlikçe re’sen tanzim veya imzası tasdik edilmiş veya alacaklı müvekkil tarafından ikrar olunmuş bir belge ya da resmi dairelerin ve yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya vesika ile kanıtlayabilir. Borçlu kiracı icra takibindeki itirazlarını ispatlamak için yemin veya tanık deliline başvuramaz. Oysa davalı yan icra dairesine yaptığı itirazında hiçbir belge ibraz etmemiştir. Bu sebeple aylık kira bedeli taraflar arasında kesinleşmiştir. Kesinleşen miktar otuz günlük süre içerisinde ödenmediğinden taşınmazın tahliyesi gerekmektedir.

Yargıtay 6. Hukuk Dairesi 20.03.2006 T., 2006/89 E., 2006/2677 K.

“…Borçlu alacaklının takip talebinde dayandığı kira sözleşmesine açıkça itiraz etmediğine göre bu sözleşme ve içeriğini kabul etmiş sayılır. Davalının borcunun bulunmadığına ilişkin itirazı karşısında mahkemece yapılacak iş davalıya ödeme ile ilgili belgesinin bulunup bulunmadığının sorulması varsa ibraz ettirilip incelenmesi ve sonucuna göre bir karar vermek gerekirken bu husus göz ardı edilerek yazılı şekilde davanın reddedilmesi doğru olmadığından hükmün bozulması gerekmiştir.”

Kiracı (borçlu), yasal süre içerisinde kabul ettiği aylık kira miktarlarından oluşan kira borcunu ödemediğinden kiracı olarak bulunduğu konuttan tahliyesini isteme ve birikmiş olan kira alacağımızın tahsilini talebi doğmuştur.

DELİLLER :

-Bakırköy ……. İcra Müdürlüğü’nün …….. E. Sayılı Dosyası
-Tanık beyanları,
– Banka Kayıtları
-Keşif ve her türlü yasal delil,

HUKUKİ SEBEPLER : İİK, HMK ve sair mevzuat

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda kısaca açıklanan nedenlerle, kiracı borçlunun kiralanan ………….. adresindeki taşınmazdan TAHLİYESİNE, borçlunun yapmış olduğu Bakırköy ……. İcra Müdürlüğü’nün ……… Esas sayılı takip dosyasına yapılan İTİRAZIN KALDIRILMASINA, TAKİBİN DEVAMINA ve borçlunun kötü niyetli olarak takibe itiraz etmiş bulunduğundan %20’den aşağı olmamak üzere İCRA İNKÂR TAZMİNATINA MAHKÛM EDİLMESİNE, yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 21.11.2023

Davacı Vekili
Av. M. Nur BAŞTÜRK & Av. Tolga ÇELİK

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…