Elbir İş Merkezi Kat:9 No:6/11
Mecidiyeköy Şişli/İstanbul

Boşanma Davasında Tanık

Boşanma Davasında Tanık

Boşanma davasında tanık; tarafların iddialarını ispat etmek için dayandığı en önemli delillerden biridir. Boşanma davasında davacı iddialarını ispat etmekle yükümlüdür. Boşanma davalarında tarafların haklılıklarını ispatlamak için dayanabilecekleri pek çok delil bulunmaktadır. Tanıklık konusunun önemi nedeniyle boşanma davalarında tanıklığa ilişkin soruları yanıtlamak için ayrı bir konu açmak istedik. Boşanma avukatları, müvekkillerine hukuki danışmanlık ve dava takibi sağlayarak, müvekkillerinin hak kaybı yaşamasının önüne geçmektedirler.

Boşanma Davasında Tanık

Çekişmeli boşanma davalarında, anlaşmalı boşanma davalarından farklı olarak, taraflar haklı oldukları konuları ve mağduriyet yaşadıklarını kanıtlamaları gerekmektedir. İddia sahibi iddiasını ispatlayamazsa davası reddedilir. Davacının iddialarını kanıtlayamaması halinde tazminat, nafaka, velayet gibi talepleri varsa bu talepleri de reddedilecektir. Haklılığınızı kanıtlamak için boşanma davanıza deneyimli bir boşanma avukatı ile yürütmeniz tavsiye edilir.

Tanık; boşanma davalarındaki ihtilaflı konularda bilgi ve görgüye sahip kişidir. Duyum üzerine gerçekleştirilen tanıklık boşanma davasında yeterli delil hükmünde değildir. Tanığın boşanmanın nedenlerine ve durumlarına bizzat şahit olması beklenir. Örneğin, psikolojik ve fiziksel şiddete dayalı boşanma davalarında, tartışma veya hakaret gibi olumsuz durumların tanık huzurunda gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Boşanma davalarındaki uyuşmazlık, tarafların hangi tutum ve davranışlarının evliliğin sona ermesine neden olup olmadığı, yani boşanma nedenlerinin var olup olmadığıdır. Boşanmaya hangi tarafın kusurlu davranışlarının neden olduğu tespit edilir. Boşanma davalarında taraflar tanıklarını dinleterek haklarını ispat edebilirler.

Bir evlilikteki her olumsuz tutum ve davranış kusur olarak nitelendirilemez. Bu nedenle boşanma avukatınızla durum değerlendirmesi yapmanız gerekmektedir. Ayrıca dosyaya sunulan delillerin hukuka uygun olarak elde edilmesi gerekmektedir.

Taraflar zina nedeniyle boşanma davası açabilirler. Ancak boşanma davası açılmadan önce müvekkiller ile gerçekleştirilen ön görüşmelerde boşanma sebebini kanıtlamak için hangi delillere ihtiyaç olduğunun ve bu delillerin nasıl elde edildiğinin tartışılması gerekmektedir. Aksi takdirde hukuka aykırı delil sunan kişiye karşı özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan ceza davası açılabilecektir. Haklıyken hata yapmamak için boşanma davalarının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 240. ve devamı maddelerinde tanıklık kurumu hüküm atına alınmıştır. Dava dilekçesinde veya cevap dilekçesinde tanık deliline dayanılması halinde taraflar tanık dinletme hakkına sahip olacaklardır. Ancak taraflar yasal süre içerisinde delil sunma yükümlülüğünü yerine getirmezse artık bu durumda tanık deliline dayanma hakkı ortadan kalkacaktır.

Tanık Bildirme Süresi Ne Zamandır?

Boşanma davasının dilekçeler teatisi aşaması tamamlandıktan sonra, ön duruşma tarihini belirleyen tensip zaptı içerisinde taraflara kesin delillerini sunmaları için süre verilir. Tensip zaptının taraflara tebliğinden itibaren iki hafta içinde tarafların tanıklarını bildirmeleri gerekmektedir.

Tarafların dava veya cevap dilekçelerinde tanık deliline dayandıklarını belirtmeleri şartıyla, tanıkların açık kimlik bilgileri ve tebliğe yarar adresleri, ayrıca boşanma nedenlerinden hangi konularda tanıklık edeceklerini belirten bir delil dilekçesinin taraflarca mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Boşanma Davasında Bildirilen Tanıkları Değiştirmek Mümkün Müdür?
Tanık listesini sunduktan sonra dikkat edilmesi gereken en önemli husus ikinci bir tanık listesi yasağıdır. Kesin sürede tanık listesinin sunulmasından sonra ikinci bir tanık listesi sunulamaz. Ancak tanığın mücbir sebeplerden dolayı duruşmaya katılamaması durumunda, yasal haklarınızı kaybetmemek için ikinci bir tanık listesi sunabilirsiniz.

Tanık listesi yasağının bir diğer istisnası ise karşı tarafın açık rızasıdır. Karşı taraf ikinci bir tanık listesi sunmanıza açıkça rıza verdiyse ikinci tanık listesi sunabilirsiniz.

Boşanma Davasında Hakim Kendiliğinden Tanık Dinler Mi?

Boşanma davalarında mahkeme, ceza davalarında olduğu gibi kendiliğinden araştırma yapmamaktadır. Boşanma davaları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yürütüldüğü için tarafların talep etmesi ile hukuki işlemler yerine getirilmektedir. Mahkeme, tarafların talep etmediği bir durumu kendiliğinden araştırmayacak ve talep etmeyecektir. Mahkeme tarafların talep ettiğinden daha fazlasına karar veremeyecektir.

Bu genel kurala göre boşanma hakimi, tarafların sunduğu tanık listesinde adı bulunmayan bir kişiyi duruşmaya çağırmayacaktır. Fakat tanık listesinde adı bulunduğu halde duruşmaya iştirak etmeyen kişi hakkında mahkeme zorla getirme kararı çıkarabilecektir.

Tanık Adresinde Bulunmazsa Ne Olur?

Taraflar, tanık listesinde tanıkların ad, soyadlarını ve tebligata elverişli adreslerini belirtmelidir. Tanığın bu adresine gönderilen davetiye tanığın bu adreste yaşamadığı gerekçesiyle iade edilmesi halinde mahkeme hakimi, tanığı dosyaya bildiren tarafa yeni bir adres vermesi için süre verecektir. Tanığın yeni adresinin süresi içinde bildirilmemesi veya bildirilen bu yeni adreste tebligat yapılmasının mümkün olmaması durumunda tanığın dinlenilmesinden vazgeçilmiş sayılacaktır.

Boşanma Davasında Tanıklar Farklı Bir Şehirde Oturuyorsa

Mahkemelerin kendi yargı çevreleri vardır. Bu onların yargı sınırlarını belirlemektedir. Örneğin, İstanbul Aile Mahkemesinin yargı çevresi İstanbul ilidir. Dolayısıyla örneğin Kayseri’de ya da Artvin’de yaşayan bir tanığın beyanını almak için İstanbul’a gelmesi gerekmemektedir. Bu durumda mahkeme kendi yargı çevresi dışında yer alan bir mahkemeden bir usul işleminin yapılmasını talep ederse bu duruma istinabe diyoruz. Yazımızın konusuna uyarlayacak olursak, İstanbul’da görülen bir dava için İzmir’de bulunan bir tanığın beyanının alınması gerektiğinde, İzmir Aile Mahkemeleri için istinabe evrakı düzenlenir. Uygulamada buna talimat yazılması, talimat yoluyla tanığın beyanının alınması denmektedir.

Örneğimizde İzmir Aile Mahkemesi,istinabe (talimat) belgesini aldıktan sonra, belgede adı geçen tanığa davetiye göndererek duruşma tarih ve saati açıklanacaktır. Tanık, İzmir Aile Mahkemesi’ne giderek, sanki İstanbul Aile Mahkemesi’ndeymiş gibi, ihtilaflı konulara, iddialara ve olaylara ilişkin bildiklerini beyan edecektir. İzmir Aile Mahkemesi, tanığın beyanının ardından tanık beyanlarını içeren evrakı İstanbul Aile Mahkemesi’ne gönderecektir.

Boşanma Davasında Kimler Tanık Olabilir?

Yukarıda belirtildiği gibi, taraflar arasında gerçekleşen olaylar ve uyuşmazlık konuları hakkında beş duyu organlarından bir ya da bir kaçı aracılığıyla bilgisi bulunan kişiler tanıklık yapabilirler. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır ki uyuşmazlık konusunun tarafı olmayan kişiler tanıklık yapabileceklerdir. Başka bir ifadeyle uyuşmazlık konusunun tarafı olan kişiler bu uyuşmazlıklar hakkında tanıklık yapamayacaklardır.

Boşanma Davasında Anne, Baba Ve Kardeş Tanıklık Yapabilir Mi?

Hukukumuzda tanıklığı kabul etmiş olması şartıyla ve mahkemede tanıklık yapacağını beyan eden ihtilafın tarafı olmayan herkes tanıklık yapabilir.

Sık sık karşılaştığımız sorulardan bir diğeri de boşanma davamda annem, babam, kardeşim, teyzem, amcam, dayım vs tanıklık yapabilirler mi sorusudur. Aslında burada merak edilen husus yakın derecedeki akrabaların tanıklığına mahkemenin itibar edip etmeyeceğidir. Hukuk muhakemeleri kanunumuzda yakın akrabaların istemeleri halinde tanıklıktan çekinme hakkı bulundukları belirtilmektedir. Yani eşlerden birinin annesi duruşmada tanıklık yapmak istemiyorum diyerek tanıklıktan çekinme hakkını kullanabilir. Aksi halde yani tanık olarak dinlenmek istediğini beyan eden bütün akrabalar tanık olarak dinlenir.
Aslında boşanma davaları çoğunlukla tarafların özel hayatında yaşanan olaylarla ilgilidir. Dolayısıyla bu olaylara sıklıkla yakın akrabalar tanıklık etmektedirler. Bu olayların kanıtlanması için yakın akrabaların şahitliğine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu durumda yakın akrabaların şahitlik yapmak istemesi halinde şahitlik yapmasına bir engel bulunmadığı gibi akraba olmayan tanıkların beyanları ile arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Boşanma Davasında Tanıklık Yapmak Zorunlu Mudur?

Boşanma davasının tarafları tarafından tanık olarak gösterilen kişi tanıklık yapmak zorundadır. Çünkü yargı faliyeti devletin üç temel yetkisi ve asli görevinin bir parçasıdır. Uyuşmazlıkların çözümü devletin görevi ve vatandaşlarına karşı sorumluluğudur. Devletin temel görevlerinden biri de adaleti sağlamaktır.

Bu bakımdan, uyuşmazlığın çözümünde etkin rol oynayan tanıklığın bir kamu görevi olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bu nedenle tanık olarak gösterilen ve kanunda istisnaları belirtilen tanıklıktan çekinme hakkına sahip olmayan şahıslar tanıklık yapmak zorundadırlar. Bu konu HMK madde 245’de açıkça düzenlenmiştir. Tanık çağrılırsa duruşmaya katılmalı ve tanıklık yapmalıdır. Boşanma davasında tanık olarak çağrıldıysanız duruşmaya gitmeli ve bildiklerinizi gerçekleri anlatmak zorundasınız.

Boşanma Davasında Tanık Gösterildim Duruşmaya Gitmesem Olur Mu?

Hukuk yargılamasında, tanıklara gönderilen davetiyede tanığın dinleneceği tarih ve saati açıkça belirtilmektedir. Ayrıca davetiyede, tanığın mazeret bildirmeden duruşmaya gelmemesi halinde zorla getirileceği hususu belirtilir.

Bu nedenle boşanma davalarında tanık olarak duruşmaya katılmazsanız ve duruşmaya katılmamanızı haklı kılacak bir mazeretiniz yoksa mahkemem hakkınızda zorla getirme kararı verecektir. Yani ertelenen yeni duruşma tarihinde polis zorunda ve nezaretiyle duruşmaya götürüleceksiniz. Duruşmanın ertelenmesinin ek masraflara yol açması ve mahkemenin gerekli görmesi halinde bu masraf için de tanık aleyhine disiplin cezası verilebilir.

Kanunda istisna olarak düzenlenen ve çekinme hakkına sahip kişilerden biriyseniz, duruşmaya katılıp çekinme nedeninizi belirterek tanıklık yapmaktan çekinebileceğiniz gibi, mahkemeye çekinme nedenini açıkça belirten dilekçeyi sunmak suretiyle tanıklıktan çekinebilirsiniz.

Tanık Çok Ağır Hasta ve Duruşmaya Gelemeyecek Derecede Engelli Olursa

Bazen bir tanık, duruşmaya katılamayacak kadar ciddi bir şekilde hasta veya engelli olabilir. Bu durumda tanığın illa duruşmaya getirilerek dinlenmesi insan hakları ihlali olabilir.

Bu durumda mahkeme hakimince tanığın bulunduğu yere gidilir. Tanığın beyanları tutanak altına alınır. Bu sayede tanığın beyanları tespit edilmiş olur.

Boşanma Davasında Tanık Olarak Gösterilmişim Ne Yapmalıyım?

Boşanma davasında tanık olarak mahkemeye gösterilmiş iseniz, mahkeme tarafından tarafınıza davetiye gönderilecektir. Davetiyede mahkemenin bulunduğu yer, dosya numarası, tanığın adı ve soyadı, duruşmanın tarih ve saati, davanın konusu ve taraflar gibi bilgiler yer alır ve aynı zamanda duruşmaya gelmemeniz halinde hakkınızda zorla getirme kararı verileceği gibi bilgiler de davetiyede yer alacaktır.

Duruşma günü ve saatinde duruşma salonunun önünde hazır bulunmanız ve mübaşir adınızı anons ettiğinde duruşma salonuna girmeniz gerekmektedir.

Duruşma salonunda önce tanığın kimlik tespiti işlemi gerçekleştirilecektir. Bu sebeple duruşmaya giderken yanınızda kimliğinizi de götürmelisiniz.

Kimlik ve adres bilgileri tespit edildikten sonra tanığa yemin ettirilecektir. Yemin ayakta yapılır. Yani mahkeme salonundaki herkes ayağa kalkacak ve hakim tarafından tanığa söylenen sözleri tanık tekrarlayarak yemin edecektir.

Hakim taraflar arasındaki boşanma davasını ve tanığın hangi konuda tanık olarak beyanlarına başvurulacağı hususunda tanığı bilgilendirdikten sonra tanıktan bildiklerini doğru ve tam olarak anlatmasını isteyecektir. Tanığın beyanı kesilmeden dinlenmelidir.
Boşanma davası hakimi tanık beyanlarını dinledikten ve sorular sorduktan sonra tanık beyanlarını duruşma tutanağına geçirecektir. Tarafların ve vekillerinin tanığa birtakım soru sorma hakları bulunmaktadır. Tanık kendisine yöneltilen sorulara tam ve doğru olarak cevap vermelidir.
Tanığın beyanları alındıktan ve sorulara yanıt verdikten sonra tanığın beyanları tutanağa geçirilecektir. Ve sonrasında tanığa duruşma bitinceye kadar duruşma salonunu terk etmemesi yönünde uyarıda bulunulacaktır.

Duruşma neticelendikten sonra duruşma zaptında tanık beyanlarının altında isim ve soyisim bulunan kısmın altına imza atacaktır. Bu imza alındıktan sonra artık tanık, tanık olarak görevini yapmış olacaktır.

Boşanma Davasında Tanıklık Ücreti

Kişiler tanıklık yapmak için kendi işlerini, günlük yaşantılarını ve planlarını düzenlemeleri gerekmektedir. Kişiler duruşmaya tanık olarak katılmak için yol gideri yapmaktadırlar. Tüm bu nedenlerden dolayı tanıklık ücreti kanunumuzda düzenlenmiştir. Mahkeme tarafından tanıklık yapan kişiye mahkemece takdir edilen tanıklık ücreti ödenecektir.

Tanıklık ücreti dava açılırken ve en son ön inceleme duruşmasında davanın taraflarına verilen iki haftalık tanık listesi sunması için verilen süre içerisinde talep eden tarafça mahkeme veznesine gider avansı olarak yatırılır. Görüleceği üzere tanıklık ücreti tanık deliline dayanan taraftan peşin olarak alınır ve tanıklık yapan kişiye ödenir. Ancak tanıklar tanıklık ücretini almak istemeyebilirler. Tanıklık ücreti talep etmeyen kişinin bu beyanı duruşma zaptına geçirilir.

Boşanma Davasında Tanıklar Nasıl Yemin Eder

Mahkeme hakimi tanığa, tanıklığın önemi ve sorumlulukları konusunda bilgilendirme yapacaktır. Mahkeme hakimi, tanığa gerçeği söylemesinin önemini, gerçeği söylememesi durumunda yalan tanıklık suçundan dolayı cezalandırılacağını, gerçeği söyleyeceği hususunda yemin edeceğini, duruşmada mahkeme hakiminin açıkça izni olmadan mahkeme salonunu terk edemeyeceği, gerekirse diğer tanıklarla yüzleştireleceği hususlarını anlatır.

Tanığa yemin teklifi yapılır. Tanık yemin edeceğini beyan etmesinin akabinde duruşma salonunda bulunan herkes seyirciler de dahil olmak üzere ayağa kalkar ve tanığın yemin etmesini dinlerler.

Mahkeme hakimi tanığa, “tanık sıfatıyla sorulacak sorulara vereceğiniz cevapların gerçeğe aykırı olmayacağına ve bildiğiniz hususlarda hiçbir şey saklamayacağınıza namusunuz, şerefiniz ve kutsal saydığınız bütün inanç ve değerler üzerine yemin ediyor musunuz” şeklinde soru sorar. Bu sorunun cevabı olarak ise tanığın “sorulacak sorulara hiçbir şey saklamadan doğru yanıt vereceğime namusum, şerefim ve kutsal saydığım bütün inanç ve değerlerim üzerine yemin ederim” şeklinde yanıtlaması durumunda tanık yemini yerine getirilmiş olacaktır.

Tanık Duruşmada Yemin Etmek Zorunda Mı?

Tanıklık bir kamu görevidir. Kanunen tanık olarak çağrılan kişi tanıklık yapmak zorundadır. Tanık duruşmaya geldiğinde yemin etmek istemeyebilir mi? Duruşmaya gelen tanık kendisine yemin teklif edildiğinde yemin etmeyeceğini belirtirse ne olacak? Duruşmaya çağrılan bir tanık kendisine yemin teklif edilmesine rağmen yemin etmeyeceğini beyan ederse mahkemece disiplin para cezasına mahkum edilir. Bu  durumdan sonra tekrar dinlenilmek üzere yeni bir duruşma tarihi tayin edilerek bu bilgiler tanığa bildirilir. Tanık artık bu durumda disiplin para cezası ile birlikte duruşmanın ertelenmesi sebebiyle ortaya çıkan giderleri de ödemek zorundadır.

Mahkeme tarafından belirlenen yeni duruşma tarihinde de tanık yemin etmeyeceğini söylerse bu durumda da tanığa disiplin para cezası uygulanacaktır.

Boşanma Davasında Tanıklara Soru Sorulması

Boşanma davasında tanık hem hakimin hem de tarafların sorduğu sorulara tam ve net olarak cevap vermek zorundadır. Bu sebeple boşanma davasının tarafları ya da vekilleri tanıklara soru sorabilir. Boşanma davasında tanığa sorulacak soruların tanığın bilgisi dahilinde olan ve tanığın cevaplamasıyla davadaki iddiaların ispat edilmesine katkıda bulunacak sorular olması gerekmektedir. Boşanma davanızda yardım aldığınız boşanma avukatı gerek müvekkilinin gerek karşı tarafın tanıklarına soracağı soruları müvekkili ile görüşerek kararlaştırır ve soruları tespit ederek tanıklara sorar.

Boşanma Davasında Tanığın Dinlenmesinden Vazgeçilmesi

Taraflarca dosyaya sunulan tanığın dinlenmesinden belirli nedenlerle vazgeçilebilir. Söz konusu tanığın ya da tanıkların dinlenmesinden vazgeçildiğine ilişkin beyanın mahkemeye sunulmasından sonra karşı tarafça tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine karşı tarafın açıkça muvafakat etmesi halinde bu tanığın dinlenmesinden vazgeçilecektir. Eğer karşı taraf tanığın dinlenmesinden vazgeçilmesine muvafakat etmezse artık bu tanığın dinlenmesi gerekmektedir.

Hakim Tüm Tanıkları Dinleme Zorunda Mıdır?

Uyuşmazlığa ilişkin birçok tanığın mahkeme tarafından dinlenilmesi taraflarca talep edilmiş olabilir. Fakat bazen tanıkların aynı olaylara tanıklık yaptığı ve hakimde söz konusu iddiaların veya olayların tanık beyanları ile aydınlatılmış olması durumunda diğer tanıkların dinlenmesinden vazgeçilebilir. Bu husus mahkeme tarafından oluşturulacak diğer tanıkların dinlenmesinden vazgeçildiğine ilişkin ara karar ile tutanak altına alınır.

Tanık Beyanına İtiraz

Duruşmada dinlenen tanık beyanlarına karşı itiraz edilebilir. Bu itiraz duruşma esnasında olabileceği gibi duruşmadan sonra yazılı şekilde sunmak üzere mahkemeden süre de talep edilebilir. Bunun yanında tüm tanıklar dinlendikten sonra beyanda bulunulabileceği de duruşmada mahkemeye beden edilebilir.

Tanık beyanlarına ilişkin beyanda bulunmak için mahkeme hakiminden söz istenir. Tanık beyanlarına karşı itirazlar ileri sürüldükten sonra mahkeme tarafından bu itirazlar duruşma zaptında tutanak altına alınır.

Tanık beyanlarına karşı itirazda bulunmak için mahkemeden süre istenirse genel olarak iki haftalık süre içerisinde ya da mahkeme tarafından oluşturulan ara kararda belirtilen süreye kadar tanık beyanlarına karşı itiraz dilekçesi hazırlanıp mahkemeye sunulur.

Boşanma Davasında Yalan Tanıklık

Yukarıda da açıkladığımız üzere tanığın dinlenilmesinden önce mahkeme hakimince tanığa gerçeği söylemesinin önemi, gerçeği söylememesi durumunda yalan tanıklık suçundan cezalandırılacağı uyarısında bulunularak tanığa yemin teklif edilir. Tanığın yemin ettikten sonra mahkeme tarafından tanığın beyanları alınır.

Tanık bildiklerini tam ve gerçek olarak açıklamak zorundadır. Bu zorunluluk yasadan kaynaklı olup gerçeğe aykırı beyanda bulunması durumunda bu durum Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmiştir.

Boşanma Davasında Yalan Beyan
Boşanma Davasında Yalan Tanıklık

Dolayısıyla boşanma davasında yalan tanıklık yapan yani gerçeğe aykırı olarak tanık beyanında bulunan kişinin bu eylemi sabit olduğunda Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecektir.

Boşanma Davasında Yalan Tanıklıkta Bulunulması

Duruşma esnasında dinlenen bir tanığın beyanlarına itibar edilerek karar kurulmasının sonrasında tanığın bu beyanının gerçek dışı olduğu ve tanığın yalan tanıklık suçu işlediğinin sabit görülerek mahkumiyetine karar verilmiş olması halinde bu durum yargılamanın iadesi sebebidir. Bu durumda tanığın mahkumiyet kararını alan ilgili taraf yargılamanın iadesini isteyerek yeniden davanın görülmesini isteyebilir.

Tanık Delilinin Hukuki Niteliği

Maddi gerçeğe ulaşmaya yarayan, yargılama konusu ihtilafı sübuta erdiren ve iddiaları kanıtlamaya yarayan araçlara delil diyoruz.

Fakat tüm delillerin ortak özelliği yargılamanın tüm süjeleri tarafından tartışılabilir ve değerlendirilebilir nitelikte olmasıdır. Yargılamanın tüm süjelerinden kast edilen hakim, davacı, davacı vekili, davalı ve davalı vekilidir.

Yargılama usulümüzde tanıklık takdiri delil olarak düzenlenmiştir. Deliller takdiri deliller ve kesin deliller olarak ikiye ayrılır. Takdiri deliller mahkeme hakimi bağlamaz. Örneğin bir tanık beyanı mahkeme hakimini bağlamaz. Hakim kendi tespitini gerçekleştirdiği husus ile tanık beyanı arasında kalırsa hakim kendi tespit ettiği hususa itibar edebilir. Mahkeme hakimi tanıkların beyanlarına bu yönüyle itibar etmeyeceğini kendi serbest vicdanı ile takdir edecektir.

Fakat bu noktada şunu önemle belirtmek isteriz ki Yargıtay’ın istikrar kazanmış içtihatlarına göre duruşmada dinlenen tanığın beyanlarına niçin itibar edilmediğini hususunun mahkeme tarafından gerekçeli kararda açıklanması gerekmektedir. Gerekçeli kararda bu hususun açıklanmaması İstinaf’ta kararın kaldırılması Yargıtay’da ise bozma nedeni olarak değerlendirilecektir.

Tanık Yazılı Beyanlarını Mahkemeye Dilekçe Sunarak Verebilir Mi?

Tanık hangi davada tanık olarak mahkemeye ibraz edilmişse o mahkemenin hakimi tarafından dinlenecektir. Makalemizde belirttiğimiz üzere istinabe yolu ile yani talimat ile alınan tanık beyanları da aynı mahkemede alınmış gibi kabul edilir.

Tanık sözlü olarak beyanda bulunmak yerine beyanlarını yazılı olarak mahkemeye sunabilir mi? Tanık bildiklerini mahkemede sözlü olarak açıklar ve tanığın sözü kesilmeden dinlenir. Tanık duruşmada önceden yazılı olarak hazırladığı bir beyanı okuyamaz. Tanık duruşmada bildiklerini herhangi bir yazılı evraktan okumadan sözlü olarak beyanda bulunacaktır. Fakat eğer tanık hesapsal ya da tarihsel işlemler varsa bunları not alması ve duruşmada bu notlara kısaca bakarak rakamları veya tarihleri söylemesi kabul edilebilir.

Temel kural bu olmakla birlikte tanığın sağır ya da dilsiz olması durumunda tanık yazı yazabilecek durumda ise tanığa sorular yazılı olarak sorulur ve kendisinden yazılır olarak cevaplaması istenir.

Tanık Türkçe Bilmiyorsa

Boşanma davasında dinlenecek tanığın Türkçe bilmemesi halinde tanığın dinlenmesi sırasında mahkeme tercüman bulunduracaktır. Mahkeme hakimi tarafından ya da taraflarca sorulan soruları tercüman tanığa tercüme ederek iletir. Tanığın beyanları da tercüme tarafından mahkemeye beyan edilerek bu beyanlar duruşma zaptına geçirilir.

Tanığın Sağır Dilsiz Olması – Okuma Yazma Bilmemesi

Boşanma davasında sağır ve dilsiz ise sağır ve dilsiz tanığın ya da okuma yazma bilmeyen tanığın beyanlarına ihtiyaç duyulmuşsa bu durumda işaret dilinden anlayan bir bilirkişinin yardımından faydalanılır.

Duruşma Sırasında Taraflar Tanığa Müdahale Edebilir Mi?

Kural olarak tanığın sözü kesilmeden dinlenir. Duruşma esnasında tarafların tanığın sözünü kesmemesi, söz ya da hareketlerle tanığı tahkir etmeleri yasaktır. Bu şekilde tanığa müdahalede bulunan taraf ya da vekili hakim tarafından uyarılır. Bu uyarı durumu duruşma tutanağına geçirilir. Hakimin uyarıda bulunmasına rağmen bu hareketlerine devam eden taraf ya da vekili hakimce 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 79. Veya 151. Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Vekilin veya vekalet verenin duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışı

MADDE 79 – (1) Vekil, duruşma sırasında uygun olmayan tutum ve davranışta bulunursa, hakim tarafından uyarılır; vekil uyarıya uymaz ve fiil disiplin suçu veya adli suç teşkil eder nitelikte görülürse, duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri de yazılarak olay tutanağa geçirilir ve duruşma ertelenir. Vekil hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere mahkemece vekilin kayıtlı olduğu baroya ve gerekiyorsa Cumhuriyet başsavcılığına bildirimde bulunulur.

(2) Davasını kendisi takip eden kimse, duruşmada uygun olmayan tutum ve davranışta bulunursa, hakim kendisini uyarır; bu uyarılara uyulmaz ve gerekli görülürse kendisini vekil ile temsil ettirmesine karar verip, hemen duruşma salonundan dışarıya çıkartılmasını sağlar; vekil ile temsil ettirmemesi halinde, tarafın yokluğu halinde uygulanacak hükümlere göre işlem yapılır.

Yine hakim duruşmanın düzenini sağlama yükümlülüğüne binaen tanığa yapılacak müdahaleleri önleme yükümlülüğüne de sahiptir.

Duruşma düzeni

MADDE 151 – (1) Hakim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men eder ve gerekirse, avukatlar hariç, derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emreder.

(2) Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda uygun olmayan bir söz söylemeye veya davranışta bulunmaya devam ederse derhal yakalanır ve hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanır. Bu fıkra hükmü avukatlar hakkında uygulanmaz.

(3) Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahkeme huzurunda söylenen uygun olmayan söz veya davranış, ayrıca bir suç oluşturuyor ise bu durum bir tutanak ile Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir ve gerekiyorsa, avukatlar hariç, fiili işleyenin tutuklanmasına da karar verilir.

Boşanma Davasında Kaç Tanık Gösterilmelidir

Boşanma davasında mahkemeye bildirilecek tanık sayısı konusunda herhangi bir sınırlama mevcut değildir. Yani taraflar istediği kadar tanığı mahkemeye sunabilir.

Boşanma Davasında Bildirilen Tüm Tanıkları Hakim Dinler Mi?

Tarafların bildirdiği tüm tanıkların kural olarak dinlenmesi gerekmektedir. Fakat aynı konuya ilişkin birden fazla tanığın gösterilmesi halinde bu tanıkların dinlenmesinin dosyaya bir katkı sağlayamayacağı anlaşılırsa mahkemece bu tanıkların dinlenmesinden vazgeçilebilir.

Boşanma Davasında Tanıklara Ne Sorulur?

Tanıklara kimlik ve adres bilgileri dışında, taraflarla bir akrabalık bağının bulunup bulunmadığı, tarafları nereden tanıdıkları, hangi vakıalara tanıklık ettiği, taraflar arasında yaşanan ve tanık olduğu olayların ne zaman ve nerede gerçekleştiği, tanığın bu olaya nasıl tanıklık ettiği ve tanıklık ücreti talep edip etmediği sorulur.

Tanık Duruşmaya Gelmezse Ne Olur?

Tanıklık bir kamu görevidir. Bu sebeple kanunda açıklanan nedenler dışında tanıklıktan çekinilemez. Dolayısıyla tanığın duruşmaya iştirak etmesi ve bildiği hususları doğru şekilde açıklaması zorunludur. Duruşma gününü bildirir davetiyeyi tebliğ alan tanık duruşmaya gelmezse hakkında “Zorla Getirme Kararı” verilir. Tanık artık bu durumda duruşmada polis zoruyla hazır edilir.

Son Olarak Dikkat Edilmesi Gerekenler

Boşanma davası sürecinin en etkili şekilde yürütülebilmesi için adli sürece hakimiyeti olan bir boşanma avukatından destek almak fayda sağlayacaktır.  Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi İstanbul boşanma avukatı olarak müvekkillerini aile hukuku alanında vekil olarak temsil etmektedir. Ayrıca vatandaşlara hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Sitemizde yer alan avukata sor kısmından ofisimiz avukatları Av. Tolga ÇELİK ve Av. Nur BAŞTÜRK‘e  boşanma davasında tanık hakkındaki sorularınızı sorularınızı yönlendirebilir ya da iletişim bilgileri kısmından kendilerine ulaşabilirsiniz.

 

Bu Yazıyı Paylaş

Son Yazılar

Hakkımızda

İstanbul Avrupa yakasının Şişli ilçesinde faaliyet gösteren ve hukukun çeşitli alanlarında uzman avukatları ile hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti veren Çelik & Baştürk Hukuk Ve Danışmanlık Ofisi Av. Tolga ÇELİK ve Av. Müesser Nur BAŞTÜRK tarafından kurulmuştur…