Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur ?

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur ?

Bu makalemizde eşlerden biri boşanmak istemezse sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız. Boşanma davaları iki şekilde açılmaktadır. İlk olarak eğer taraflar boşanma ve diğer konularda mutabık kalmışlarsa bu durumda “anlaşmalı” boşanma davasından söz edilir. Ancak taraflar bazen boşanma konusunda anlaşsa dahi evlilik birliğinin getirdiği diğer konularda anlaşmaları mümkün olmaz veyahut taraflardan biri boşanmak da istemeyebilir. Eşlerden biri boşanmak   istemezse ancak diğer taraf evlilik birliğini devam ettirmek isterse boşanmak isteyen taraf, boşanma davasını “çekişmeli” olarak açması gerekmektedir.

Eşler Arasında Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Eşler  boşanmada mutabık oldukları halde ‘Çocukların velayeti , malların paylaşımı , nafaka , tazminat , ziynet eşyaları’ gibi konularda uzlaşamamış olabilirler. Bunlar çekişmeli boşanma sebepleri olarak karşımıza çıkabilir. Bu durumda tarafların anlaşmalı boşanma davası açmada bir hukuki yararları bulunmayacaktır. Çünkü her ne kadar taraflar boşanmayı isteseler dahi eşlerden ikisi de çocukların velayetini isteyebilir. Veyahut eş nafaka isterken diğer eş nafaka hususunu kabul etmeyebilir. Bu durumda tarafların açması gereken dava ‘ Çekişmeli Boşanma Davası’dır. Çekişmeli boşanma davasında eşlerin ikisi de iddia ve taleplerini ileri sürebilir. Mahkeme yargılama sonucunda iddialara ve iddiaların dayandığı delillerin ispat edilebilme durumlarına bakarak bir karar vermesi gerekmektedir. Çekişmeli boşanma sebepleri dikkate alınarak her somut olaya özel bir boşanma dava dilekçesi hazırlanmalı ve uzman bir avukat yardımından yararlanılmalıdır. Aksi halde telafisi güç zararların ortaya çıkmasına sebebiyet verilebilir.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemiyorsa Dava Devam Eder Mi ?

Eşlerden biri boşanmak istediğinde boşanma isteyen eşin açabileceği bir adet boşanma davası vardır. Bu boşanma çeşidi ‘İhtilaflı / Çekişmeli Boşanma ‘ davasıdır. Taraflardan biri bu davayı açtığı takdirde eşlerden biri boşanmak istemiyorsa dahi bu davaya iştirak etmek zorundadır. Boşanmak istemeyen taraf davaya katılmadığı takdirde boşanma davası onun yokluğunda ilerlemeye devam edecektir. Bu durumda boşanmak istemeyen aleyhine bir sonuç doğuracağı kaçınılmazdır. Boşanma davasının mahkemece reddedilmesini isteyen taraf bu davanın haksız olduğunu elindeki delil ve belgeler ile ispatlamak, mahkemenin bu doğrultuda bir karar vermesini sağlamak zorundadır.

Boşanmak istemeyen tarafın boşanma davası süresince sessiz kalması,  yargılamanın herhangi bir aşamasına dahil olmaması onun lehine bir durum sağlamayacağı gibi onun yokluğunda karar alınmasına da imkan verecektir. Boşanmak istemeyen tarafın bu şekilde davadan kaçması, eline geçen tebligatları almaması onun davadan haberdar olmadığı sonucunu doğurmayacaktır. Bu yüzden boşanmak istemeyen tarafın işlemlerini boşanma avukatı ile yürütmesi son derece önemlidir. Eşlerden biri boşanmak istemiyorsa davanın devam edip etmeyeceği hususunu açıkladık. Boşanma davası nasıl açılır? adlı makalemizi incelemek için linke tıklayabilirsiniz.

Kadın Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Yukarıda da bahsedildiği üzere boşanmak istemeyen tarafın kadın veya erkek olması sonucu değiştirmeyecektir. Makalemizde de kadın erkek ayrımı yapılmamış olup ‘eşlerden biri, taraflardan biri’ kavramları kullanılmıştır. Görülmektedir ki boşanmak isteyen tarafın ya da boşanmak istemeyen tarafın kadın olması dava açıldığı tarihten itibaren bir önemi bulunmamaktadır. Kadın boşanmaz istemezse sorusu ile erkek boşanmak istemezse sorusunun cevabı birbirinden farklı olmayıp aynı sonucu doğurmaktadır. Tarafların elinde olan doneler, belgeler hangi olayları hangi şekilde ispat edildiği, tanıkların beyanları dikkate alınarak bir hüküm kurulacaktır.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Hakim Boşanmaya Karar Verir Mi?

Eşlerden biri boşanmak istemezse fakat diğer eş boşanmak isterse her iki tarafın da bu sebepleri detaylı bir şekilde dilekçelerine  yazması gerekir. Eşlerden biri boşanmak istemezse dahi boşanmak istemeyen tarafın ağır kusurları mevcutsa, boşanmanın gerekli olduğunu gösterir haklı sebepler varsa bu durumda boşanma gerçekleşir. Ancak boşanmak isteyen taraf, karşı tarafın kusurlu olduğunu ya da boşanmada haklı sebeplerinin olduğunu ileri sürse dahi bu iddiaları ileri süren taraf bu iddiaları ispatlamak ile mükelleftir. İddialar ispatlanmadığı takdirde ya da taraflar yeterli delil ileri sürmedikleri takdirde hakimde yeterli kanaat oluşturmayacağı için boşanmaya karar vermemesi de söz konusu olabilir. Eşlerden biri boşanmak istemezse bile boşanma dava dilekçesi tarafına ulaştığında bu durumda 2 haftalık süre içerisinde cevap vermelidir. Cevap dilekçesinde evlilik birliği içerisinde daha az kusurlu olduğunu, dava dilekçesinde yer verilen olayların dilekçede bahsedildiği gibi değil daha farklı şekillerde cereyan etmiş ise o olayları anlatması gerekmektedir. Anlattığı olayları da deliller ile desteklemesi gerekmektedir. Bu durumda mahkeme boşanmak istememenin haklı bir zeminde olduğuna kanaat getirerek bu durumda tarafların boşanmasına karar vermeyerek , karşı tarafın açmış olduğu boşanma davasının reddedecektir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus İlk Derece Mahkemesi’nin kararları bir üst mahkemeye taşınabilmektedir. Boşanmak isteyen eş haksız bulunup boşanma davası reddedilse dahi burada bir üst mahkeme olan İstinaf ve Yargıtay’a başvurması son derece mümkündür. Bu durumda yargılama henüz sonuçlanmamıştır. Boşanmak istemeyen tarafın da bu dilekçelere yanıt vermesi gerekmektedir. Ancak tam tersi bir durum da söz konusu olabilir. İlk derece mahkemesi boşanmaya karar vermişse boşanmak istemeyen taraf bu durumu hukuka aykırı bulabilecektir. Bu durumda da ilk derece mahkemesinin kararını bir üst mahkemelere taşıması da son derece mümkündür. Kararları bir üst mahkemeye taşırken KARAR kısmında yazan sürelere riayet etmemiz gerektiği de gözden kaçırılmamalıdır.

Eşim Boşanma Davası Açtı Ben Boşanmak İstemiyorum Dava Uzar Mı?           

Taraflar boşanma hususunda ve çocukların velayeti , malların paylaşımı , nafaka , tazminat , ziynet eşyaları gibi konularda mutabık kalamadıkları takdirde anlaşmalı boşanamayacakları için süreç uzamış olacaktır. Dilekçelerin teatisi , delillerin değerlendirilmesi , tanıkların dinlenmesi , mahkemenin kararlarının üst merciiye taşınması gibi hususlar her ne kadar kısaymış gibi bahsedilse de bu süreler oldukça uzundur. Yani eşlerden biri boşanmayı istememesi veya boşanmayı istediği halde diğer hususlarda anlaşamaması durumunda uzun ve sancılı bir yargılama sürecine girilecektir. Tarafların anlaşmalı boşanmaması, boşanma davası açısından bir nevi dava sürecinin uzaması anlamına gelmektedir. Özetle eşim boşanma davası açtı ben boşanmak istemiyorum dava uzar mı sorusunun cevabı her somut olaya göre değişmektedir.

Çekişmeli Boşanma Anlaşmalı Boşanmaya Döner Mi?

Çekişmeli boşanma anlaşmalı boşanmaya döner mi sorusunu kısaca açıklayacağız. Çekişmeli boşanma davası çok uzun ve yorucu bir süreçtir. Taraflar bu sürecin belli bir aşamasına geldikleri takdirde hayatlarına devam etmek adına sulh olma uzlaşma yolunu seçmeleri son derece mümkündür. Bu durumda taraflar anlaşmış oldukları konuları son derece detaylı bir şekilde açıkladıkları bir dilekçenin altına imza atarak bu belgeyi mahkemeye ibraz etmelidirler. Bu durumda ibraz edecekleri belge ile hakim karar verecek ve boşanma davası nihayete erecektir.

Anlaşmalı Boşanmadan Vazgeçmek Mümkün Mü?

Anlaşmalı boşanmadan vazgeçmek mümkündür. Şöyle ki taraflar uzlaşmış oldukları çeşitli konularda dava sırasında ya da daha mahkemeye çıkmadan vazgeçebilirler. Bu durumda eğer taraflar yeni bir protokol sağlanamıyorsa bu durumda boşanma davası anlaşmalıdan çekişmeliye dönecektir.

Boşanma Davası Reddedilirse Tekrar Dava Açılabilir Mi?

Boşanma davası reddedilirse tekrar dava açılabilir mi? Eşlerden birinin açmış oluğu boşanma davası reddedildiği takdirde boşanmak isteyen eş eski vakıalara dayanarak yeni bir dava açması söz konusu değildir. Ancak taraflar arasında boşanma davası reddedildikten sonra, boşanmaya sebebiyet verecek başka olaylar yaşanabilir. Boşanma davası reddedildikten sonra boşanmaya sebebiyet verebilecek yeni olaylar vücut bulduğu takdirde boşanmak isteyen taraf bu sebeplere bağlı olarak bir boşanma davası açabilecektir.

Ayrıca boşanmak istemeyen taraf da boşanma davası reddedildikten sonra meydana gelen olaylardan ötürü boşanmak isteyebilecektir. Bu durumda ilk davada boşanmak istemeyen tarafın boşanma davası reddedilirse tekrar dava açabilir.

Boşanma Davasında Karşı Dava Açılabilir Mi?

Boşanma davasında karşı dava açılabilir mi?Boşanma davası sürerken boşanmak istemeyen taraf  fikir değiştirerek boşanmak isteyebilir. Bu durumda yapılması gereken ‘Karşı Dava ‘ açmaktır. Karşı dava açıldıktan sonra ilk açılan dava ile birleştirilir ve bu iki dava da birlikte görülmeye başlanır.  Hakim bu iki davada bulunan vakıalara ve delillere ve delillerin ispatlanış biçimine bakarak bir karar vermesi gerekir. Kararın eksik olduğu düşünüldüğü durumlarda bir üst mahkemeye taşınmasında boşanma avukatı yardımcı olacaktır.

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…