Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Örneği

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Örneği

müdahalenin men’i ve ecrimisil ihtarname örneği yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. İhtarnamenin yanlış yazılması, yanlış ihtarlarda bulunulması taraflar için telafisi imkansız zararların ortaya çıkmasına sebep olabilecektir. İhtarname yazılması uzmanlık ve hukuk bilgisi gerektirmektedir. İhtarname hazırlanırken yalın bir dil kullanılmalı ihtar konusu ve muhatabın kimlik bilgileri ile birlikte delil gibi olguların da yerine getirilerek yazılması gerekmektedir. Makalemizde Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Örneği sunduk. Unutulmamalıdır ki her somut olay kendine özel olup her somut olayın özelliklerine göre ihtarname hazırlanmalıdır.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Örneği nasıl yazılır konusunda avukatlar meslekleri gereği daha ayrıntılı ve teferruatlı bilgilere ve yeterli donanımlara sahiptirler. Dolayısıyla ihtarname hazırlanması aşamasında uzman avukatlardan hukuki destek alınmalı ve profesyonel bir ihtarname hazırlanmalıdır.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarnamesine ilişkin ihtarname metni hazırlanırken ihtarın konusuna göre Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Örneği şeklinde taslak olarak bulunabilen ihtarnamelerden yararlanılabileceği gibi özgün olarak hazırlanan içerikler ile de ihtar çekilebilir.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarnamesi hazırlanırken pek çok önemli nokta bulunmaktadır. Bu noktalara dikkat edilmesi halinde süreç hızlı sonuçlanacak ve istenilen sonuç elde edilecektir. Çelik & Baştürk Hukuk ve Danışmanlık Ofisi avukatları Av. Tolga ÇELİK müvekkillerimize son derece profesyonel olarak hizmet vermekteyiz. Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarnamesi ile ilgili sorularınız ve görüşmeleriniz avukata sor kısmından avukatlarımıza ulaşabilirsiniz. Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Örneği  makalemizde yer almaktadır.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil İhtarname Örneği-1

İHTARA EDEN :
ADRES                :

VEKİLLER          : Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK
ADRES                 : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 6 D:11 Şişli/ İstanbul

MUHATAP         :
ADRES                :

İHTAR KONUSU : Muris …….. vefatı sonrası müvekkillerle müşterek mülkiyetinizde kalan ………..’ın terekesinde yer alan … İli, … ilçesi, … mahallesi, … pafta, … ada, … parselde kayıtlı, … ili, … ilçesi, … sokak, No: … K: … D: …, …/… adresindeki gayrimenkulden yararlanma istemimizin ve ilgili gayrimenkulü 2020 yılından itibaren şahsınız tarafından kiraya vermek suretiyle tasarrufta bulunulduğundan tarafımıza ait ecri misil talebimizin ve intifadan men ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil ile müşterek miras bırakanınız …………. 10.02.2020 yılında vefat etmiştir.

2-Yine miras bırakan tarafından ……….’ın terekesinde yer alan … İli, … ilçesi, … mahallesi, … pafta, … ada, … parselde kayıtlı, … ili, … ilçesi, … sokak, No: … K: … D: …, …/… Adresindeki taşınmaz 2020 yılından beri şahsınız tarafından münhasıran tasarruf edilerek kiralanmakta ancak diğer hak sahibi mirasçı olan müvekkile ile ilgili işbu gayrimenkule ait bir getiri ödenmemektedir.

3-İş bu ihtarname ile ilgili gayrimenkulden yararlanma istemimizi, sizin tek başınıza ilgili yerlerde tasarrufta bulunmanızı istemediğimizi sizi intifadan men ettiğimizi ve 2020 tarihinden beri elde ettiğiniz tarafımıza vermeniz gereken ve tarafınızca tasarrufta bulunma devam ettiği için halen devam eden ecri misil bedellerini şahsınızdan talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

4-Masraflar düşüldükten sonra gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunma ve kiralama sebebiyle müvekkilin hissesine düşen gelirinin müvekkile geçmiş ecrimisil bedeli olarak …….. TL’nin ve bu tarih sonrası tasarrufta bulunma eyleminiz devam ettiği süreye ilişkin ……… TL ecri misil bedelinin hak sahibi ihtar eden müvekkille ……….. TL İBAN numarasına yatırılmak suretiyle ödenmesini, ödenmediği takdirde ilgili alacağın tahsili amacıyla adli yollara başvuracağımızı, muhakeme masrafları ile ücreti vekâletin tarafınıza tahmil edileceğini bilvekale ihtar ederiz. 08.11.2023

İHTAR EDEN VEKİLİ
Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK

Sayın Noter; Üç nüshadan ibaret olan ihtarnamenin bir nüshasının muhataba hızlı tebligat ile tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhiyle tarafımıza iadesini ve bir nüshanın da dairenizde saklanmasını, saygıyla arz ederim. 08.11.2023

Kardeşler Arasında Ecrimisil İhtarnamesi  – 2

İHTARA EDEN :
ADRES                :

VEKİLLER          : Av. Tolga ÇELİK & Av. Müesser Nur BAŞTÜRK
ADRES                 : Mecidiyeköy Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No: 6 D:11 Şişli/ İstanbul

MUHATAP         :1-

2-

İHTAR KONUSU :Muris …….’in vefatı sonrası müvekkil ile müşterek mülkiyetinizde kalan ………..’in terekesinde yer alan İstanbul İli, Kartal ilçesi,  Cevizli mahallesi, …… ada, …….. parselde kayıtlı bütün gayrimenkullere ilişkin olarak tarafımıza ait ecri misil talebimizin ve intifadan men ihtarıdır.

AÇIKLAMALAR :

1-Müvekkil ile müşterek miras bırakanınız ………….,  ………… yılında vefat etmiştir.

2-Sayın muhatap …………., tarafınızın ve müvekkilin kardeşi olan …………..’in hissedar olduğu İstanbul İli, Kartal ilçesi,  Cevizli mahallesi, …….. ada, ………  parselde kayıtlı, …………..  adresindeki gayrimenkulü murisin ölüm günü olan ………..  tarihinden beri kullanmaktasınız. Müvekkil ……..’nün bu taşınmaz üzerinde hissesi bulunmakta olup müvekkile herhangi bir bedel ödemeden müvekkilden  müvekkilden izinsiz kullanmaktasınız.

3-Sayın muhatap ……….. tarafınızın ve müvekkilin kardeşi olan ……….’in hissedar olduğu İstanbul İli, Kartal ilçesi,  Cevizli mahallesi, …….. ada, ……..  parselde kayıtlı, ……….  adresindeki gayrimenkulü murisin ölüm günü olan ……….  tarihinden beri kullanmaktasınız. Müvekkil …………’nün bu taşınmaz üzerinde hissesi bulunmakta olup müvekkile herhangi bir bedel ödemeden müvekkilden izinsiz kullanmaktasınız.

4-Yine miras bırakan ………’in terekesinde yer alan İstanbul İli, Kartal ilçesi,  Cevizli mahallesi, …….. ada, …….  parselde kayıtlı, ……………  adresindeki 1-2-3-4 No’lu taşınmazları  ve yine aynı parsel ve adreste bulunan dükkan, müştemilat ve 1+0 taşınmaz daireyi …………… tarihinden beri şahsınız tarafından münhasıran tasarruf edilerek kiralanmakta ancak diğer hak sahibi mirasçı olan müvekkile ilgili işbu gayrimenkullere ait bir getiri ödenmemektedir. Söz konusu kiraladığınız gayrimenkullere ilişkin kira kontratlarında müvekkil kiralayan sıfatı ile gözükmemekte olup taşınmazlar üzerinde  hukuka aykırı şekilde kullandığınız intifa hakkını kabul etmediğimizi işbu gayrimenkullere ilişkin gerçekleştirilecek kira sözleşmelerinde müvekkilin de taraf gösterilmesi gerektiğini tarafınıza bildiririz.

5-İş bu ihtarname ile ilgili gayrimenkullerden yararlanma istemimizi, sizin tek başınıza yukarıda belirtilen ilgili yerlerde tasarrufta bulunmanızı istemediğimizi sizi intifadan men ettiğimizi ve ………… tarihinden beri elde ettiğiniz tarafımıza vermeniz gereken ve tarafınızca tasarrufta bulunma devam ettiği için halen devam eden ecri misil bedellerini şahsınızdan talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

4-Yukarıda bilgilerini verdiğimiz gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunma ve kiralama sebebiyle müvekkilin hissesine düşen gelirinin müvekkile geçmiş ecrimisil bedellerinin ve bu tarih sonrası tasarrufta bulunma eyleminiz devam ettiği süreye ilişkin ecri misil bedellerinin hak sahibi ihtar eden müvekkillin TR………….. İBAN numarasına 15 gün içerisinde yatırılmak suretiyle ödenmesini, ödenmediği takdirde ilgili alacağın tahsili amacıyla adli yollara başvuracağımızı, muhakeme masrafları ile ücreti vekâletin tarafınıza tahmil edileceğini bilvekale ihtar ederiz. 25.12.2023         

                                                                                                 İhtarda Bulunan Vekili  Av. Tolga ÇELİK

SAYIN NOTER, Üç örnekten oluşan işbu ihtarnamenin bir örneğinin APS olarak muhataba tebliğini, tebliğ şerhini taşıyan bir örneğinin tarafıma verilmesini, diğer örneğinin ise tarafınızca saklanmasını saygılarımla müvekkilim adına talep ederim.25.12.2023

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…